Joukkoliikennejaosto, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 VARELY:n hankintapäätös Linjat 70, 71, 72 Pori-Kokemäki ja Eura-Pori

PRIDno-2022-372

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Kärki, joukkoliikennesuunnittelija, jouni.karki@pori.fi

Perustelut

Pori-Kokemäki liikenteen hoitamisesta (linjat 70, 70Y ja 71) on sopimuskuntien (Pori, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki) ja yhteenliittymä Ruosniemen Linja-auto Oy & Lyttylän Liikenne Oy:n välillä kilpailutettu käyttöoikeussopimus, joka on solmittu 14.6.2017 ja päättyy 5.8.2022. Toisen optiovuoden käytöstä joukkoliikennejaosto päätti 19.5.2020 (§ 4) ja se tehtiin ajalle 9.8.2021- 5.8.2022. Edellä mainitut kunnat ovat rahoittaneet liikenteen. Ulvilan kaupunki ei ole osallistunut liikenteen rahoitukseen.

Joukkoliikennetoimikunta on kokouksissaan 22.10.2021 ja 14.1.2022, joista jälkimmäisessä oli mukana oli Varsinais-Suomen ELY-keskus, keskustellut Pori-Kokemäki liikenteen jatkosta. ELY-keskus esittää liikenteen yhteensovittamista Pori-Eura ja Pori-Kokemäki -yhteyksien välille. Toimikunnassa käytyjen keskustelun perusteella Pori, Harjavalta ja Kokemäki kannattavat liikenteen kilpailuttamista uusien aikataulujen ja reittien osalta. Toimikunnassa Nakkilan edustajan kanta on ollut, että liikenne tulisi kilpailuttaa nykyisten reittien ja aikataulujen mukaisesti.

Pori-Kokemäki -liikenne täytyy kilpailuttaa, jotta joukkoliikennepalvelut saadaan jatkumaan keskeytyksettä. Liikenteeseen tulisi jonkin verran muutoksia vuorotarjonnan lisäysten takia. Euran liikennettä varten kokonaisuuteen tulisi arkisin yksi uusi auto, joka ajaisi Eurasta Harjavallan kautta Poriin aamukahdeksaksi, takaisin kello 16:n jälkeen ja kävisi välillä Kokemäellä. Pääosin aikataulut ja reitit pysyvät samoina. Perussopimuskaudeksi esitetään 3 vuotta ja optiovuosia 1+1+1.

ELY-keskus toimii liikenteen kilpailuttajana, koska hankintakohde käsittää kuntarajat ylittävää liikennettä. Hankinta toteutettaisiin reittipohjaisella käyttöoikeussopimusmallilla. Sopimusmallissa tilaajat suunnittelevat hankintakohteen aikataulut ja reitit. Käyttöoikeussopimuksessa liikenteenharjoittaja saa asiakkaiden maksamat lipputulot ja hankinnan osapuolet maksavat tarjoushinnan mukaisen liikennöinti-indeksiin sidotun korvauksen. Liikenteen hankintakokonaisuuden kustannuksiin osallistuisivat sopimuskauden aikana ELY-keskus, Euran kunta, Porin kaupunki, Nakkilan kunta, Harjavallan kaupunki ja Kokemäen kaupunki.

Hankintakokonaisuudesta on tehty nettokustannusarvio. Nettokustannusarvio tarkoittaa sitä summaa, jonka ELY-keskus ja kunnat maksavat asiakkaiden maksamien lipputulojen lisäksi. Kustannusarviota ei kilpailuun liittyvistä syistä ilmoiteta julkisesti. Alustavien linjausten mukaan ELY-keskus ja Euran kunta vastaisivat yhdessä 18 %:lla hankintakustannuksista ja muut kunnat vastaavat lopusta sovitun jakoperusteen mukaan. Nykyinen kustannusjakso Pori-Kokemäki liikenteestä jakaantuu seuraavasti: Porin kaupunki 31 %, Nakkilan kunta, Harjavallan kaupunki ja Kokemäen kaupunki kukin 23 %:n osuudella.

ELY-keskus esittää, että yhteishankinnan kustannukset jaetaan seuraavasti:

 • ELY-keskus ja Euran kunta yhdessä 18 %
 • Pori 25,42 %
 • Nakkila 18,86 %
 • Harjavalta 18,86 %
 • Kokemäki 18,86 %

ELY-keskus tekee hankintaan osallistuvien kuntien kanssa erillisen sopimuksen liikenteen ostokustannusten jaosta. Kunnat sitoutuvat tekemällään päätöksellä kustannusarvion mukaiseen hintahaarukkaan.

Kilpailutuksen ratketessa ELY-keskus on yhteydessä kunnan yhteyshenkilöön ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli edullisin tarjoushinta ylittää sen hintahaarukan, johon kunta on sitoutunut, asia palaa takaisin kunnalliseen päätöksentekoon. Hankinta on tällöin mahdollista keskeyttää.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

 Joukkoliikennejaosto päättää

 • hyväksyä kohteen hankinnan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Euran kunnan kanssa, siten että tilaajana toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • hyväksyä esitetyn palvelutason
 • hyväksyä periaatteellisen kustannusjaon valtion ja kuntien välillä sekä
 • valtuuttaa suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikön sopimaan hankinta-asiakirjojen lopullisesta muodosta ja yksityiskohtaisesta rahoitusyhteistyöstä

 

Mikäli edullisin tarjoushinta ylittää sen hintahaarukan, johon kunta on sitoutunut, asia palaa takaisin kunnalliseen päätöksentekoon. Hankinta on tällöin mahdollista keskeyttää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Jouni Kärki, joukkoliikennesuunnittelija, jouni.karki@pori.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen ELY-keskus kilpailutti 6.5.2022 Pori-Kokemäki ja Eura-Pori välisen kaikille avoimen joukkoliikenteen. Tarjouskilpailun voitti Satakunnan Liikenne Oy. Liikenteen hankintakustannuksiin osallistuvat Varsinais-Suomen Ely-keskus (VARELY), Euran kunta, Porin kaupunki, Nakkilan kunta, Harjavallan kaupunki ja Kokemäen kaupunki erillisen kustannusjakosopimuksen mukaisesti, jonka osapuolet ovat hyväksyneet. Liikenne käynnistyi 8.8.2022. Satakunnan Liikenne Oy:ltä saadun tiedon mukaan Pori-Kokemäki ja Eura-Pori yhteysvälin matkustajamäärät ajalta 8.8.-30.9.2022 ovat olleen myönteiset.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää merkitä tiedoksi  VARELY:n hankintapäätöksen 30.6.2022, VARELY/3125/2022 ja Porin kaupungin ja  Ely-keskuksen kanssa laaditun sopimuksen KÄYTTÖ-734306 (VARELY/4517/2022) Joukkoliikennepalveluiden ostokustannusten jako ja maksujärjestelyt 5.9.2022.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.