Joukkoliikennejaosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 VARELY:n hankintapäätös yhteysvälillä Pori-Eurajoki-Rauma 1.6.2023 alkaen

PRIDno-2022-5400

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Yhteysvälin Pori-Eurajoki-Rauma nykyinen liikennöintisopimuskausi päättyy 31.5.2023. Sopimuksesta on käytetty peruskausi 1.6.2018-31.5.2021 sekä optiokaudet 1.6.2021-31.5.2022 ja 1.6.2022-31.5.2023. Varsinais-Suomen ELY-keskus joukkoliikenneviranomaisena esittää avoimen tarjouskilpailun käynnistämistä vastaavien liikennepalvelujen hankkimiseksi 1.6.2023 alkaen.

Liikennöintisopimuksen tilannetta ja liikennepalvelujen jatkoa on käsitelty ELY-keskuksen, Porin ja Rauman joukkoliikenneviranomaisten sekä Eurajoen kunnan kanssa 12.9.2022 ja 27.9.2022 pidetyissä suunnittelukokouksissa. Hankintaa koskevat keskeiset ehdotukset ovat:

1)     Muutetaan hankintamallia

Nykyisen liikennöintisopimuksen liikenne on hankittu käyttöoikeussopimusmallilla, jossa liikenteenharjoittaja saa pitää asiakkailta tulevat lipputulot ja saa sen lisäksi ELY-keskukselta ja kunnilta kuukausittaista liikennöintikorvausta. ELY-keskus esittää, että 1.6.2023 alkava liikenne hankitaan hankintasopimus-mallilla. Mallissa liikenteenharjoittaja saa kiinteän kuukausittaisen liikennöintikorvauksen riippumatta siitä, paljonko lipputuloa kertyy. Liikenteen tilaaja- ja maksajatahot kantavat mallissa lipputuloriskin.

Vallitsevassa tilanteessa hankintasopimus antaa todennäköisesti kohtuullisemman hintatason pitkällä aikavälillä, koska tarjoajien ei tarvitse miettiä koronan vaikutusta kertyvään lipputuloon tai polttoaineen hintakehityksen vaikutusta. Hankintasopimus myös mahdollistaa suuremmat muutokset (vuoromäärät, reitit, lippujen hinnoittelu) liikennöinnissä.

2)     Hankitaan hieman nykyistä matalampi palvelutaso

Korona-aika vähensi matkustusta väliltä Pori-Eurajoki-Rauma, eikä matkamäärä ole vieläkään samalla tasolla kuin vuonna 2019. ELY-keskus esittää, että kokonaisuudesta vähennetään maltillisesti vuoroja. Keskeiset työssäkäynti- ja opiskeluvuorot säilyvät. Sopimuskauden aikana on mahdollista tehdä liikenteen lisäyksiä ja vähennyksiä, mikäli liikennetarve muuttuu.

Hankittavasta liikennekokonaisuudesta on tehty alustava suunnitelma (liitteenä). Vuorojen aikataulua on hankintasopimuksessa mahdollista muuttaa vielä ennen liikenteen käynnistymistä.

3)     Kalustovaatimukset

Liikennekokonaisuuden ajaminen on mahdollista neljällä linja-autolla. Linjaa ajetaan M3 alaluokan III (yksinomaan istuvien matkustajien kuljetus) kaukoliikenteen linja-autoilla. Kaukoliikenteen linja-autoja ei koske laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuus-vaatimuksista. Hankinnassa edellytetään, että kaluston enimmäisikä on 15 vuotta.

4)     Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset

ELY-keskus huomioi hankinnassa Rauman ja Porin joukkoliikenneviranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän vaatimukset. Kirjauksilla varmistetaan, että liikenteen liput saadaan tarvittaessa käymään ristiin ja täten mahdollistetaan matkustajien jatko- ja vaihtomatkat.

5)     Sopimuskausi

Sopimuskaudeksi esitetään 3 v + optiokausi 3 v. Pitkällä sopimusajalla parannetaan kohteen houkuttelevuutta, edistetään kilpailuasetelmaa sekä mahdollistetaan kalustoinvestointeja.

6)     Kustannusjako

Hankintakokonaisuudesta on tehty brutto- ja nettokustannusarviot. Nettokustannusarvio tarkoittaa sitä summaa, jonka ELY-keskus ja kunnat maksavat asiakkaiden maksamien lipputulojen lisäksi. Kustannusarviota ei tarjouskilpailuun liittyvistä syistä ilmoiteta julkisesti.

