Jätehuoltojaosto, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Seudullinen jätehuoltoyhteistyö ja yhtiöittämishanke

PRIDno-2022-1415

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila tekevät seudullista yhteistyötä jätehuollon järjestämistehtävissä ja jäteneuvonnassa. Sopimusten perusteella Porin kaupunki järjestää palvelut muiden kuntien puolesta. Lisäksi kunnat ovat sopineet yhteisen jätehuoltoviranomaisen muodostamisesta. Jätehuollon palvelut rahoitetaan jätemaksuilla.

Viime vuonna hyväksytty uusi jätelaki ja -asetus tuovat kunnille lisää vastuuta jätehuollon järjestämisestä. Jätehuoltoyksikössä valmistaudutaan parhaillaan uusiin tehtäviin. Lisäksi valmistellaan kuntien yhteisesti omistaman jätehuoltoyhtiön perustamista 1.1.2023 lähtien. Yhtiön osakkeet jaettaisiin kuntien asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

Asiaa esitellään laajemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä saamansa selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että jätehuoltojaosto kuuli projektipäällikkö Tiina M. Toivosen selvityksen asiasta.

Merkitään, että Tapio Furuholm poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 15.59.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginvaltuusto teki 20.6.2022 (§ 91) päätöksen perustaa kuntien yhdessä omistama jätehuoltopalveluita tarjoava osakeyhtiö sillä edellytyksellä, että yhtiön osakkaaksi liittyy yhtiön taloudellisten ja toiminnallisten toimintaedellytysten kannalta riittävä määrä kuntia. Jätehuoltoyhteistyössä olevia kuntia Eurajokea, Harjavaltaa, Kokemäkeä, Merikarviaa, Nakkilaa, Pomarkkua, Siikaista ja Ulvilaa on pyydetty käsittelemään asia 30.9. mennessä ja tekemään päätös yhtiön osakkaaksi liittymisestä. Tämän jälkeen Porin kaupunginhallitus tekee päätöksen yhtiön perustamisesta. Jätehuoltopalvelut siirtyisivät perustettavan jätehuoltoyhtiön tehtäväksi 1.1.2023 lähtien.

Yhteistyökunnat ovat sopineet jätelain mukaisesta jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden jätehuoltoon liittyvien kehittämis- ja seurantatehtävien hoitamisesta kuntien yhteistyössä alueellisessa jätehuoltojaostossa. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2017 ja on voimassa toistaiseksi. Pomarkun kunta on tällä hetkellä sopimuksen ulkopuolella, mutta liittyy mukaan siihen.

Yhtiön perustamisen myötä viranomaissopimus tulee päivittää vastaamaan uutta kuntakokonaisuutta ja osakkuutta koskevissa neuvotteluissa syntynyttä yhteistä tahtotilaa, jossa kaikilla kunnilla on edustus yhteisessä toimielimessä eikä millään yksittäisellä kunnalla ole määräysvaltaa. Jätehuollon viranomaistehtävien järjestämistä koskeva sopimus päivitetään yhtiön perustamisen jälkeen ja hyväksytään syksyn aikana osakaskuntien valtuustoissa.

Yhtiöittämishankkeen projektipäällikkö esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä saamansa selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.