§ 39 Ympäristölupa, Satakunnan Urheiluautoilijat ry

Lataa 

PRIDno-2020-770

Päätöspäivämäärä

2.7.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta

Päätöksen perustelut

Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 12c mukaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen ulkona sijaitsevaa moottoriurheilurataa koskevassa ympäristölupa-asiassa ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 2 momentin kohdan 11 b mukaan. Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on toimintasäännöllään siirtänyt asiaa koskevan toimivallan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikölle.

Päätös

LUVAN HAKIJA

Satakunnan Urheiluautoilijat ry
Y-tunnus 1454360-4
Jaananmäki 1
29100 Luvia

LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Hangassuon Moottoriurheilurata
Raumantie
28580 Pori

Moottoriurheilurata sijaitsee Porin kaupungin omistamalla kiinteistöllä 609-450-8-10 Hangassuolla.

ASIAN VIREILLETULO

Ympäristöluvan muutoshakemus on saapunut Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluihin 2.2.2020, jolloin asia on tullut vireille. Hakemuksessa toiminta-ajaksi esitetään päivittäin klo 9.00 - 21.00. Lupamääräysten tarkistamisen vuoksi hakemusta täydennettiin 5.6.2020.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Moottoriurheiluradalla on vuonna 2006 myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Radan siirtäminen ympäristöluvan mukaiseen paikkaan ei ole toteutunut, vaan rata sijaitsee yhä vanhassa paikassaan.

Satakunnan Urheiluautoilijat ry on vuokrannut alueen Porin kaupungilta määräaikaisella vuokrasopimuksella, joka on päivitetty vuonna 2019 ja päättyy 31.12.2035. Sopimuksen mukaan vuokralaisella on oikeus käyttää aluetta moottoriurheilutoimintaan, ja sitä varten tarpeellisten ratojen, rakennusten ja rakennelmien rakentamiseen.

Alueella on voimassa Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa alue on merkitty kaavamerkinnällä E (alue on tarkoitettu moottoriurheilun ja ajoharjoitteluradan käyttöön). Satakunnan maakuntakaavassa alue on osoitettu merkinnällä e2 (merkittävät ajoharjoittelu- ja moottoriurheiluradat).

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Toiminta sijaitsee Pori-Rauman seudun liukkaan kelin ajoharjoitteluradan ja Porin Moottorikerho ry:n moottoriuheiluradan sekä Hangassuon jätekeskuksen ja kaatopaikan välittömässä läheisyydessä. Jätekeskus toimii usean Porin seudun kunnan yhteisenä jätteenkäsittelypaikkana. Valtatie 8:lle rata-alueelta on matkaa 250-400 metriä. Lähin asuinrakennus sijaitsee rata-alueelta noin kilometrin etäisyydellä valtatien toisella puolella. Radan muu lähiympäristö on rakentamatonta metsäaluetta.

Alue ei sijaitse pohjavesialueella.

TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Jokamiesluokan moottoriradalla harjoitetaan harjoittelu- ja kilpailutoimintaa. Harjoittelupäiviä on vuodessa 80-100 ja kilpailupäiviä 2-4. Harjoittelupäivät ovat satunnaisia ja kohdistuvat tavallisesti kesäaikaan ja loppuviikkoon. Harjoittelupäivät ovat jäsenten omatoimista harjoittelua. Talvikaudella on 1-2 kilpailupäivää sekä satunnaista harjoittelua mm. moottorikelkoilla. Tulevaisuudessa rata on kilpailukäytössä myös alueen muille seuroille, joilla ei omaa rataa ole.

Kalusto on moottoriurheilukalustoa eli kilpa-autoja, moottoripyöriä sekä moottorikelkkoja. Kilpailupäivinä käyttäjiä on 80-200 henkeä ja harjoituspäivinä 1-20. Kuljetuskalusto sijoittuu varikkoalueelle. Myös huoltotoiminnot sijoittuvat varikolle.

Alueella on tuomaritorni ja katsomo. Uuden varikon ja radan väliselle alueelle on rakennettu huoltorakennus, joka toimii kilpailupäivinä toimistona, toinen pääty rakennuksesta on suunniteltu kioskitoimintaan. Muuna aikana se toimii varastotilana. Katsomopenkalle rakennetaan kioskirakennus. Vanha varikko toimii trailereiden ja tarvittaessa yleisön parkkialueena.

Tällä hetkellä alueelle ei tule vettä eikä siellä ole viemäröintiä. Vesi ja viemäröinti ovat tulevaisuuden suunnitelmissa. Tarkoituksena on rakentaa alueelle huoltorakennus, johon tulee vesipiste, WC:t, suihkut ja sauna. Suunnitelmat näistä esitetään myöhemmin hyväksyttäväksi.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Jokamiesluokan suurin sallittu äänenvoimakkuus on rajoitettu 110 dB (A) arvoon. Autoissa on oltava äänenvaimentimet. Ajoneuvojen melutasot mitataan katsastuksen yhteydessä. Suurin melu painottuu kilpailupäiviin, jolloin automäärä on suurempi kuin harjoittelupäivinä. Meluhaitoista ei ole tullut ilmoituksia.

Autot tuodaan alueelle tankattuna. Huolto- tai pysäköintivarikkopaikoilla on auton alla oltava vähintään auton pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite. Lisäksi kilpailijoilla tulee olla kilpailijakohtainen öljyvahinkojen estoon tarkoitettu imeytysmatto. Jokaisella varikkopaikalla on myös oltava vähintään yksi 6 kg:n sammutin/kilpailuauto. Alueella on myös nesteiden imeyttämiseen tarkoitettua ainetta, joka hoidetaan käytön jälkeen asianmukaisesti pois.

Kilpailujen aikana rata kastellaan tarvittaessa pölyämisen estämiseksi.

Alueella on useita jäteastioita, jotka tyhjennetään tarvittaessa sekä aina kilpailujen jälkeen. Kilpailujen ajaksi jäteastioiden ja bajamajojen määrää lisätään. Jokainen kilpailija vie vaaralliset jätteensä mukanaan.

Alueella on öljynkeräykseen paikka ja astia, joka tyhjennetään tarvittaessa. 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tiedottanut hakemuksen vireilletulosta kuuluttamalla Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 19.2.-27.3.2020. Lisäksi hakemuksesta on lähetetty erikseen tieto niille, joita asia saattaa erityisesti koskea.

Tarkastukset
Alueelle on suoritettu valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 29.11.2019.

Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty lausunto Porin kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. Terveysvalvonnalla ei ollut huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta.

Muistutukset ja mielipiteet
Lupahakemuksesta ei jätetty kuulutusaikana yhtään muistutusta tai mielipidettä.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen päättää hyväksyä Satakunnan Urheiluautoilijat ry:n Hangassuon moottoriurheiluradan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan muuttamisen. Lupamääräyksiä on päivitetty ja lisätty vastaamaan tämän hetkistä toimintaa ja ajantasaista lainsäädäntöä.

Toimintaa on harjoitettava ympäristölupahakemuksen mukaisesti, ellei jäljempänä annettavissa lupamääräyksissä toisin määrätä.

Lupamääräykset

Radan käyttäminen
1. Rataa saa käyttää kilpailu- ja harjoitusajoon arkipäivisin klo 9.00 - 21.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 9.00 - 20.00. Muina aikoina rataa saa käyttää toimintaan, jossa ei ajeta moottoriajoneuvoilla.

2. Radan sallitut käyttöajankohdat on oltava selvästi nähtävillä saavuttaessa radalle sekä rata-alueella. Luvattoman pääsyn ehkäisemiseksi rata-alue on muina aikoina oltava suljettuna puomein. 

Melu
3. Rata-alueella tulee noudattaa kyseisen luokan lajisäännössä asetettuja desibelirajoja. Ajaminen ajoneuvolla, joka aiheuttaa kyseiselle ajoneuvolle hyväksyttyä suuremman melupäästön, on kielletty.

4. Toiminnanharjoittajan on opastettava moottoriradan käyttäjiä noudattamaan annettuja ohjeita meluntorjunnasta ja valvottava tässä päätöksessä annettuja aikarajoja ja muiden määräysten noudattamista.

Vastuuhenkilön nimeäminen
5. Toiminnanharjoittajan on nimettävä moottoriradan valvonnasta ja toiminnasta vastaava riittävän asiantuntemuksen omaava henkilö, joka on selvillä ympäristölupapäätöksestä ja sen määräyksistä. Vastuuhenkilön yhteystiedot on ilmoitettava Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viipymättä. Vastuuhenkilön vaihtumisesta on välittömästi ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jätehuolto
6. Rata-alue ja sen ympäristö on pidettävä siistinä. Toiminnassa syntyvät jätteet on käsiteltävä Porin seudun jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

7. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on pakattava ja varastoitava ehjissä, tiiviissä astioissa tai säiliöissä lukitussa tilassa. Varastossa jätteet on merkittävä asianmukaisesti riittävin sisällön laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn toiminnanharjoittajalle, jolla on lupa vastaanottaa vaarallista jätettä. Alueella sijaitseva vaarallisten jätteiden säilytyspaikka tulee pitää lukittuna silloin kun sen avoinna pitäminen esimerkiksi kilpailutoiminnan kannalta ei ole välttämätöntä.

8. Kilpailujen aikana alueella tulee olla yleisön määrään nähden riittävästi jäteastioita ja käymälöitä. Kilpailujen jälkeen alue on tarkastettava ja siivottava.

Ympäristövaikutusten seuranta
9. Valvontaviranomainen voi edellyttää toiminnanharjoittajaa tekemään moottoriradan päästöihin liittyviä mittauksia, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Mittaustulosten perusteella voidaan antaa näiden lupamääräysten lisäksi lisämääräyksiä päästöjen rajoittamiseksi.

Varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin
10. Toiminnanharjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Luvan haltijan on huolehdittava, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön roskaantumista tai muuta haittaa. Öljy- tai kemikaalivahingon varalle alueella on oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia, joka on oltava helposti saatavilla aina harjoitusten ja kilpailujen aikana. Polttoaineen imeytykseen käytettävää ainetta tulee olla saatavilla rata-alueen eri osissa.

