Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan päätöksestä 10.3.2022 , koskien rakennuslupaa 2022-116 (LP-609-2021-02247), tontille 609-21-54-5

PRIDno-2022-1601

Valmistelija

  • Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että viranhaltijan päätös rakennusluvasta kumotaan kokonaisuudessaan, ja että rakentamistoimet keskeytetään, kunnes rakennuslupa on lainvoimainen. Toissijaisesti vaaditaan, että päätös ajoneuvoliittymän osalta joka tapauksessa kumotaan ja ajoneuvoliittymä tontille sijoitetaan sen eteläpuolelle siten, että ajoneuvoliikenne tapahtuu tontille suoraan Karjarannantieltä. Toissijaisesti vaaditaan myös, että palveluasuntoihin ei tule päihdekuntoutujia, vaan pelkästään alkuperäisen tonttihakemuksen mukaisesti mielenterveyskuntoutujia, ja että tontti aidataan kokonaisuudessaan meluhaittojen estämiseksi.

Tonttiliittymä

Rakennusluvassa esitetty tonttiliittymä sijaitsee Repolankadulla ja poikkeaa asemakaavan 609 1632 (KV 31.8.2015) liittymäkieltomerkinnästä. Poikkeamisen mahdollisuudesta on neuvoteltu hanketahon ja kaupungin liikenneinsinöörin ja rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmän kanssa, jotka ovat puoltaneet ratkaisua. Kaupunkikuvatoiminkunta on antanut lausunnon rakennuslupakäsittelyn yhteydessä ja nähnyt ratkaisun mahdollisena.

Liittymän sijaintivaihtoehtona on ollut Koekadun osuus lähellä Repolankadun risteystä. Liittymävaihtoehtoja on arvioitu liikenneturvallisuuden, katutilan viihtyisyyden, alueen kehittyvän maankäytön sekä Repolankadun ja Puunaulakadun yhdistämistä suunnitellun asemakaavoituksen kannalta. Liittymävaihtoehtojen välillä ei nähty oleellisia eroja. Tontille esitetystä toiminnasta ei aiheudu sellaista liikennettä, jota ei olisi jo huomioitu voimassa olevassa asemakaavassa ja jota ei ole järjestettävissä tulevien asemakaavamuutosten yhteydessä.

Edellä mainitun perusteella rakennusluvan mukainen Repolankadun liittymä täyttää liikenneturvallisuuden edellytykset, muodostaa maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytettyä hyvää ja turvallista ympäristöä, ei aiheuta haittaa lähiympäristölle ja on vähäinen poikkeaminen asemakaavasta. 

Vaatimus liittymän sijoittamisesta Karjarannantielle on mahdoton. Rakennuslupa koskee vain tonttia 5, joka ei ulotu Karjarannan katualueelle asti. Karjarannantie on alueellinen pääkatu, jolle ei ole mahdollista osoittaa tonttiliittymiä.

Käyttötarkoitus

Rakennusluvassa arvioidaan tontin käyttötarkoitusta, esitettyä toimintaa ja rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kuntouttamistoiminnan on todettu olevan asemakaavan mukaista palvelu- ja asuinrakennusten korttelialueelle soveltuvaa toimintaa sekä rakentamisen olevan kaikilta osin sen mukaista. Tontinluovutusmenettelyt tai muiden hakemusten yhteydessä esitetyt toiminnot ovat lupamenettelyn kannalta merkityksettömiä. Asemakaavan mukaisen palveluasumisen kannalta erittely päihde- tai mielenterveyskuntoutujiin ei ole merkityksellistä.

Aitaaminen

Aitaamisen edellyttäminen ei ole aiheellista asemakaavan, alueen aitaamattoman luonteen tai tulevan toiminnan kannalta. Tontin palvelumuotoisesta asumisesta ei ole odotettavissa aiheutuvan sellaista meluhaittaa ympäristöön, joka edellyttäisi erityistä meluntorjuntaa.

Aloittamisoikeus

Rakennusluvassa on myönnetty MRL:n § 144 mukainen aloittamisoikeus aloittaa rakennustyöt perustusten osalta ennen kuin rakennuslupa on saanut lainvoiman ja asetettu vakuus 5000 €.

Poikkeamiset ja naapurien kuuleminen

Liittymän sijainnin muutoksella ei ole vaikutusta liikenteen määrään tai liikenteestä aiheutuviin haittoihin, eikä asuinrakennuksen sijoittumisella vähäisessä määrin talousrakentamisen rakennusalalle ole vaikutusta naapureihin. Toiminta ei poikkea asemakaavan mukaisesta palvelu- ja asuinrakennusten korttelialueen pääkäyttötarkoituksesta.

Poikkeamiset ovat MRL:n § 175 mukaisia merkitykseltään vähäisiä poikkeamia, eikä MRL:n § 171 mukaiselle poikkeusmenettelylle tai MRL:n § 133.3 mukaiselle katselmukselle ole tarvetta, eikä MRL:n § 192 mukaista naapureita tai vastapäätä olevia omistajia tai haltijoita laajempaa valitusoikeutta synny.

Hanketaho on suorittanut vähäisen poikkeamisen edellyttämät naapurikuulemiset, joista yhdessä on esitetty huomautuksia. Oikaisuvaatimuksen tekijöistä kaksi ensimmäistä allekirjoittajatahoa on MRL:n § 192 mukaisia viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajia tai haltijoita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen, myöntää MRL:n § 144 aloittamisoikeuden aloittaa rakennustyöt kantavien rakenteiden osalta ja antaa uuden aloittamisvakuuspäätöksen 10 000 €. Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esiin sellaisia laillisuusperusteita tai tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä seikkoja, joiden nojalla rakennuslupapäätöstä tulisi muuttaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaa on asiakohdan osalta korjattu 9.6.2022 hallintolain 51 §:n mukaisena kirjoitusvirheenä virheellisen valitusosoituksen ja tiedoksiantotiedon osalta. Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa-asia, joka annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.6.2022 (antopäivä), jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon.

Tiedoksi

Ensimmäinen allekirjoittaja, valittajien asiamies, rakennusluvan hakija, rakennustarkastaja Sirpa Tauru, lakimies Iiris Lehti

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Elinvoima- ja ympäristölautakunnan päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus päätökseen on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa ja sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusoikeus elinvoima- ja ympäristölautakunnan päätöksestä on myös kunnalla.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksessä mainittuna päivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1)    päätös, johon haetaan muutosta,
2)    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)    perusteet, joihin muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä vai valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
2)    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon os. Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU.

Puh vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo puh.: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi