Joukkoliikennejaosto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Joukkoliikennejaosto, kuntalaisaloitteiden raportointi 2021

PRIDno-2021-1097

Valmistelija

  • Merita Pajunen, merita.pajunen@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 23 pykälän mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle tulee antaa vastaus aloitteen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

Hallintosäännön 151 pykälän mukaan aloitteen käsittelystä vastaa se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Lisäksi kaupunginhallituksen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esittää valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsiteltyjä. Muun toimielimen toimivaltaan kuuluvista aloitteista tulee antaa tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla, päättää mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Joukkoliikennejaoston vastuulle kuuluneiden kuntalaisaloitteiden käsittelystä on koottu liitteenä oleva raportti vuoden 2021 kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää

  • merkitä tiedoksi vuoden 2021 toimivaltaansa kuuluneet kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
  • raportoitujen kuntalaisaloitteiden osalta, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Päätös

Joukkoliikennejaosto päätti

  • merkitä tiedoksi vuoden 2021 toimivaltaansa kuuluneet kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
  • raportoitujen kuntalaisaloitteiden osalta päätti, että raporttiin valmiiksi merkityt ovat loppuun käsiteltyjä.

Tiedoksi

Konsernipalveluiden asiakirjahallinnon vastuuhenkilö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.