Jätehuoltojaosto, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Jätehuoltoviranomainen, talousarvio vuodelle 2023

PRIDno-2022-3511

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 13.6.2022 tehnyt päätöksen talousarvion 2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia.

Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Kehystaulukossa on eritelty toimialakohtaisesti palkankorotuksiin ja palvelujen sekä tarvikkeiden hinnankorotuksiin tehdyt varaukset. Palvelujen ostoissa tulee huomioida voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset.

Kunta-alalla 8.6.2022 saavutettu palkkasopimusratkaisu tulee huomioida toimialojen esityksissä. Sopimuskorotusten lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esimerkiksi kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan. Palkkojen tämänhetkiset sivukuluprosentit on arvioitu kesäkuussa 2022 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne päivitetään tarvittaessa viimeisimpien arvioiden mukaisiksi yksiköiden kustannuspaikkakohtaisten käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsittelee toimialan talousarvioesityksen kokouksessaan 14.9.2022. Toimialakohtainen talousarvioesitys siirtyy lautakunnan hyväksynnän jälkeen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto hyväksynee talousarvion marraskuun aikana. Tämän jälkeen toimialat valmistelevat kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat loppuun ja lautakunnat vahvistavat ne joulukuun 2022 kokouksessa.

Jätehuoltoviranomaisen talousarvion laadinnassa palvelujen ostoissa on varauduttu kompostointirekisterin perustamisesta ja ylläpidosta johtuviin ohjelmistolisenssi-, käyttöönotto- ja koulutuskuluihin. Samoin henkilöstökuluissa on varauduttu jätelain muutosten aiheuttamaan työmäärän lisääntymiseen, erityisesti kompostointirekisterin perustamiseen ja ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. Vuonna 2023 jätehuoltoviranomaisessa työskentelee kahden vakituisen (jätehuollon suunnittelija ja suunnittelija) lisäksi projektityöntekijä (2 v. määräaikainen). Jätehuoltoviranomaiselle uutena tehtävänä tulee kompostointirekisterin perustaminen ja ylläpito, joten tehtävään tarvitaan käynnistysvaiheessa lisäresurssia.

Talousarvioehdotuksesta on pyydetty lausunnot yhteistoiminta-alueen kunnilta. Saapuneet lausunnot ovat pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä talousarvioesityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.