Jätehuoltojaosto, kokous 7.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Jätehuoltomääräykset 1.1.2023 alkaen

PRIDno-2022-4799

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pauliina Hakala, vs. jätehuollon suunnittelija, pauliina.hakala@pori.fi

Perustelut

Porin seudun jätehuoltoviranomainen on valmistellut alueellisten jätehuoltomääräysten päivitystä. Nykyiset määräykset ovat olleet voimassa 1.1.2019 lähtien. Jätehuoltomääräykset koskevat Porin jätehuoltojaoston toimialueen kuntia, jotka ovat Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila. Määräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (978/2021). Jätehuoltomääräysten uudistaminen on tarpeen vuonna 2021 uudistuneen jätelainsäädännön tavoitteiden ja annettujen erilliskeräysvelvoitteiden jalkauttamiseksi toimialueelle. Jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu yhteistyössä toimialueen kuntien ympäristönsuojelu- ja terveysvalvontaviranomaisten kanssa. Valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton keväällä 2022 julkaisemaa opasta jätehuoltomääräysten laatimiseksi (https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2151-jatehuoltomaaraysten-laatiminen).

Vs. jätehuollon suunnittelija esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä saamansa esittelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

 • Pauliina Hakala, vs. jätehuollon suunnittelija, pauliina.hakala@pori.fi

Perustelut

Porin seudun jätehuoltoviranomainen on valmistellut alueellisten jätehuoltomääräysten päivitystä perustuen jätelain muutokseen. Nykyiset määräykset ovat olleet voimassa 1.1.2019 lähtien. Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (978/2021). Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Määräyksiä annetaan mm. jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Jätehuoltomääräykset koskevat Porin jätehuoltojaoston toimialueen kuntia, jotka ovat Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila. Määräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Uudistuvat jätehuoltomääräykset eivät koske vielä suoraan Pomarkkua, mutta ne tulevat perustettavan jätehuoltoyhtiön osakkuuden myötä koskemaan myös Pomarkkua vuoden 2023 aikana.

Jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu yhteistyössä toimialueen kuntien ympäristönsuojelu- ja terveysvalvontaviranomaisten kanssa. Valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton keväällä 2022 julkaisemaa opasta jätehuoltomääräysten laatimiseksi.

Merkittävimmät muutokset

• Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöille 1.7.2023. Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä (esim. kouluilla) erilliskeräysvelvoite perustuu viikoittaisiin kilomääriin.

• Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa (koskee Porin, Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan muodostamaa keskustaajamaa, johon liitetään myös Meri-Porin alueen taajamat) viimeistään 19.7.2024 lähtien.

• Bio- ja pakkausjätteiden kuljetus siirtyy kunnalliselle jätelaitokselle vaiheittain: pakkausjätteiden osalta kesällä 2023 ja biojätteiden osalta kesällä 2024.

• Kotikompostoinnista pitää tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään kompostointirekisteriin 1.1.2023 lähtien. Kompostointi on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle. Kompostorin tulee olla ympärivuotisessa käytössä lämpöeristetty.

• Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa luovutaan pikakonteista.

• Lavian alueella sekajätteen aluekeräys (Molok) rajataan vapaa-ajan asuntojen käyttöön 1.1.2024 lähtien.

Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen

Alueen kunnille on lähetetty lausuntopyyntö jätehuoltomääräysluonnoksesta. Lausunnot tuli jättää 12.10.-22.11.2022 välisenä aikana diaarinumerolla PRIDno-2022-4799. Kuntalaisille ja muille tahoille varattiin mahdollisuus esittää mielipiteitä jätehuoltomääräysten luonnoksesta kirjallisena 10.11.2022 mennessä. Kuulutus julkaistiin 12.10.2022 alueen virallisissa tiedotuslehdissä ja luonnos jätehuoltomääräyksistä liitteineen oli nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla.

Lavian sekajätekeräyksen supistamisen osalta lähetettiin vielä erikseen kirje 27.10.2022 jätteenkeräysjärjestelmän piiriin kuuluville talouksille. He saivat antaa kirjallisen mielipiteensä asiasta 14.11.2022 mennessä jätehuoltojaostolle.

Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella jätehuoltomääräysluonnokseen tehdyt muutokset

14 § Lisäys: "Biojätteen erilliskeräys ei koske vapaa-ajan kiinteistöjä."

23 § Muutos taulukkoon: Pakkausjätteiden pisin tyhjennysväli: kartonki ja muovipakkaukset 12 vko ympäri vuoden, metalli ja lasi 16 vko ympäri vuoden.

23 § Muutos taulukkoon ja lisäys tekstiin: Sekalaisen yhdyskuntajätteen pisin mahdollinen tyhjennysväli, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi, on 12 viikkoa. Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää ilmoituksen perusteella 8 viikkoon ja tietyin edellytyksin 12 viikkoon. Pidennetty tyhjennysväli edellyttää biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä sekä hyötyjätteiden lajittelua. Kahdentoista viikon tyhjennysvälin edellytyksenä on lisäksi 1-2 hengen talous ja maksimissaan 240 litran jäteastia.

Lausunnoista ja mielipiteistä on laadittu kooste, joka on liitteenä. Lausunnot ja mielipiteet ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa

Ehdotus

Esittelijä

 • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää hyväksyä liitteen mukaiset jätehuoltomääräykset. Määräykset astuvat voimaan 1.1.2023 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Tarja Räikkönen, Tiina M Toivonen

Kokouskäsittely

Tarja Räikkönen (palvelussuhdejäävi, Porin kaupungin tekninen toimiala/jätehuoltoyksikkö) ja Tiina M. Toivonen (palvelussuhdejäävi, Porin kaupungin tekninen toimiala/jätehuoltoyksikkö) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta, Pomarkun kunta, Porin kaupunki TEK/jätehuoltoyksikkö, Siikaisten kunta, Ulvilan kaupunki, Varsinais-Suomen ELY-keskus, AVI

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite:               PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:             Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite:     turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero:            029 56 42414
Puhelinnumero:         029 56 42400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:              PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:            Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:    kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:           (02) 634 9417
Puhelinnumero:        (02) 623 4470
Vaihde                      (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai               10 - 16
tiistai-torstai              8 - 16
perjantai                   8 - 15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.