§ 10 Sivutoimi-ilmoituksen hyväksyminen

Lataa 

PRIDno-2019-4406

Päätöspäivämäärä

20.9.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala

Päätöksen perustelut

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 §:ssä on säädetty sivutoimesta ja kilpailevasta toiminnasta. Ko. lainkohdan 3 mom. mukaan ”harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.”

Rehtorilla on päätösvaltaa koulun oppilaisiin erilaisissa asioissa. Rehtorin päätösvallasta on säädetty laissa sekä sivistystoimialan toimintasäännössä. Hallintolain 27§:ssä säädetyn perusteella virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Esteellisyysperusteista on säädetty hallintolain 28 §:ssä. Tässä tilanteessa sovellettavaksi tulevat lähinnä lainkohdan 1. momentin 4 ja 7 -kohdat.

Elinkeinonharjoittaminen on perusoikeus, joka tulee ottaa esteellisyyssäännösten ohella huomioon sivutoimi-ilmoituksen käsittelyssä. Rehtorin toimivallan ulottuessa omaan kouluun, tässä tilanteessa Kaarisillan yhtenäiskouluun, sivutoimi-ilmoituksen käsittelyssä otettiin harkintaan sivutoimi-ilmoituksen hyväksymistä rajoitettuna siten, että Kaarisillan yhtenäiskoulun oppilaat ja huoltajat/lasten vanhemmat rajataan ulos toiminnan piiristä. Em. rajauksella hyväksytty sivutoimi-ilmoitus mahdollistaa sivutoimen harjoittamisen, mutta samalla huomioi, ettei esteellisyystilanteita synny sivutoimen johdosta.

 

[peitetty] varattiin tilaisuus tulla kuulluksi em rajauksen johdosta. Vastineessa [peitetty] hyväksyi esitetyn rajauksen.

Päätös

Hyväksyn [peitetty] sivutoimi-ilmoituksen, kuitenkin sillä rajauksella, että Kaarisillan yhtenäiskoulun opppilaat ja heidän huoltajat rajataan toiminnan piiristä.

Allekirjoitus

Kaisa Harjunpää, yhteiset palvelut -yksikön päällikkö sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö