Joukkoliikennejaosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Arvolipun yhden matka asiakashinta ja käyttöehdot 1.1.2023 alkaen

PRIDno-2022-6068

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaoston teki kokouksessaan 18.10.2022 § 45 päätöksen ottaa käyttöön sidosyksikkö TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n Waltti-järjestelmä. Toteutussuunnittelun myötä on tarpeellista käydä jaoston kanssa evästyskeskustelua lipputuotevalikoimasta, jotta mahdolliset päätökset muutoksista nykyiseen valikoimaan voidaan tuoda jaostolle ennen järjestelmän pystyttämistä.

Nykyiset Waltti-järjestelmää käyttävät joukkoliikennekaupungit eivät käytä Porissa ja Ulvilassa käytössä olevaa kymmenen matkan sarjalippua vaan samankaltainen tuote on arvolippu. Waltti-järjestelmä mahdollistaa sarjalipun, mutta ennen lipputuotteiden ja niiden käyttöehtojen ja hintojen vientiä järjestelmään, on käytävä keskustelu vaihtoehdoista, joissa Waltti-järjestelmään

-       lisätään sarjalippu samanlaisena kuin nyt

-       otetaan sarjalipun rinnalle arvolippu tai

-       korvataan sarjalippu arvolipulla.

Kymmenen matkan sarjalipulla ja arvolipulla on muutamia yhteneväisyyksiä ja eroja. Kymmenen matkan sarjalippu on haltijakohtainen, asiakashinta on sama 25 euroa kaikille matkustajille ja kymmenen matkaa on käytettävä 90 päivän kuluessa ensimmäisestä matkasta. Yhdellä matkalla on 120 minuutin vaihto-oikeus. Sarjalipun matkan maksetaan etukäteen, matkoja ei voi käyttää lipun voimassaolon päätyttyä, eikä rahaa saa takaisin, vaikka matkoja ei olisi tehty.

Arvolipulle ladataan euroja (arvoa) matkojen sijaan. Matkustaja voi itse päättää, kuinka paljon hän lataa arvoa kerralla ja arvo säilyy pidempään kuin 90 päivää. Arvolipun matkan arvo eli hinta voi olla sidottu ikäryhmään, matkustuksen ajankohtaan tai vyöhykkeisiin, riippuen joukkoliikennekaupungin päättämästä lipputuotteiden hinnoittelumenettelyistä. Arvolipun matkalla voi olla myös eripituinen vaihto-oikeus. Esityslistan liitteessä on esimerkkejä arvolipun hinnoittelusta ja vaihto-oikeuksista eri kaupungeissa.

Monissa joukkoliikennekaupungeissa arvolipun käyttöön ohjataan hinnoittelemalla matkat edullisemmiksi kuin kuljettajalta ostettavilta kertalipuilla, koska matkakortilla maksaminen on nopeampaa kuin käteisellä maksaminen. Arvoliput ovat yhteiskäyttöisiä Walttia käyttävissä joukkoliikennekaupungeissa. Mikäli jaosto haluaa ottaa arvolipun käyttöön, arvolipulle on päätettävä yhden matkan hinta ja mahdolliset muut käyttöehdot.

Lähimaksu korvannee kuljettajalta käteisellä ostettavien kertalippujen lisäksi sarjalippuja ja arvolippuja, koska lähimaksussa matkustajan ei tarvitse etukäteen sitoutua lipputuotteen käyttäjäksi, vaan maksaminen on kertaluonteista ja matkakorteista tai älypuhelimen sovelluksista riippumatonta. Lähimaksu ei kuitenkaan korvaa matkakortille ladattavissa olevaa sarja- tai arvolippua, jos matkakorttia käytetään perheen yhteisenä lipputuotteena tai (alaikäisellä) matkustajalla ei ole lähimaksuun soveltuvaa maksukorttia.

Ehdotus

Esittelijä

Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto käy evästyskeskustelua sarja- ja arvolipputuotteista, niiden käyttöehdoista ja hinnoittelusta.

Päätös

Joukkoliikennejaosto kävi evästyskeskustelun sarja-​ ja arvolipputuotteista,​ niiden käyttöehdoista ja hinnoittelusta.

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaoston on päättänyt kokouksessaan 18.10.2022 § 45 valita TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n Waltti-järjestelmän Porin toimivaltaisen viranomaisen lippu- ja maksujärjestelmäksi, minkä seurauksena Waltti-järjestelmän käyttöönoton toteutussuunnittelu on alkanut. Joukkoliikennejaosto evästi kokouksessaan 15.11.2022 § 56 suunnittelijoita epäsäännölliseen mutta toistuvaan matkustukseen sopivasta lipputuotteesta ja sen käyttöehdoista. Joukkoliikennejaosto kävi keskustelua nykyisen kymmenen matkan sarjalipun käytön jatkamisesta, Waltti-järjestelmää käyttävissä kaupungeissa käytössä olevan arvolipun lisäämisestä kymmenen matkan sarjalipun rinnalle ja kymmenen matkan sarjalipun korvaamisesta arvolipulla. Joukkoliikennejaosto evästi valmistelemaan päätösesityksen pelkän arvolipun käyttöönottamisesta.

Arvoliput ovat yhteiskäyttöisiä Waltti-järjestelmää käyttävissä kaupungeissa. Arvolipulle ladataan arvoa eli euroja, ja matkat veloitetaan kortilta käytön mukaan. Arvolipulla voi maksaa usean samanaikaisesti matkustavan henkilön matkoja. Arvolipulta veloitetaan kussakin Waltti-järjestelmään käyttävässä kaupungissa kyseisen toimivaltaisen viranomaisen päättämä matkan hinta.

Joukkoliikennejaosto tutki evästyskeskustelun aineistoksi kerättyä arvolippujen hinta- ja vaihtoaikavertailua eri kaupungeista. Evästyksen mukaisesti joukkoliikennejaostolle esitetään, että Porin ja Ulvilan joukkoliikenteessä arvolipulla kaikki matkat ovat samanhintaisia matkan pituudesta, matkustajan ikäryhmästä tai matkustuksen kellonajasta riippumatta, kuten nykyinen kymmenen matkan sarjalippu. Arvolipun yhden matkan asiakashinnaksi esitetään nykyisen kymmenen matkan sarjalipun yhden matkan hintaa 2,50 € (sis. alv. 10 %) ja matkustusajaksi nykyisen kertalipun mukaisesti 60 minuuttia. Tunnin matka-ajan puitteissa matkustaja voi vaihtaa linja-autosta toiseen rajattomasti ilman erillistä veloitusta.

Arvolipun käyttöönoton tarkka ajankohta varmistuu, kun kahden eri lippu- ja maksujärjestelmän siirtymävaiheen toteutussuunnittelu jatkuu keväällä 2023. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että arvolipun yhden matkan

  • asiakashinta on 2,50 € sisältäen 10 % arvonlisäveron
  • rajaton vaihtoaika on 60 minuuttia ensimmäisen matkan alkamisesta.

Arvolippu otetaan käyttöön lippu- ja maksujärjestelmämuutoksen myötä 1.1.2023 jälkeen, kun tekniset valmiudet on varmistettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.