Joukkoliikennejaosto, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Joukkoliikenteen järjestäminen yhteysvälillä Pori-Eurajoki-Rauma 1.6.2023 alkaen

PRIDno-2022-5400

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Yhteysvälin Pori-Eurajoki-Rauma nykyinen liikennöintisopimuskausi päättyy 31.5.2023. Sopimuksesta on käytetty peruskausi 1.6.2018-31.5.2021 sekä optiokaudet 1.6.2021-31.5.2022 ja 1.6.2022-31.5.2023. Varsinais-Suomen ELY-keskus joukkoliikenneviranomaisena esittää avoimen tarjouskilpailun käynnistämistä vastaavien liikennepalvelujen hankkimiseksi 1.6.2023 alkaen.

Liikennöintisopimuksen tilannetta ja liikennepalvelujen jatkoa on käsitelty ELY-keskuksen, Porin ja Rauman joukkoliikenneviranomaisten sekä Eurajoen kunnan kanssa 12.9.2022 ja 27.9.2022 pidetyissä suunnittelukokouksissa. Hankintaa koskevat keskeiset ehdotukset ovat:

1)     Muutetaan hankintamallia

Nykyisen liikennöintisopimuksen liikenne on hankittu käyttöoikeussopimusmallilla, jossa liikenteenharjoittaja saa pitää asiakkailta tulevat lipputulot ja saa sen lisäksi ELY-keskukselta ja kunnilta kuukausittaista liikennöintikorvausta. ELY-keskus esittää, että 1.6.2023 alkava liikenne hankitaan hankintasopimus-mallilla. Mallissa liikenteenharjoittaja saa kiinteän kuukausittaisen liikennöintikorvauksen riippumatta siitä, paljonko lipputuloa kertyy. Liikenteen tilaaja- ja maksajatahot kantavat mallissa lipputuloriskin.

Vallitsevassa tilanteessa hankintasopimus antaa todennäköisesti kohtuullisemman hintatason pitkällä aikavälillä, koska tarjoajien ei tarvitse miettiä koronan vaikutusta kertyvään lipputuloon tai polttoaineen hintakehityksen vaikutusta. Hankintasopimus myös mahdollistaa suuremmat muutokset (vuoromäärät, reitit, lippujen hinnoittelu) liikennöinnissä.

2)     Hankitaan hieman nykyistä matalampi palvelutaso

Korona-aika vähensi matkustusta väliltä Pori-Eurajoki-Rauma, eikä matkamäärä ole vieläkään samalla tasolla kuin vuonna 2019. ELY-keskus esittää, että kokonaisuudesta vähennetään maltillisesti vuoroja. Keskeiset työssäkäynti- ja opiskeluvuorot säilyvät. Sopimuskauden aikana on mahdollista tehdä liikenteen lisäyksiä ja vähennyksiä, mikäli liikennetarve muuttuu.

Hankittavasta liikennekokonaisuudesta on tehty alustava suunnitelma (liitteenä). Vuorojen aikataulua on hankintasopimuksessa mahdollista muuttaa vielä ennen liikenteen käynnistymistä.

3)     Kalustovaatimukset

Liikennekokonaisuuden ajaminen on mahdollista neljällä linja-autolla. Linjaa ajetaan M3 alaluokan III (yksinomaan istuvien matkustajien kuljetus) kaukoliikenteen linja-autoilla. Kaukoliikenteen linja-autoja ei koske laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuus-vaatimuksista. Hankinnassa edellytetään, että kaluston enimmäisikä on 15 vuotta.

4)     Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset

ELY-keskus huomioi hankinnassa Rauman ja Porin joukkoliikenneviranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän vaatimukset. Kirjauksilla varmistetaan, että liikenteen liput saadaan tarvittaessa käymään ristiin ja täten mahdollistetaan matkustajien jatko- ja vaihtomatkat.

5)     Sopimuskausi

Sopimuskaudeksi esitetään 3 v + optiokausi 3 v. Pitkällä sopimusajalla parannetaan kohteen houkuttelevuutta, edistetään kilpailuasetelmaa sekä mahdollistetaan kalustoinvestointeja.

6)     Kustannusjako

Hankintakokonaisuudesta on tehty brutto- ja nettokustannusarviot. Nettokustannusarvio tarkoittaa sitä summaa, jonka ELY-keskus ja kunnat maksavat asiakkaiden maksamien lipputulojen lisäksi. Kustannusarviota ei tarjouskilpailuun liittyvistä syistä ilmoiteta julkisesti.

Bruttokustannuksista vähennetään kaikki liikenteestä kertyneet lipputulot, jonka jälkeen saadaan nettokustannus. ELY-keskus, Pori, Eurajoki ja Rauma jakavat nettokustannukset. Kustannusten jakoperusteista on käyty etukäteen virkamiesten kesken keskustelua. Viranomaisalueiden kustannusosuuksiksi on sovittu jako ELY-keskus 50 %, Pori 16,67 %, Eurajoki 16,67 % ja Rauma 16,67 %.

Yhteysväliä koskeva tarjouskilpailu on tarkoitus käynnistää lokakuussa 2022. Kohteen voittaneelle liikenteenharjoittajalle pyritään takaamaan puoli vuotta valmistautumisaikaa uuden liikenteen käynnistämiseen.

Kunnat tekevät päätöksen sitoutumisesta bruttokustannusarvion mukaiseen hintahaarukkaan. Nettokustannus selviää vasta, kun liikenne on käynnistynyt ja kun selviää, paljonko lipputuloa matkustajat kerryttävät. ELY-keskus on yhteydessä kunnan yhteyshenkilöön ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli edullisin tarjoushinta ylittää sen bruttokustannusten hintahaarukan, johon kunta on sitoutunut, asia palaa takaisin kunnalliseen päätöksentekoon. Hankinta on tällöin mahdollista keskeyttää.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää

  • hyväksyä kohteen hankinnan ja esitetyn palvelutason
  • hyväksyy bruttokustannusten hintahaarukan ja nettokustannusten jaon
  • valtuuttaa suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikön sopimaan hankinta-asiakirjojen lopullisesta muodosta, yksityiskohtaisesta rahoitusyhteistyöstä sekä aikataulun lopullisesta muodostamisesta.

Mikäli tarjouskilpailun edullisin tarjoushinta ylittää sen bruttokustannusten hintahaarukan, johon kunta on sitoutunut, asia palaa takaisin kunnalliseen päätöksentekoon. Hankinta on tällöin mahdollista keskeyttää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus / joukkoliikenteen projektipäällikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.