Joukkoliikennejaosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Lähimaksulipun asiakashinta ja käyttöehdot 1.1.2023 alkaen

PRIDno-2019-2429

Valmistelija

 • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaoston on päättänyt kokouksessaan 18.10.2022 § 45 valita TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n Waltti-järjestelmän Porin toimivaltaisen viranomaisen lippu- ja maksujärjestelmäksi, minkä seurauksena Waltti-järjestelmän käyttöönoton toteutussuunnittelu on alkanut. Waltti-järjestelmän myötä Porin ja Ulvilan linja-autoihin asennetaan maksukorttien lähimaksuominaisuutta tukevat lukijalaitteet ja matkoja voi maksaa lähimaksulla.

Lähimaksulla voi toistaiseksi maksaa vain maksukortin haltijan omia matkoja. Teknisten rajoitteiden takia lähimaksulla maksetut matkat voivat olla vain yhden hintaisia eli hinnoittelussa ei voida huomioida matkan pituutta, matkustajan ikäryhmää tai muita alennusperusteita. Siksi lähimaksulle on myös erikseen päätettävä asiakashinta ja muut käyttöehdot.

Lähimaksuun on kytketty hintakatto, mikä tarkoittaa joukkoliikennematkojen maksamisen muutosta etukäteismaksusta jälkikäteen maksamiseen. Hintakatto mahdollistaa matkustajalle aina edullisimman lipputuotteen käytön ilman, että matkustajan täytyy itse miettiä, mikä tuote on edullisin. Waltin taustajärjestelmän kautta voidaan tarjota kaupungille ja matkustajille verkkosivuilla oleva palvelu, joista matkustusta lähimaksulla pystytään seuraamaan. Matkustaja voi tutkia oman maksukorttinsa numerolla omia matkojaan jälkikäteen, ja siten varmistua, että lähimaksukortilta ei ole tehty vääriä veloituksia.

Joukkoliikennejaostolle esitetään, että lähimaksulipun asiakashinta ja käyttöehdot noudattaisivat aikuisen kertalipun ja aikalippujen hinnoittelua ja käyttöehtoja. Aikuisen kertalipun asiakashinta on 3,50 € ja sillä on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 60 minuuttia. Aikalippu 5h 5,00 € tai 24h 8,00 € oikeuttaa yhden matkustajan rajattomaan matkustukseen linja-autoissa aikarajan sisällä, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikalipulla saa vaihtaa linja-autosta toiseen ja matkustaa, kunnes aikalipun voimassaoloaika päättyy. Kertalippujen ja aikalippujen yhteensovitettu hinnoittelu ja lähimaksun hintakatto-ominaisuus tarkoittaisi seuraavaa:

Lähimaksulipun hintakatot ja asiakashinnat

 • yhden tunnin, 0-60 minuuttia, rajaton matkustus, asiakashinta 3,50 € (sis. alv. 10 %)
 • enintään viiden tunnin (5h), 61-300 minuuttia, rajaton matkustus, asiakashinta 5,00 € (sis. alv. 10 %)
 • enintään yhden vuorokauden (24h), 301-1440 minuuttia, rajaton matkustus, asiakashinta 8,00 € (sis. alv. 10 %)

Edellä luetellut hintakatot ja asiakashinnat noudattavat kuljettajalta käteisellä ostettavien lipputuotteiden hinnoittelua ja käyttöehtoja, jolloin lähimaksulla ja käteisellä matkustavat henkilöt ovat yhdenvertaisessa asemassa. Ikään sidottua 8-16-vuotiaiden kertalipun edullisempaa 2,00 € (sis. alv. 10 %) asiakashintaa ei toistaiseksi voi teknisesti toteuttaa lähimaksulla, mikä ohjaa ikäryhmän matkustajia käteisen ja matkakortille tai älypuhelimen sovellukseen ladattavien edullisempien lippujen käyttäjiksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Lähimaksulipun hintakatot ja asiakashinnat

 • yhden tunnin, 0-60 minuuttia, rajaton matkustus, asiakashinta 3,50 € (sis. alv. 10 %)
 • enintään viiden tunnin (5h), 61-300 minuuttia, rajaton matkustus, asiakashinta 5,00 € (sis. alv. 10 %)
 • enintään yhden vuorokauden (24h), 301-1440 minuuttia, rajaton matkustus, asiakashinta 8,00 € (sis. alv. 10 %)

Päätös

Jaosto päätti asettaa lähimaksulipun kelpoisuusajoiksi ja asiakashinnoiksi seuraavat:

 • yhden tunnin, 0-60 minuuttia, rajaton matkustus, asiakashinta 3,50 € (sis. alv. 10 %)
 • enintään viiden tunnin (5h), 61-300 minuuttia, rajaton matkustus, asiakashinta 5,00 € (sis. alv. 10 %)
 • enintään yhden vuorokauden (24h), 301-1440 minuuttia, rajaton matkustus, asiakashinta 8,00 € (sis. alv. 10 %)

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti:

Jaosto päättää asettaa lähimaksulipun kelpoisuusajoiksi ja asiakashinnoiksi seuraavat:

 • yhden tunnin, 0-60 minuuttia, rajaton matkustus, asiakashinta 3,50 € (sis. alv. 10 %)
 • enintään viiden tunnin (5h), 61-300 minuuttia, rajaton matkustus, asiakashinta 5,00 € (sis. alv. 10 %)
 • enintään yhden vuorokauden (24h), 301-1440 minuuttia, rajaton matkustus, asiakashinta 8,00 € (sis. alv. 10 %)

Tiedoksi

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.