Poikkeuksellisista tilanteista, joista voi aiheutua vaaraa ympäristölle tai terveydelle, on viipymättä ilmoitettava pelastusviranomaiselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Selvilläolo
11. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varautua tällaisen toimintaan soveltuvan tekniikan käyttöönottoon.

Toiminnan tarkkailu ja kirjanpito

12. Luvan mukaisesta toiminnasta sekä syntyneistä jätteistä on pidettävä kirjaa. Tarkkailuun tulee sisällyttää seuraavat asiat:
- toiminnasta syntyvät jätteet ja niiden käsittely (määrä, laatu ja toimituspaikka)
- radan harjoitus- ja kilpailukäyttöajankohdat
- poikkeukselliset tilanteet.

Tarkkailun tiedot tulee esittää pyydettäessä valvoville viranomaisille. Tarkkailua koskeva vuosiyhteenveto tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Muut määräykset ja toiminnan muutokset
13. Mikäli toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, on muutoksista ilmoitettava Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muutoksista on esitettävä erillinen suunnitelma.

14. Toiminnan loputtua on alue saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu vaaraa eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lopettamistoimenpiteistä tulee laatia erillinen suunnitelma, joka on esitettävä Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan päättymistä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Luvan myöntämisen edellytykset
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai pohjaveden pilaantumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Lupamääräysten perustelut
Radan käyttöaikoja koskeva määräys on hakemuksen mukainen lukuun ottamatta viikonloppujen ja arkipyhien ilta-aikaa, jota on rajoitettu melusta mahdollisesti aiheutuvan viihtyisyyshaitan perusteella (määräys 1).

Radan sallittujen käyttöaikojen on perusteltua olla näkyvissä sekä radankäyttäjien että lähialueen asukkaiden tiedottamiseksi (määräys 2).

Määräyksillä 3 ja 4 vähennetään toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa.

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Lupa- ja valvontaviranomaisen on oltava selvillä toiminnasta vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedoista. Luvan haltijan velvollisuutena on tiedottaa tässä luvassa annetut määräykset myös muille radan käyttäjille (määräykset 4 ja 5).

Määräykset on annettu jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. Jätteiden oikealla käsittelyllä varmistetaan, ettei jätteistä tai niiden varastoinnista aiheudu ympäristön pilaantumista (määräykset 6-8).

Jätelain mukaan vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä, ja siitä on annettava tarpeelliset tiedot jätehuollon kaikissa vaiheissa siten, että jätteen siirtoja ja ominaisuuksia voidaan seurata sen syntypaikalta hyödyntämiseen tai loppukäsittelyyn. Vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen taikka muuhun aineeseen. Jotta voidaan välttyä ilkivallan, väärinkäytön tai vahinkojen aiheuttamilta vaaratilanteilta terveydelle ja ympäristölle, on vaarallisten jätteiden varastot pidettävä lukittuina muina aikoina kuin niiden avoinna pitäminen niiden sujuvan käytön takaamiseksi on välttämätöntä (määräys 7).

Määräys on tarpeen mahdollisten ympäristöpäästöjen, erityisesti melupäästöjen, selvittämiseksi (määräys 9).

Varautuminen häiriö- tai onnettomuustilanteisiin sekä riittävä tiedottaminen liittyvät haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn. Poikkeuksellisia tilanteita koskeva määräys on tarpeen vahinkojen minimoimiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi (määräys 10).

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehityksestä toimialallaan (määräys 11).

Toiminnasta ja sen päästöistä raportointi on tarpeen toiminnan valvonnan toteuttamiseksi (määräys 12).

Toiminnan muutokseen tai lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelutoimista on tarpeen esittää suunnitelma hyvissä ajoin, jotta alueen kunnostamisesta, päästöjen ehkäisemisestä ja tarkkailun järjestämisestä voidaan päättää ajoissa (määräykset 13 ja 14).

LUVAN VOIMASSAOLO JA KORVATTAVA PÄÄTÖS

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi ja se korvaa Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 14.3.2006 § 52 antaman päätöksen. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tai laajentamiseen on haettava uusi lupa.

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Mikäli valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 1 500 €. Asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, joten maksu määrätään 50 prosenttia taksan mukaista maksua pienemmäksi.

Perittävä maksu perustuu Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan hyväksymään Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja maaseutuelinkeinoviranomaisen taksaan.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Satakunnan Urheiluautoilijat ry
Porin kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

Ilmoitus päätöksestä
Lupapäätöksestä ilmoitetaan erikseen niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla, internetissä ja sanomalehdissä
Lupapäätöksestä kuulutetaan Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Päätös julkaistaan internetissä Porin kaupungin internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa ja kuntien sähköisessä julkipanoilmoituspalvelussa (www.julkipano.fi).

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
 
Lisätietojen antaja    
Ympäristötarkastaja Lea Törmä, puh. 044 701 0437

Allekirjoitus

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja lupapalvelut, ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö