Joukkoliikennejaosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Saattaja matkustaa maksutta 0-7 -vuotiaan lapsen kanssa -kokeilu kaupunginhallituksen määrärahalla

PRIDno-2022-4569

Valmistelija

 • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 § 174 Porin kaupungin vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. Talousarvion kaupunginhallituksen II lukemisessa on päätetty joukkoliikenteen lipputulojen vähennys 200 000 euroa vuonna 2023 alennuskampanjoita varten ja määräraha on merkitty kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on pyytänyt joukkoliikennejaostolta ehdotuksen, miten alkuvuodesta alennuksilla helpotettaisiin porilaisten arkea kustannuskriisissä ja miten samalla vahvistettaisiin joukkoliikenteen matkustajamääriä.

Porin kaupunkistrategian läpileikkaavia teemoja ovat kasvava Pori, osaava Pori sekä hyvinvoiva Pori. Erityisesti hyvinvoivan Porin tavoitteena on tehdä Porista lasten ja nuorten kaupunki, koska lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on erityisen tärkeää. Hyvinvoinnin edistämiseen sisältyvät myös Porin kaupungin toimintatavat yhdenvertaisuuden toteutttamiseksi. Yksi neljästä pääperiaatteesta on ”Lapset ensin.” Tällä tarkoitetaan sitä, että lasten etu otetaan aina ensisijaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Ensimmäinen alennuskampanjaehdotus on suunniteltu erityisesti lapsiperheille, joilla kulujen nousu vaikuttaa elintasoon merkittävästi. 

Joukkoliikennejaoston päättämien lipputuotteiden, käyttöehtojen ja hintojen perusteella lapsiperheitä tuetaan 0-7 -vuotiaiden ja lastenvaunujen tai -rattaiden työntäjien maksuttomilla matkoilla. Jos alle kouluikäinen lapsi kävelee itse linja-autoon, hänen saattajansa matka on maksullinen (3,50 €). Alle kouluikäisten lasten kertalippuja on merkitty rahastuslaitteille 1.9.-30.11.2022 (3kk) 2778 matkaa ja lastenvaunujen kanssa on tehty 5103 matkaa. Joukkoliikennejaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että luontevana jatkumona lastenvaunujen kanssa matkustavien maksuttomille matkoille kokeiltaisiin kaikkien 0-7 -vuotiaiden kanssa matkustavien saattajien maksuttomia matkoja tammi-helmikuussa.  Yhä useampi vanhempi tai muu lapsen kanssa matkustava saattaja voisi kokeilla joukkoliikennettä ja näin ollen lisätä perheiden yhteistä joukkoliikenteellä matkustamista

Maksuttomat bussimatkat alle kouluikäisen kanssa matkustavalle saattajalle olisivat nimenomaan lasten etujen huomioonottamista, sillä aikuiset ovat ensiarvoisen tärkeässä roolissa, kun lapsi opettelee liikkumista kaupunkiympäristössä. Lapset oppivat esimerkkien avulla ja näin ollen kampanja kannustaisi useampia vanhempia suosimaan joukkoliikennettä, jotta lapset oppisivat joukkoliikenteen käyttöä ennen kouluikää ja harjoittelisivat tulevaa omatoimista joukkoliikenteen käyttöä koulu- ja vapaa-ajan matkoilla. Aikuisen maksuton matka saattaa myös poistaa taloudellisen esteen lapsen kanssa ei-välttämättömälle matkalle esimerkiksi kirjastoon, uimaan tai luistelemaan. 

Maksuttomuus ei koske perhepäivähoito-, esiopetus- ja päiväkotiryhmien saattajia.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että ensimmäinen alennuskampanja

 • toteutetaan tammi-helmikuun 2023 aikana
 • yksi saattaja matkustaa maksutta yhden 0-7 -vuotiaan lapsen kanssa joukkoliikenteessä Porin Linjat Oy:n vuorolla
 • kustannuksia varten kaupunginhallituksen määrärahasta varataan 60 000 € 
 • maksuttomat matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia ja kokeilun vaikuttavuuden arviointia varten

Ulvilan kaupungin kanssa käydään erillinen keskustelu kokeilun laajentamisesta Ulvilan ja Porin yhteisille reiteille 80 ja 90, koska Ulvila kattaa näiden reittien kuluja ja saa niistä lipputuloja tehdyn kustannustenjakosopimuksen mukaisesti.

Päätös

Joukkoliikennejaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että ensimmäinen alennuskampanja kohdistetaan lapsiperheisiin, joita energiakriisi ja kustannusten nousu erityisesti koskettaa, ja toteutetaan se tammi-helmikuun 2023 aikana seuraavasti:

 • yksi saattaja matkustaa maksutta yhden 0-7 -vuotiaan lapsen kanssa joukkoliikenteessä Porin Linjat Oy:n vuoroilla
 • kustannuksia varten kaupunginhallituksen määrärahasta varataan 60 000 €
 • maksuttomat matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia ja kokeilun vaikuttavuuden arviointia varten.

Lisäksi joukkoliikennejaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että toinen alennuskampanja toteutetaan Porissa talvilomaviikolla 20.-26.2.2023, jolloin 

 •  Porin Linjat Oy:n vuoroilla joukkoliikenne on maksutonta
 • Kustannuksia varten kaupunginhallituksen määrärahasta varataan 40 000 €
 • Maksuttomat matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia ja kokeilun vaikuttavuuden arviointia varten.

Ulvilan kaupungin kanssa käydään erillinen keskustelu kokeilun laajentamisesta Ulvilan ja Porin yhteisille reiteille 80, 81 ja 90, koska Ulvila kattaa näiden reittien kuluja ja saa niistä lipputuloja tehdyn kustannustenjakosopimuksen mukaisesti. 

Jaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa. 

Kokouskäsittely

Keskustelun edetessä esittelijä päätti muuttaa päätösehdotusta seuraavasti:

Joukkoliikennejaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että ensimmäinen alennuskampanja kohdistetaan lapsiperheisiin, joita energiakriisi ja kustannusten nousu erityisesti koskettaa, ja toteutetaan se tammi-helmikuun 2023 aikana seuraavasti:

 • yksi saattaja matkustaa maksutta yhden 0-7 -vuotiaan lapsen kanssa joukkoliikenteessä Porin Linjat Oy:n vuoroilla
 • kustannuksia varten kaupunginhallituksen määrärahasta varataan 60 000 €
 • maksuttomat matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia ja kokeilun vaikuttavuuden arviointia varten.

Lisäksi joukkoliikennejaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että toinen alennuskampanja toteutetaan Porissa talvilomaviikolla 20.-26.2.2023, jolloin 

 •  Porin Linjat Oy:n vuoroilla joukkoliikenne on maksutonta
 • Kustannuksia varten kaupunginhallituksen määrärahasta varataan 40 000 €
 • Maksuttomat matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia ja kokeilun vaikuttavuuden arviointia varten.

Ulvilan kaupungin kanssa käydään erillinen keskustelu kokeilun laajentamisesta Ulvilan ja Porin yhteisille reiteille 80, 81 ja 90, koska Ulvila kattaa näiden reittien kuluja ja saa niistä lipputuloja tehdyn kustannustenjakosopimuksen mukaisesti. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Merkitään, että Arja Laulainen poistui kokouksesta klo 15.51.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Ulvilan kaupunki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.