§ 37 Tutkimuslupa, varhaiskasvatuksen opettajien valmiudet pedagogiikan ohjaamiseen päiväkodeissa

Lataa 

PRIDno-2021-5032

Päätöspäivämäärä

3.11.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö

Päätöksen peruste

Samuli Rannalta Itä-Suomen yliopistosta  (filosofinen tiedekunta)on tullut alla oleva tutkimuslupa-anomus väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen

Siirtyminen päivähoidosta varhaiskasvatukseen on tarkoittanut palvelun paradigman muutosta. Toiminta on muuttunut aikuiskeskeisestä palvelusta lasten tarpeille suunnatuksi toiminnaksi, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Pedagogiikan noustessa toiminnan keskiöön, on jouduttu pohtimaan toiminnan rakenteita uudelleen: mitä on pedagogiikka, miten se ymmärretään ja kuinka sitä toteutetaan yhdessä
muun henkilöstön kanssa. Pedagogiikan toteutuminen edellyttää henkilöstön ja erityisesti lapsiryhmässä työskentelevältä tiimiltä vahvaa yhteistyötä. Opettaja on pedagogiikan asiantuntija, joka samalla vastaa pedagogiikan implementoitumisesta käytäntöön. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia monimenetelmäisen tutkimusotteen avulla, millaisia valmiuksia opettajilla on ohjata pedagogista toimintaa päiväkodeissa ja saavatko he siihen riittävät valmiudet omassa koulutuksessaan. Tutkimuksessa hyödynnetään monimenetelmäisen tutkimusotteen selittävää strategiaa, jossa kvantitatiivisen (kyselylomake) osion jälkeen toteutetaan kvalitatiivinen (haastattelu) osio.  
Tutkimus toteutetaan valtakunnallisena otoksena, jossa pyritään kyselylomakkeeseen saamaan vähintään 200 vastausta ja haastatteluihin 30 vastaajaa.  
Tutkimus toteutetaan Itä-Suomen yliopistoon ja sitä koordinoi yliopistotutkija Samuli Ranta. Aineisto keruuaika on 2021-2023 ja sen arvioitu valmistumisaika on 2024.

Tutkimus antaa Porin varhaiskasvatukselle tärkeää tietoa henkilöstön täydennyskoulutuksen tarpeesta ja sen suuntaamisesta

Päätös

Myönnän anotun tutkimusluvan hakemuksen mukaisesti Porin kaupungin varhaiskasvatuksen opettajien osalta. Osallistuminen tutkimukseen on työntekijöille vapaaehtoista.

Allekirjoitus

Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, varhaiskasvatusyksikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatusyksikkö