Joukkoliikennejaosto, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Joukkoliikennejaoston vastaus valtuustoaloitteeseen Joukkoliikenteessä käytössä oleva etu näkövammaisille laajennetaan koskemaan kaikkia vammaisryhmiä siten, että oikeutus etuun todennetaan EU:n vammaiskortilla,

PRIDno-2022-2844

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Sanna Grönmark jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"VALTUUSTOALOITE

Esitän, että joukkoliikenteessä käytössä oleva etu näkövammaisille laajennetaan koskemaan kaikkia vammaisryhmiä siten, että oikeutus etuun todennetaan EU:n vammaiskortilla myöhemmin tässä aloitteessa kuvattavalla tavalla. 

Kesällä 2021 toteutuneen joukkoliikenteen järjestämistapa- ja lipputuoteuudistuksen myötä hetkellisesti poistui vuonna 1996 solmittu Porin Linjat Oy:n ja Satakunnan näkövammaiset ry:n kahdenvälinen sopimus näkövammaisten ja heidän avustajiensa maksuttomista matkoista Porin paikallisliikenteessä.

Kauttaan päättämässä ollut joukkoliikennejaosto jatkoi tilapäisesti etua, kunnes nykyisen valtuustokauden uusi joukkoliikennejaosto pystyisi käsittelemään asiaa. Tilapäinen etu laajennettiin koskemaan myös EU:n vammaiskortin haltijoita, eli muutkin vammaisryhmät pääsivät edun piiriin. Laajennettu etu jatkui kuitenkin vain kalenterivuoden loppuun, jolloin asian käsittelyn jälkeen palattiin aiempaan käytäntöön, jossa etu koski vain näkövammaisia. 

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Erilainen kohtelu on kuitenkin oikeutettua tapauksissa, joissa kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Niin ikään samaisen lain mukaan viranomaisen on tehtävä asianmukaiset ja kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada yleisesti tarjolla olevia palveluita. Lähtökohtaisesti voidaan toki kyseenalaistaa vammaisryhmien erityiskohtelu maksuttomien matkojen osalla verrattuna vaikkapa työttömiin tai ikäihmisiin, mutta lain tarkoittamaksi erilaiseksi kohteluksi ja asianmukaiseksi mukautukseksi voitaneen tulkita esimerkiksi avustajaa liikkumiseensa tarvitsevan vammaisen liikkumismahdollisuuksien parantamisen. 

EU:n vammaiskorttia voivat hakea henkilöt, joilla on esim. Kelan vammaisetuus tai vammaispalvelulain mukainen päätös. Kun EU:n vammaiskortissa on A-merkintä, tarkoittaa se, että henkilö tarvitsee avustajaa. Esimerkiksi suuressa osassa kulttuuripalveluja ja -tapahtumia on käytäntönä, että A-merkinnällä varustetulla EU:n vammaiskortilla avustaja pääsee avustettavan lipulla maksutta mukana. Avustettavalla itsellään pitää siis kuitenkin näissä tapauksissa olla ostettuna lipputuote. 

Nykyisellään maksuttomat joukkoliikennematkat asettavat näkövammaiset ja muut vammaisryhmät eriarvoiseen asemaan keskenään. Siksi esitänkin, että 

  1. maksuton joukkoliikenne -etu laajennetaan koskemaan kaikkia EU:n vammaiskortin saaneita henkilöitä mahdollisine avustajineen ja etu todennettaisiin linja-autoon noustessa esittämällä EU:n vammaiskortti,

tai mikäli poliittisessa päätöksenteossa todetaan tämän vaihtoehdon kustannusvaikutus joukkoliikenteen kokonaiskuluihin liian suureksi,

  1. rajataan maksuton joukkoliikenne -etu koskemaan A-merkinnällä varustetun EUn vammaiskortin haltijaa ja hänen avustajaansa, 

tai pienimmän kustannusvaikutuksen aiheuttavalla tavalla

  1. rajataan maksutonta etua yleisesti niin, että A-merkinnällä varustetun EU:n vammaiskortin haltijan avustaja saa maksuttoman matkan, mutta avustettava maksaa oman matkansa. 

 

Porissa 30.5.2022

Sanna Grönmark

Timo Aro

Hanna Sinisalmi

Laura Pullinen

Mika Tuhkanen

Kaarina Ranne

Anssi Salmi

Petri Huru

Julia Liljegren

Jussi Ihamäki

Simo Korpela

Marketta Juntunen

Markus Halminen"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäisen allekirjoittajana valtuutettu Sanna Grönmark, jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022 § 86 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että joukkoliikenteessä käytössä oleva etu näkövammaisille laajennetaan koskemaan kaikkia vammaisryhmiä siten, että oikeutus etuun todennetaan EU:n vammaiskortilla. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 6.6.2022 § 379  aloitteesta joukkoliikennejaoston lausunnon 30.9.2022 mennessä.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää lausua aloitteen johdosta seuraavasti: 

Satakunnan näkövammaiset ry on jättänyt 15.6.2021 päivätyn kuntalaisaloitteen, jossa esitetään, että näkövammaisille matkustajille ja heidän saattajilleen myönnetään maksuttomat matkat joukkoliikenteessä sidosyksikkö Porin Linjat Oy:n vuoroilla. Asiaa on käsitelty diaarinumerolla PRIDno-2021-3000:

  • joukkoliikennejaostossa 29.3.2022 § 16, jossa joukkoliikennejaosto päätti äänin 2-7 jatkaa oikeutta näkövammaisen ja hänen saattajansa maksuttomiin matkoihin Satakunnan näkövammaiset ry:n ja Porin Linjat Oy:n 1990-luvulla sopiman käytännön mukaisesti
  • elinvoima- ja ympäristölautakunnassa 24.5.2022 § 95, jossa lautakunta käsitteli joukkoliikennejaoston päätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta, sillä valituksen tekijän mielestä oikeus maksuttomuuteen on yhdenvertaisuuslain vastaista. Lautakunta päätti joukkoliikennejaoston tahtotilan mukaisesti jatkaa maksuttomia matkoja.
  • elinvoima- ja ympäristölautakunnassa 10.8.2022 § 148, jossa lautakunta käsitteli kaupunginhallituksen pyynnöstä em. päätöksestä tehtyä valitusta hallinto-oikeuteen ja antoi asiasta selonteon
  • kaupunginhallituksessa 22.8.2022 § 494, jossa kaupunginhallitus toteaa kaupungin vastaavan hallinto-oikeuden selvityspyyntöön elinvoima- ja ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti.

Hallinto-oikeus jatkaa asian käsittelyä ja päätös asiasta saapunee kaupungille vuoden kuluessa. Koska näkövammaisten maksuttomien matkojen jatkumisesta tehdyssä päätöksentekomenettelyssä ilmeni, että yhdenvertaisuuslain tulkinta on hyvin vaikeaa, on järkevä odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua valitusasiassa ja ratkaisun sisältämää oikeudellista arviointia ja ohjausta yhdenvertaisuuslain tulkinnasta, ennen kuin etuutta maksuttomiin matkoihin laajennetaan muihin vammaisryhmiin. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/Jokelainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.