Joukkoliikennejaosto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Joukkoliikennejaoston lausunto valtuustoaloitteeseen: Aloite joukkoliikenneuudistuksen onnistumisen seurannasta; Meri-Pori koululaisten koulumatkojen sujuvoittaminen

PRIDno-2021-4768

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin perussuomalaisten valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Arto Nurmi jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porissa toteutettiin mittava joukkoliikenneuudistus.  Tämän yhteydessä muutettiin mm. liikennöintisopimusta, lipputuotteet sekä tehtiin konsulttityön pohjalta mittava määrä linjastomuutoksia.    

Aloitteena esitetään, että uudistuksen onnistumisesta sekä tilannekuvan saamiseksi joukkoliikenneuudistuksen linjastomuutosten onnistumisesta suoritetaan kohdennettu asiakaspalvelukysely sekä selvitetään palveluja tuottavalta Porin Linjat Oy:ltä ja joukkoliikenneviranomaiselta miten joukkoliikenneuudistus on vaikuttanut asiakasmääriin ja mahdolliseen heille kohdistuneeseen asiakaspalautteeseen.  Selvityksen pohjalta tulisi laatia mahdolliset parannukset linjastoihin.

Meri-Porin liikenteen osalta lisäksi tulee selvittää mahdollisuus palauttaa Mäntyluodon liikennettä sekä mahdollisuutta ajaa vanhan linjan 37/38 kaltainen viikonloppuihin kohdistuva vuoro. Tämän vuoron toimivuutta myös arki-iltojen asiakaspalveluun tulisi selvittää. 

Perustelut:

Linjastouudistuksessa mm. Meri-Porissa vähennettiin Mäntyluodon vuoroja, aikatauluja muutettiin ja mm. viikonlopun iltavuoroja karsittiin.  Saadun kuntalaispalautteen seurauksena esimerkiksi osalle oppilaista on odotusajat koulumatkojen yhteydessä kasvaneet. Myös kulku Meri-Porista ammattikoulutukseen on hankaloitunut.  

Iltaliikenteessä vanha vuoro 37/38 palveli laajalti mm. Maantiekadun varren, Viikinäisten, Pietniemen, Enäjärven, Kyläsaaren sekä Pihlavan vanhan tien varren asukkaita sen lisäksi että linjalla pääsi myös Yyteri-Kaanaan, Mäntyluodon ja Reposaaren alueille.

Nykyinen iltalinja 34, jonka vuoroajat loppuvat viikonloppuina perjantaina klo 22.30 ja lauantaina klo 21.10, ajaa Hevoshaantien, UIasoorintien ja Mäntyluodon pikatien kautta Yhtenäiskoulun pihaan josta jatkaa edelleen Yyteriin.   Lienee todennäköistä että tämä linja ei palvele kovin monia käyttäjiä koska teollisuus- ja koulualueille ei kohdistu paljon iltaliikennettä.  Lisäksi iltavuorot jotka toteutuivat melko myöhään, mahdollistivat mm. nuorille joilla ei ole ajoneuvoa, turvallisen liikkumistavan paitsi Meri-Porin eri lähiöalueiden välillä, myös kaupunkikeskustasta.   Meri-Porin alue on laaja ja kohtalaisen etäällä kaupungin keskustasta ja perinteisesti sen linjastolla on ollut hyvin käyttäjiä. Mikäli palvelu heikkenee, joukkoliikenteen asiakasmäärät vähenevät, kulkeminen siirtyy toisenlaisiin välineisiin ja myös alueen houkuttavuus asuinalueena saattaa vähentyä. 

Mikäli linjastouudistus ei ole onnistunut, se vähentää käyttäjiä entisestään ja saattaa lopulta johtaa siihen että palvelutarjontaa esitetään jälleen supistettavaksi. Oleellista on että joukkoliikenne palvelee mahdollisimman hyvin niitä joille se on toimiva liikkumismuoto ja että potentiaalinen käyttäjäryhmä saavutetaan. Ei ole myöskään oleellista arvottaa palvelun käyttäjiä sen mukaan millä motiivilla he ovat joukkoliikennettä käyttämässä, vaikka työmatka- ja opiskeluliikenteen mahdollistaminen onkin tärkeää. Koska joukkoliikenteen solmupiste on kauppatorilla, on tällä myös merkitystä keskustan ja torin ympäristön elinvoimalle.

Porin perussuomalaiset valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja

Arto Nurmi (ps.)"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Porin perussuomalaisten valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Arto Nurmi jätti valtuuston kokouksessa 11.10.2021 § 220 valtuustoaloitteen, joka koskee joukkoliikenneuudistuksen onnistumisen seurantaa. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksesssaan 18.10. § 2021 § 733 aloitteesta joukkoliikennejaoston ja sivistyslautakunnan lausunnon 31.12.2021 mennessä.

Sivistyslautakunta lausuu seuraavaa:

"Joukkoliikennejaoston päätös uusista linja-autoreiteistä ja aikatauluista astui voimaan kesäkuussa 2021.

Muutosten vaikutus koulujen toimintaan koski ensisijaisesti Meri-Porin ja Kyläsaaren koulun aikaisempien vuosien tapaan toteutettuja tiistaivuoroja. Muutoksiin ei kaikilta osin kyetty kouluissa reakoimaan, joten osalle kuljetusoppilaista muodostui odotustunteja. Lukujärjestykset on muokattu kevätlukukaudeksi 2022 siten, että odotustunteja on saatu vähennettyä. Joukkoliikenneuudistus lähtökohtaisesti tavoittelee tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä todennettavia kustannuksia. Joukkoliikennejaoston päätösten valmistelussa on nostettu esille koulukuljetusten kustannukset ja niiden kohdentaminen sivistystoimialalle. Tästä syystä sivistystoimialan kustannukset ovat nousseet ja niihin on saatu tämän vuoden talousarviossa lisärahaa. Liikennereittien suunnittelussa on huomattu, että joissakin julkisissa vuoroissa kulkee lähinnä koululaisia ja nämä linjat haluttaisiin lopettaa. Sivistystoimiala kilpailuttaa tänä kevään erilliset koulukuljetukset ja suunnittelee uusia reitityksiä, jossa mahdolliset linjalopetukset tulee huomioida oppilaiden koulukuljetusten onnistumiseksi.

Sivistyslautakunta näkee tärkeäksi julkisen liikenteen kehittämisen kestävän kehityksen näkökulmasta ja siinä, että kuljetuksilla mahdollistettaisiin myös lasten ja nuorten helppo mahdollisuus käyttää julkista liikennettä. On tärkeätä, että käyttäminen opitaan jo nuorena ja sillä tavalla saadaan lisättyä joukkoliikenteen hyödyntämistä. Asiaa voitaisiin edistää muun muassa lisäämällä huomattavasti lippujen määrä nuorisopasseissa tai antaa esimerkiksi peruskouluikäisille ilmainen mahdollisuus käyttää kaupungin sisäistä joukkoliikennettä."

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa edelle mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Porin perussuomalaisten valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Arto Nurmi jätti valtuuston kokouksessa 11.10.2021 § 220 valtuustoaloitteen, joka koskee joukkoliikenneuudistuksen onnistumisen seurantaa. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksesssaan 18.10.2021 § 733 aloitteesta joukkoliikennejaoston ja sivistyslautakunnan lausunnon 31.12.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Joukkoliikenneuudistuksen tarve

Kaupungin sidosyksikkö Porin Linjat Oy toimi vuosina 2016-2021 paikallisliikenteessä käyttöoikeussopimuksella, jonka mukaisesti matkustajien lipputulot kuuluivat liikenteenharjoittajalle ja kaupunki maksoi liikennöinti-indeksiin sidottua sopimuskorvausta liikenteenharjoittajalle aikataulujen ja reittien toteuttamisesta. Maaseutumaisia reittejä oli kilpailutettu käyttöoikeussopimuksina yksityisille liikenteenharjoittajille, joiden osuus koko liikenteestä oli noin 10 %.

Koska matkustukseen ja lipputuloihin liittyy suuria epävarmuuksia, käyttöoikeussopimuksen luonteeseen kuuluva lipputuloriskin hallinta oli vaikeaa Porin Linjat Oy:lle. Matkojen määrä kääntyi lievään laskuun jo syksyllä 2019, mutta varsinainen romahdus tapahtui keväällä 2020, kun matkojen määrä väheni aiempaan verrattuna lähes 80% Covid-19 -tautitilanteen johdosta annettujen etätyösuositusten ja koulujen etäopetuksen takia.

Joukkoliikenneuudistus oli tarpeellinen monesta syystä. Lainsäädännössä oli tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttivat liikennepalvelujen järjestämiseen, sidosyksikön liiketoimintaan ja kaupunkikonsernin keinoihin varmistaa sidosyksikön liiketaloudellinen toimintakyky. Lainsäädännön muutoksia ovat olleet mm.

 • EU:n palvelusopimusasetuksen toimeenpanon siirtymäaika päättyi 2019​, vaikutti mm. lipputuotteiden ja niiden hintojen määrittelyyn, sopimuskorvauksen määrittelyyn sekä erilliskirjanpitovelvoitteeseen, johon sidosyksikköhankinnassa on tiukemmat vaatimukset kuin kilpailutetussa liikenteessä
 • liikennepalvelulaki 2018 alkaen korvasi joukkoliikennelain, erityisesti uusia vaateita lippu- ja maksujärjestelmille​
 • hankintalaki sidosyksikköjen ulosmyynnistä 5 % liikevaihdosta tai enintään 500 000 €/v​
 • kilpailulaki 30d (2020): konsernille myytävät tilausajot ja lippu- ja maksujärjestelmäpalvelut on eriytettävä sidosyksikön kirjanpidossa​
 • EU: käyttövoimadirektiivi: elokuusta 2021 alkaen liikennepalvelujen hankinnat puhtaalla käyttövoimalla, Porille omat velvoitteet kaikissa liikennepalveluhankinnoissa

 

Lainsäädännön muutosten ja taloudellisen tilanteen arvioimiseksi kaupunginhallitus teetti 9.9.2019 § 467 asiantuntijaselvityksen Porin Linjat Oy:n toiminnallisista ja taloudellisista vaihtoehdoista. Selvityksen suositusten pohjalta kaupunginhallitus päätti  12.10.2020 § 543, että joukkoliikenteessä siirrytään käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen, jotta lipputuloriski siirtyy sidosyksiköltä kaupungin hallinnoitavaksi, sekä kehotti joukkoliikenneviranomaista teettämään linjaston autokiertojen tehostamiseen ja kustannustehokkuuden kasvamiseen tähtäävän selvityksen hankintasopimuksen mukaista liikennöintiä varten.

Lainsäädännön muutosten toimeenpanon varmistamiseksi joukkoliikenneuudistuksessa tehtiin uusia sopimuksia, jotta Porin Linjat Oy:n myymien palvelujen kustannusrakenteesta saatiin läpinäkyvä ja kirjanpidossa eriytettävä. Liikennöinnin lisäksi Porin Linjat Oy tuottaa avoimen joukkoliikenteen tukipalvelut eli lippu- ja maksujärjestelmän, myyntikanavien hallinnan sekä reitti-, aikataulu- ja lipputuoteneuvontapalvelut, joista on tehty oma sopimus kahdeksi vuodeksi. Avoimen joukkoliikenteen hankintasopimuksen sisällä toteutettiin kustannustenjakosopimus Ulvilan ja Porin kaupunkien yhteisistä reiteistä 80 ja 90, sekä kaupunkien perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta vastaavat lautakunnat uusivat sopimuksensa Porin Linjat Oy:n lipputuotepalveluista ryhmien ja perusopetuslain mukaisten matkojen hallinnoimiseksi ja työn korvaamiseksi.

 

Joukkoliikenneuudistuksen toteutus

Uusi avoimen joukkoliikenteen hankintasopimus toteutettiin Porin seudun joukkoliikennejaoston päättämien (4.5.2021 § 35) reittien, aikataulujen ja liikennöintiaikojen mukaisesti. Reittien ja aikataulujen suunnittelun pohjana käytettiin Porin Linjat Oy:n rahastuslaitteiden tuottamaa tietoa lipputuotteiden leimauksista eri pysäkeillä, vuoroilla ja reiteillä. Hankintasopimuksen suunnitteluvaiheessa erilaisten joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen tarjonnan vaihtoehtoja ja kustannuslaskentaa tuotiin joukkoliikennejaoston päätöksentekoon ja aineistot olivat suunnitteluvaiheessa avoimesti verkossa tutustuttavissa.

Hankintasopimuksen kesto on 7.6.2021 alkaen 8 + 2 vuotta sidosyksikkö Porin Linjat Oy:n kanssa. Viranomainen ei kilpailuta paikallisliikenteen reittejä, mutta sidosyksikön kanssa tehty sopimus mahdollistaa liikennepalvelun tuottamisen alihankintana, mikäli Porin Linjat Oy kokee tarvetta tuotannon järjestelyille. Sopimuskorvaus Porin Linjat Oy:lle perustuu liikennöinti-indeksiin sidottuihin autopäivä-, linjatunti- ja linjakilometriyksikköhintoihin.

 

Keskeisiä parannuksia uudistuksessa

 • autojen käyttö tehostui (ennen 67 autoa, nyt 34 autoa ja vara-autot), mikä on merkittävä lähtökohta kaluston uudistamiseen ja uusiin käyttövoimaratkaisuihin
 • vuorotarjonta yhtenäistyi (ma-pe) harvaan asutuilla alueilla​
 • koulukuljetukset toteutetaan edelleen avoimena joukkoliikenteenä kyliltä kouluille​
 • arkisin vuorotiheys kasvoi ruuhka-aikoina tiheästi asutuilla alueilla (60 min > 30 min)​
 • kaupungin strateginen painopiste Yyteri huomioitiin lisäämällä sinne vuorotarjontaa arkisin ja viikonloppuisin sekä nopeuttamalla matka-aikaa, mikä lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta myös Uusiniitty-Kyläsaari-Pihlava-Kaanaa -reitin varrella asuville (reitit 34, 34M ja 34R)
 • urheilukeskuksen saavutettavuus parani, kun vuoroväliä tihennettiin 60 minuutista 20-30 minuuttiin Citylinjan reittimuutoksella
 • lipputuotteiden määrä väheni, asiakashinnoista tuli edullisempia aikuisille ja yläkouluikäisille kausilippumatkustajille, tasahintainen kertalippu​ korvasi kilometripohjaisen hinnoittelun

 

Keskeisiä heikennyksiä uudistuksessa

 • Porin ja Ulvilan kaupungit käyttävät lähes yhtä paljon määrärahoja joukkoliikenteen hankintoihin kuin aiemminkin, mutta liikennöinnin kustannusten kasvun takia määrärahalla saa vähemmän joukkoliikenteen tarjontaa
 • avoimen joukkoliikenteen tarjonta päättyi reitillä Harjunpäästä Isojoenrannan kautta Porin keskustaan ja tien 2652 varren asukkailta Reikon kylässä
 • avoimen joukkoliikenteen yhteydet Ulvilan Vanhakylästä Friitalaan päättyivät, markkinaehtoinen joukkoliikenne toimii yhteysvälillä koulupäivinä
 • perjantai- ja lauantai-iltojen myöhäisvuoroja ei tarjota, koska joukkoliikennejaosto päätti asettaa työmatka- ja asiointiliikenteen vapaa-ajan liikkumisen edelle
 • satunnaiset asiointiliikennevuorot harvaan asutuilta alueilta lauantaisin päättyivät
 • Ahlaisten säännöllinen viikonloppuliikenne päättyi

 

Alkaneen valtuustokauden aikana ratkaistavia asioita

 • nykyisen sopimuksen puitteissa linjakilometrien määrää voi muuttaa suuntaan tai toiseen 10 % vuodessa tai 20 % koko sopimuskauden aikana eli tarjonnan painopisteen muutokset ovat mahdollisia, mutta liikennettä lisäävien muutosten rahoittaminen tarkoittaa palvelun vähentämistä jollain alueella, jotta voi parantaa toisella, ellei hankintoihin käytettäviä määrärahoja lisätä kaupunginvaltuuston päätöksellä
 • liikennepalvelulain mukaisen lippu- ja maksujärjestelmän hankinta pitkällä sopimuskaudella
 • seudulliset joukkoliikenneyhteydet Porin saavutettavuuden varmistamiseksi yhteishankinnoilla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja yhteysvälin kuntien kanssa (nykyisin Rauma- , Kankaanpää- , Merikarvia-yhteydet)

 

Matkojen määrän muutokset

Joukkoliikenneuudistuksen vaikutuksia matkustukseen ja matkustajiin on vaikea arvioida, koska muutos ajoittui ajanjaksolle, jolloin Covid-19 –tautiepidemia vähensi matkustusta merkittävästi. Tehtyjen matkojen määrät ovat olleet keväästä 2020 alkaen noin 40 % pienemmät kuin aiempina vuosina.

Kesäkuusta 2021 alkaen matkojen määrä on noudattanut hyvin tarkkaan vuoden 2020 matkojen määrää. Uudistuksella ei näin ollen vaikuttaisi olleen kokonaismatkustukseen heikentävää vaikutusta.

Matkustuksen tilastointi ei ole yhtenevä vuosien 2020 ja 2021 välillä, koska kauppatorin läpi ajettavien heilurien kuljettajia on ohjeistettu, että kertaalleen maksaneita matkustajia ei uudelleen pyydetä rahastuslaitteille kirjaamaan matkan jatkumista, vaan matkustajat saavat odottaa istuen matkan jatkumista. Heilurimaisesti ajetaan linjoja Pormestarinluodosta Sampolaan ja Leppäkorvesta Tuulikylän kautta Kalaholmaan. Aiemmin esimerkiksi Puuvillasta kauppatorin läpi Koivulaan (linjat 12+6 tai 2+4) matkustanut henkilö olisi vuonna 2020 näkynyt rahastuslaitteilla kahtena eri matkana, nykyisen kuljettajaohjeistuksen mukaisesti vain yhtenä, jolloin matkustajamäärä on aiempaan verrattuna aliarvio. 

