Jätehuoltojaosto, kokous 7.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Jätetaksa - Hangassuon jätekeskuksen ja lajitteluasemien jätteidenkäsittelymaksut

PRIDno-2022-4800

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pauliina Hakala, vs. jätehuollon suunnittelija, pauliina.hakala@pori.fi

Perustelut

Porin teknisen toimialan jätehuoltoyksikkö on ehdottamassa muutoksia jätetaksaan. Jätetaksa tulee jätehuoltojaoston käsittelyyn marraskuussa 2022. Valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton kesällä 2022 julkaisemaa opasta jätetaksan laatimiseksi (https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2189-opas-kunnallisen-jatetaksan-laadintaan). 

Jätehuollon muutoshankkeen projektipäällikkö Tarja Räikkönen esittelee asiaa kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä saamansa esityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

 • Pauliina Hakala, vs. jätehuollon suunnittelija, pauliina.hakala@pori.fi

Perustelut

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kerääminen, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus, valistus sekä jätehuollon kehittäminen).

Polttokelpoisen sekajätteen maksuun esitetään noin 10 prosentin korotusta, joka nostaisi Hangassuon jätekeskuksessa vastaanotettavan sekajätteen maksun 145,00 (alv 0 %) eurosta 160,00 euroon tonnilta. Vaikutus sekajäteastian tyhjennyshintaan asuinkiinteistöllä on noin 5 prosenttia. Vastaava hinnankorotus tehtäisiin myös pientuojien sekajätemaksuihin. Sekajätteen hintaa on edellisen kerran nostettu 1.5.2017 voimaan tulleessa taksassa. Hinnan korotuspainetta ovat luomassa jätteenpolton nousseiden kustannusten ja polttoaineen hinnannousun lisäksi jätelain tuomat lisävelvoitteet kunnille, mm. jätteenkuljetusjärjestelmän muutoksiin valmistautuminen. Lajiteltava sekajäte vaatii jätekeskuksessa runsaasti konetyötä, joten sen jätemaksu on esitetty 25 prosenttia polttoon menevää kalliimmaksi. Erityisjätteen jätemaksuun esitetään korotusta 20 euron tonnilta muun muassa vireillä olevan valtion jäteveron korotusehdotuksen (10 €/t, 1.1.2023 alkaen) johdosta. Jätekeskuksen punnitusmaksua esitetään korotettavaksi 10 eurosta (alv 0 %) 15 euroon. Punnitusmaksua ei veloiteta lainkaan pientuojien kuormista.

Jätetaksaan on lisätty uutena palveluna tulevalle käsisammuttimien vastaanotolle maksu sekä määritelty vastaanottopaikkaan jätettäville tynnyreille käsittelymaksu. Taksassa todetaan myös uusia, maksuttomina vastaanotettavia jätelajeja, joita ovat asukkailta tulevat nestekaasupullot ja retkikeittimien kaasupullot ja -patruunat.

Kierrätyskeskuksessa on tarjottu asukkaille suurikokoisten jätteiden noutopalvelua. Koska palvelua ei ole aiemmin hinnoiteltu taksassa, se on sinne tarpeen lisätä. Kuljetuspalvelua on tarkoitus tarjota koko toimialueelle samalla maksulla: 50,00 €/nouto (alv 24 %). Nähtävillä olleeseen taksaan on lisätty vielä tarkennuksena, että avustavan henkilön maksu veloitetaan vähintään 15 minuutin mukaan.

Jätetaksan valmistelu ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen

Jätetaksasta on varattu hallintolain 41 §:n mukainen vaikutusmahdollisuus kuuluttamalla jätetaksan muutoksen vireilläolosta ja varaamalla asukkaille sekä muille tahoille, joille asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuus lausua mielipiteensä. Taksaluonnoksen nähtävillä olosta on ilmoitettu alueen lehdissä, ja luonnos on ollut yleisesti nähtävillä Porin kaupungin ja yhteystyökuntien nettisivuilla. Kirjalliset mielipiteet pyydettiin toimittamaan viimeistään 11.10.2022. Taksasta on myös pyydetty yhteistyökuntien lausunnot.

Lausunnoista ja mielipiteistä on laadittu kooste, joka on liitteenä. Lausunnot ja mielipiteet ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen jätetaksan. 

Jätetaksa tulee voimaan 1.1.2023. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa kumoaa voimaan tullessaan jätehuoltoviranomaisen aiemmin vahvistaman Hangassuon jätekeskusta ja Porin kierrätyskeskusta koskevan 14.5.2019 hyväksytyn jätetaksan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Tarja Räikkönen, Tiina M Toivonen

Kokouskäsittely

Tarja Räikkönen (palvelussuhdejäävi, Porin kaupungin tekninen toimiala/jätehuoltoyksikkö) ja Tiina M. Toivonen (palvelussuhdejäävi, Porin kaupungin tekninen toimiala/jätehuoltoyksikkö) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta, Pomarkun kunta, Porin kaupunki TEK/jätehuoltoyksikkö, Siikaisten kunta, Ulvilan kaupunki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite:               PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:             Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite:     turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero:            029 56 42414
Puhelinnumero:         029 56 42400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:              PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:            Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:    kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:           (02) 634 9417
Puhelinnumero:        (02) 623 4470
Vaihde                      (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai               10 - 16
tiistai-torstai              8 - 16
perjantai                   8 - 15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.