§ 21 PSYL:n vesikaton uusiminen, Osa C

Lataa 

PRIDno-2021-1397

Päätöspäivämäärä

29.4.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200000 euroa.

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouksen antoi K.T. Tähtinen Oy.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että PSYL:n vesikaton uusiminen osassa C hankitaan K.T. Tähtinen Oy.:ltä.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, Tilayksikön päällikkö, Tekninen toimiala, Tilayksikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö