Joukkoliikennejaosto, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Porin Linjat Oy:n ehdotus lippu- ja maksujärjestelmän kehitystöistä ja sopimuskorvauksesta 5.6.2023 alkaen

PRIDno-2021-468

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto on kokouksessaan 9.2.2021 päättänyt 7.6.2021 alkavan hankintasopimuksen mukaisessa liikenteessä käytettäväksi lippu- ja maksujärjestelmänä Porin Linjat Oy:n nykyistä järjestelmää.  Päätösten, evästysten ja Porin Linjat Oy:n kanssa käytyjen sopimusneuvottelujen myötä joukkoliikennejaosto hyväksyi 4.5.2021 § 34 kaksivuotisen sopimuksen, jossa sidosyksikkö Porin Linjat Oy tuottaa tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen tarvitsemat palvelut, joita ovat mm.

 • lippu- ja maksujärjestelmä
 • lipputulojen selvittäminen (clearing)
 • ostokustannusten jakosopimusten mukainen laskutus
 • myyntikanavat
 • tiedottaminen
 • neuvonta lipputuotteista, aikatauluista ja reiteistä
 • asiakaspalautteen käsittely

Edellä mainitut palvelut hankitaan lähtökohtaisesti vastaamaan 6.6.2021 asti voimassa olleen käyttöoikeussopimuksen aikana Porin Linjat Oy:n ylläpitämiä sopimuksen kohteen palvelujen tasoa kuitenkin sovellettuna 7.6.2021 alkavan liikennöinnin hankintasopimuksen mukaisiin tarpeisiin. Sopimuskorvaus on 192 000 € (alv. 0%) vuodessa.

Joukkoliikennejaoston 9.2.2021 § 4 päätöksen mukaisesti sopimus tehtiin lyhytkestoisesti, mikä mahdollistaa sopimuksen mukaisten palvelujen toimivuuden arvioinnin. Lisäksi sopimuksen tarkoituksena on selventää sopimuksen mukaisten palvelujen kustannusrakenteen läpinäkyvyyttä erotuksena Porin Linjat Oy:ltä erillisillä hankintasopimuksella hankittavaan liikennöintiin.

Sopimus tuli voimaan 7.6.2021 ja on voimassa 4.6.2023 asti. Sopimuskautta voidaan jatkaa Porin seudun joukkoliikennejaoston päätöksellä enintään kahdella (2) vuodella (optio). Optiokaudelle tehdään erillinen sopimus. Päätös option käyttämisestä tulee tehdä viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Sopimuksen seurantaneuvotteluja on käyty Porin Linjat Oy:n kanssa. Neuvotteluissa on todettu tarve ratkaista ja rahoittaa lippu- ja maksujärjestelmän seuraavia kehitysaskeleita. Siksi Porin Linjat Oy:n liikennepäällikkö Jarno Valtanen esittelee joukkoliikennejaostolle nykyisen lippu- ja maksujärjestelmän toimintaa ja kehittämiskohteita.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää myöntää Porin LInjat Oy:n liikennepäällikkö Jarno Valtaselle puhe- ja läsnäolo-oikeuden asian käsittelyn ajaksi.

Joukkoliikennejaosto käy lippu- ja maksujärjestelmän kehittämisehdotuksista evästyskeskustelua ja päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Porin Linjat Oy:n liikennepäällikkö Jarno Valtanen oli läsnä kokouksessa kello 14.40-15.17.

Valmistelija

 • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Perustelut

Porin Linjat Oy on esitellyt joukkoliikennejaostolle 29.3.2022 § 13 oman lippu- ja maksujärjestelmänsä ominaisuuksia ja kehittämistarpeita. Porin Linjat Oy on täydentänyt ja tarkentanut jaostolle maaliskuussa esiteltyä kustannuslaskentaa. Porin Linjat Oy ehdottaa, että mikäli kaksivuotista optiota nykyisestä sopimuksesta ei oteta käyttöön, uusi sopimuskausi 5.6.2023 alkaen sidottaisiin liikenteestä tehdyn hankintasopimuksen ajanjaksoon (6+2 vuotta). Uuden sopimuskauden aikana korvaus Porin Linjat Oy:lle olisi 19 000 € kuukaudessa ilman arvonlisäveroa. Sopimuskorvauksen sisältö ja tehtävät kehittämistoimenpiteet on kuvattu esityslistan liitteessä.   

Porin Linjat Oy:n kanssa tehty sopimus lippu- ja maksujärjestelmästä pitää sisällään mm.

 • lippu- ja maksujärjestelmä
 • lipputulojen selvittäminen (clearing)
 • ostokustannusten jakosopimusten mukainen laskutus
 • myyntikanavat
 • tiedottaminen
 • neuvonta lipputuotteista, aikatauluista ja reiteistä
 • asiakaspalautteen käsittely

 

Tällä hetkellä Porin Linjat Oy:lle maksetaan korvausta tehtävien hoitamisesta 16 000 € kuukausittain.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.