Kuulutus vireilä olevasta maa-aineslupahakemuksesta

Kuulutusaika

2.7.2024 - 7.8.2024

Kuulutus

Pertti Tommila hakee Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa maa-aineksen ottamiseen Porin Pietniemessä sijaitsevalle kiinteistölle 609-429-1-853 (Hiekkanummela). Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Porin kaupungin internet –sivuilla https://pori.cloudnc.fi/fi-FI .

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä.

Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet, tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi ennen kuulutusajan päättymistä 7.8.2024 mennessä. Muistutuksissa ja mielipiteissä tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2024-2596.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski, p. 044 701 1214 tai sähköpostitse johanna.koivukoski@pori.fi.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 2.7. – 7.8.2024 Porin kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksen julkaisupäivä Porin kaupungin verkkosivuilla on 2.7.2024 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien.

 

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN