Joukkoliikennejaosto, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n Waltti-järjestelmän käyttöönotto

PRIDno-2022-5487

Valmistelija

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungilla on osakkuus TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ssä, joka tuottaa lippu- ja maksujärjestelmäpalveluita omistajakaupungeilleen sidosyksikkönä. Viime vuosina Waltti-järjestelmää on kehitetty liikennepalvelulain vaatimusten mukaiseen suuntaan omistajakaupunkien ja Liikenne- ja viestintäministeriö Traficomin digitalisaation tukemiseksi myönnettyjen rahoitusten avulla. Waltti-järjestelmän esittely on esityslistan liitteenä. Waltti-järjestelmä on käytössä mm. Lahdessa, Jyväskylässä, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Hämeenlinnassa.

Waltti-järjestelmä on kehitetty tukemaan joukkoliikennekaupunkien liikkumispalvelujen järjestämistä kilpailuttamalla. Pääosin kaupungeissa on siirrytty käyttöoikeussopimuksista hankintasopimuksiin, joissa lipputuloriski on kaupungeilla. Siksi Waltti-järjestelmän ominaisuuksissa on panostettu erityisesti sopimusvalvontaan, lipputulojen, lipunmyyntikanavien, ostokustannusten ja liikenteen tunnuslukujen raportointiin sekä liikenteen täsmällisyyden seurantaan ja suunnittelutyökaluihin. Nämä ovat Porissa uusia tarpeita lippu- ja maksujärjestelmälle.

Joukkoliikenteen kustannustehokkaan hankinnan ja vuorotarjonnan sijoittamiseksi parhaaseen kysyntään edellyttää tiedolla johtamisen työkalujen käyttöönottoa. Nykyisin kaupungin ICT-yksikön asiantuntija purkaa rahastuslaitevalmistajan rajapinnasta saatavaa matkadataa ja käsittelee sitä, jotta datasta koostetaan tehtyjen matkojen tilastointia. Koska datan käsittelyn lähtökohta on linja-autoon noussut matkustaja, nollavuoroja ei löydy aineistosta ollenkaan. Tällöin ne vuorot, joilla matkustajia ei ole, jäävät pois tilastoinnista ja kokonaiskuva matkustuksesta on puutteellinen. Waltti-järjestelmän suunnittelutyökalujen käyttöönotto lisäisi matkoista syntyvä datan määrää, parantaa sen laatua ja siten helpottaa päätöksentekoa ja oikea-aikaista määrärahojen kohdentamista joukkoliikenteen vuorotarjontaan.

Taloushallinnon näkökulmasta Waltti-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä lipputulot ohjattaisiin Porin Linjat Oy:n sopimuskorvaustilityksistä suoraan kaupungille tuloutuviksi rahavirroiksi. Lipputulojen lähes reaaliaikainen raportointi Waltti-järjestelmässä helpottaisi joukkoliikenne-kustannuspaikan talouden toteuman ennustamista ja mahdollistaisi markkinointitoimien kohdentamisen eri reiteillä tapahtuvan lipputulokehityksen suuntaamiseksi positiiviseen suuntaan. Kaikkien lipunmyyntikanavien raportointi ja laskutus toteutuisivat Waltti-järjestelmän raportoinnin avulla. 

Joukkoliikenneviranomaisella ei tällä hetkellä ole keskitettyä tapaa kerätä tietoa toteutuneiden vuorojen ajoajoista, pysäkkikohtaisista väliajoista ja muista kuljettajan ajotapaan ja liikenteen ruuhkautumiseen liittyvistä syistä, jotka vaikuttavat joukkoliikenteen täsmällisyyteen ja toimintavarmuuteen. Waltti-järjestelmässä rahastuslaitteiden tuottama raakadata käsitellään ja tuotteistetaan raporteiksi, joista löytyy nopealla silmäilyllä keskeisiä toteutuneen liikenteen piirteitä, esimerkiksi ajoiko vuoro liian aikaisin vai myöhään pysäkin ohi. Kertyvän tiedon avulla ajoaikoja ja aikatauluja voidaan säätää liikenteen täsmällisyyden parantamiseksi.

Sopimusliikenteenharjoittajalle voidaan avata rajattuja näkymiä Waltti-järjestelmän. Tällöin liikenteenharjoittaja saa tietoa oman tuotantonsa tehokkuudesta ja lisää työkaluja kuljettajien toiminnan valvontaan ja työn ohjaamiseen (oikea reitti, ajonopeus, täsmällisyys). Liikenteenharjoittajilla on yleensä käytössään muita järjestelmiä, joista vastaavat tiedot löytyvät, mutta Waltti-järjestelmässä tietoa on jalostettu liikenteen laadunvalvonnan ja tehostamisen näkökulmasta. Useimmissa kilpailutetuissa sopimuksissa on liikenteen laatuun liittyviä taloudellisia kannustimia ja rikemaksuja, joiden valvonta perustuu Waltti-järjestelmän tuottamaan tietoon.

Waltti-järjestelmässä on liikennejärjestelmän toimivuutta lisääviä ominaisuuksia. Porissa keskustan-alueen liikennevalojen ohjausta ja toimivuutta parannetaan ottamalla käyttöön HALI-ohjausta eli hälytysajoneuvojen ja muiden tienkäyttäjien etuisuudet vuosina 2023-24. Waltti tukee HALI-ohjausta ja siten mahdollistaisi joukkoliikenteen sujuvamman ajon keskustan ruuhkaisimmilla katuosuuksilla ja risteyksissä.

Matkustajalle Waltti-järjestelmä tarjoaa samankaltaiset palvelut kuin Porissa nykyisin on totuttu eli lipputuotteita voi käyttää matkakortilla tai sovelluksella, ja lipputuotteita voi ostaa kuljettajalta, palvelupisteeltä, sovelluksesta tai verkkokaupasta usealla eri maksutavalla. Lisäksi käytettävissä on reittiopas, joka tekoälyn ja linja-auton paikannustiedon avulla laskee todellisen ennusteen pysäkille saapumisajasta.

Tällä hetkellä Waltti-järjestelmää käyttävissä joukkoliikennekaupungeissa on meneillään lähimaksun käyttöönotto. Lähimaksuun on kytketty hintakatto, mikä tarkoittaa joukkoliikennematkojen maksamisen merkittävää muutosta etukäteismaksusta jälkikäteen maksamiseen. Hintakatto mahdollistaa matkustajalle aina edullisimman lipputuotteen käytön ilman, että matkustajan täytyy itse miettiä, mikä tuote on edullisin.

Porin Linjat Oy:n linja-autoissa on Pusatec Oy:n rahastuslaitteet, joihin voidaan ostaa lähimaksulaitteet sertifiointeineen. Pusatec Oy ei kuitenkaan voi tarjota lähimaksun taustajärjestelmää, joka tarvitaan mm. hintakatto-ominaisuutta ja matkojen veloitusten seurantaa varten. Waltin taustajärjestelmän kautta voidaan tarjota kaupungille ja matkustajille verkkosivuilla oleva palvelu, joista matkustusta lähimaksulla pystytään seuraamaan. Matkustaja voi tutkia oman maksukorttinsa numerolla omia matkojaan jälkikäteen, ja siten varmistua, että lähimaksukortilta ei ole tehty vääriä veloituksia.

Lähimaksun käyttöönotto on vähentänyt käteismaksujen osuutta joukkoliikenteen maksutapana, ja Tampereella lähimaksu yhdessä raitiovaunuliikenteen aloituksen takia on lisännyt joukkoliikenteen suosiota kulkutapana. Waltti-kaupunkien lisäksi Imatran kaupungin joukkoliikenteessä on käytössä lähimaksu. Siellä palvelutarjoaja on Ridango, joka myy lippu- ja maksujärjestelmäpalveluja rahastuslaitteineen.

Waltti-järjestelmän muita etuja lipputulojen määrän kasvattamiseksi ovat työsuhdematkalippujen myyntikanavat. Jotta joukkoliikenteen kulkutapaosuus Porissa kasvaisi, on löydettävä uusia matkustajaryhmiä. Tämänhetkisen matkadatan perusteella Porissa klo 8-16 työaikaa tekeviä on merkittävästi vähemmän joukkoliikenteen matkustajina kuin koululaisia ja opiskelijoita. Osittain tämä johtunee etätöiden tekemisen yleistymisestä, mutta työsuhdematkalipuilla olisi mahdollista löytää uusia joukkoliikenteen maksajia ja matkustajia.

Toisen asteen opiskelijoiden maksuton opetus koskee myös koulumatkoja, jos matkan pituus on riittävä. Tällä hetkellä opiskelija ostaa omalla rahalla Porin joukkoliikenteen lipputuotteet, ja hakee KELAsta korvauksen jälkikäteen. Waltti-järjestelmässä KELAn koulumatkatukituotteet voi ladata suoraan, koska opinto-oikeus todennetaan taustajärjestelmässä ja tuki veloitetaan suoraan KELAlta. Tämä lisää koulusihteerien työtä ja helpottaa opiskelijoiden matkojen tekemistä. Suora KELA-tuki kaupungille voi lisätä sekä kaupungin lipputuloja että opiskelijoiden matkustusta, kun opiskelijalla ei ole vaivaa jälkikäteisen tuen hakemisesta. 

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa käydyissä neuvotteluissa on tehty alustava suunnitelma käyttöön otettavista järjestelmän osista, ja laskettu kustannusarvio. Järjestelmän ominaisuuksien käyttöönotto maksaisi tarjouksen perusteella 29 975 € ja jatkuvat kulut 11 103 € kuukaudessa eli vuosittain 133 239 € (alv. 0%). Näiden lisäksi linja-autoihin on hankittava lähimaksulukulaitteet ja asennustyöt, joista syntyy kertaluonteinen kustannus 25 - 40 000 € laitteiden määrästä riippuen. Muita jatkuvia lippujen käyttöön sidottuja kuluja ovat maksujen välittämisestä syntyvät kulut ja latauspisteiden myyntipalkkiot. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaoston päättää

  • valita TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n Waltti-järjestelmän Porin toimivaltaisen viranomaisen lippu- ja maksujärjestelmäksi
  • valtuuttaa joukkoliikennepäällikön jatkamaan neuvotteluja Waltti-järjestelmän käyttöönoton toteutussuunnittelusta
  • valtuuttaa yksikön päällikön allekirjoittamaan Waltti-järjestelmään liittymiseen tarvittavat sopimukset

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.