Bruttokustannuksista vähennetään kaikki liikenteestä kertyneet lipputulot, jonka jälkeen saadaan nettokustannus. ELY-keskus, Pori, Eurajoki ja Rauma jakavat nettokustannukset. Kustannusten jakoperusteista on käyty etukäteen virkamiesten kesken keskustelua. Viranomaisalueiden kustannusosuuksiksi on sovittu jako ELY-keskus 50 %, Pori 16,67 %, Eurajoki 16,67 % ja Rauma 16,67 %.

Yhteysväliä koskeva tarjouskilpailu on tarkoitus käynnistää lokakuussa 2022. Kohteen voittaneelle liikenteenharjoittajalle pyritään takaamaan puoli vuotta valmistautumisaikaa uuden liikenteen käynnistämiseen.

Kunnat tekevät päätöksen sitoutumisesta bruttokustannusarvion mukaiseen hintahaarukkaan. Nettokustannus selviää vasta, kun liikenne on käynnistynyt ja kun selviää, paljonko lipputuloa matkustajat kerryttävät. ELY-keskus on yhteydessä kunnan yhteyshenkilöön ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli edullisin tarjoushinta ylittää sen bruttokustannusten hintahaarukan, johon kunta on sitoutunut, asia palaa takaisin kunnalliseen päätöksentekoon. Hankinta on tällöin mahdollista keskeyttää.

Ehdotus

Esittelijä

Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää

  • hyväksyä kohteen hankinnan ja esitetyn palvelutason
  • hyväksyy bruttokustannusten hintahaarukan ja nettokustannusten jaon
  • valtuuttaa suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikön sopimaan hankinta-asiakirjojen lopullisesta muodosta, yksityiskohtaisesta rahoitusyhteistyöstä sekä aikataulun lopullisesta muodostamisesta.

Mikäli tarjouskilpailun edullisin tarjoushinta ylittää sen bruttokustannusten hintahaarukan, johon kunta on sitoutunut, asia palaa takaisin kunnalliseen päätöksentekoon. Hankinta on tällöin mahdollista keskeyttää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Jouni Kärki, joukkoliikennesuunnittelija, jouni.karki@pori.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen Ely-keskus kilpailutti 7.10.2022 Pori-Eurajoki-Rauma välisen kaikille avoimen joukkoliikenteen. Hankintamenettelynä oli erityisalojen hankintalain 1398/2016 mukainen yksivaiheinen avoin menettely. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta, jotka kaikki hyväksyttiin.

Tarjouspyynnössä pyydettiin yksikköhintoja. Vertailuhintana käytettiin tarjouspyynnön suoriteyhteenvedon perusteella laskettua vuosihintaa (alv 0 %).

Sopimusaika 5.6.2023-31.05.2026, sopimus sisältää optiokauden 1.6.2026 - 31.5.2029.

Voittanut tarjous ja vertailuhinta:

                           1. LS-Liikennelinjat Oy 926 001,775 €

                           2. Satakunnan Liikenne Oy 948 988,708 €

                           3. Ruosniemen Linja-auto Oy/ Porin Linjuriauto Oy -tarjousyhteenliittymä

                           957 717,657 €

                           4. Länsilinjat Oy 1 002 120,917 €

 

Koska tarjousten hankintakustannukset pysyivät hintahaarukan sisällä, johon kunnat olivat sitoutuneet, on hankinta hyväksyttävissä. Hankintakustannuksiin osallistuvat Varsinais-Suomen Ely-keskus (VARELY), Porin kaupunki, Rauman kaupunki ja Eurajoen kunta. ELY-keskus tekee hankintaan osallistuvien kuntien kanssa erillisen sopimuksen liikenteen ostokustannusten jaosta.  Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

ELY 50 %

Pori kaupunki 16,67 %

Rauma kaupunki 16,67 %

Eurajoen kunta 16,67 %

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää merkitä tiedoksi VARELY/6459/2022 hankintapäätöksen 15.11.2022, Porin kaupunki sitoutuu liikenteen hankintakustannuksiin 16,67 %:n osuudella sopimusaikana 5.6.2023-31.05.2026. Kustannukset katetaan joukkoliikenteen kustannuspaikalta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen Ely-keskus/joukkoliikenteen projektipäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.