Matkojen määrä kasvoi merkittävästi koulujen syysloman jälkeen, kun sää viileni. Liitteenä oleva kuvio matkustuksesta eri reiteillä kuvaa koulujen vaikutusta matkustukseen ylipäätään, ja myös minkä reittien varrella talvikaudella on enemmän kysyntää kuin kesällä.

Linjastosuunnitelman toteuttanut Ramboll Oy jatkoi syksyllä työtä linjaston toteutuksen toimivuustarkastelulla, jossa käytiin keskusteluja Porin Linjat Oy:n kanssa ja toteutettiin muutamia muutoksia aikatauluvarmuuden parantamiseksi. Lisäksi Ramboll Oy teki otannan rahastuslaitteiden datasta ja tarkasteli liikenteen kustannustehokkuutta, vuorojen kuormitusta ja matkamääriä kuvaavia tunnuslukuja (liitteenä).

 

Asiakaspalvelukyselyn tulokset ja muut palautekanavat

Palautetta joukkoliikenteen matkustajilta kerätään jatkuvasti monikanavaisesti. Porin Linjat Oy raportoi kuukausittain saadut ja vastatut palautteet, joita tulee sähköpostitse, puhelimitse, verkkosivujen palautelomakkeella ja Kyyti likel -sovelluksen kautta, sekä kuljettajien havainnot ja ehdotukset. Liikenteen suunnittelua koskeva palaute välitetään viranomaiselle vastattavaksi. Palautetta saapuu muutamia päivittäin, ajallista vaihtelua on paljon. Asiakas- ja kuljettajapalautteita on myös käsitelty yhteistyössä viranomaisen ja Porin Linjat Oy:n kanssa, ja niiden perusteella aikatauluja ja reittejä on hiottu toimivammiksi ennen talvikelien alkua.

Aloitteessa esitetyistä toimenpiteistä on toteutettu asiakaspalvelukysely, jonka tulokset on julkaistu yhteenvetona kaupungin verkkosivuilla 10.12.2021 ja tarkemmin avoimena tulossivuna verkkosivulla https://bit.ly/3ftrZoU, jotta kiinnostuneet voivat tutkia eri reiteistä annettu palautetta tarkemmin. Vastauksissa korostui tyytymättömyys keskustasta asuinalueille lähtevien myöhäisvuorojen vähenemiseen illoista ja viikonlopuista.

Myöhäisvuorot

Myöhäisvuorojen karsiminen on Covid-19 -tautitilanteen takia ollut järkevä säästötoimi. Mikäli epidemian hallinta paranee ja yleisötapahtumien järjestäminen sekä vapaa-ajan viettäminen myöhään keskustassa on taas mahdollista, keskusteluun joukkoliikenteen myöhäisvuorojen tarjoamisesta ja rahoituksesta on valmistauduttava. Liitteenä on esimerkki perjantai- ja lauantai-iltojen myöhäisvuorojen reiteistä ja aikatauluista, sekä karkea hankintasopimuksen mukaisin yksikköhinnoin toteutettu kustannuslaskelma. Nykyisillä määrärahoilla myöhäisvuoroja ei voida hankkia, ellei muuta vuorotarjontaa samanaikaisesti vähennetä.

Myöhäisvuorojen tarkastelu on tehty vain Porin alueelta Porin kaupungin maksamasta liikenteestä. Liikennöinti Porista muihin kuntiin vaatii jatkoneuvotteluja muiden kuntien kanssa. Esitetty vuorotarjonta on suunniteltu tavanomaista viikonloppuliikennettä silmällä pitäen. Isojen yleisötapahtumien aikaiset myöhäisvuorot (esim. jazzien aikaan) vaatii enemmän tarjontaa ruuhkautumisen takia.

Tehtyjen karkeiden laskelmien mukaan suunnitelluilla myöhäisvuorojen liikenteen linjoilla (linjat 2, 3, 4, 6H, 9, 12, 35, 66) arvioidut vuotuiset liikennöintikustannukset ovat noin 50 000–250 000 € liikennöintimallista riippuen. Lipputuloja ei ole huomioitu laskelmassa. Mahdollinen päätös myöhäisvuorojen käynnistämisestä uudelleen vaatii laajaa liikennöinnin jatkosuunnittelua, jotta palvelu lisää aidosti matkustusta ja on kustannustehokasta toteuttaa.

 

Meri-Porin avoin joukkoliikenne

Meri-Porin linjaston uudelleen järjestelyillä vuosikustannuksia vähennettiin noin viidennes talven 2020-2021 reitteihin ja aikatauluihin verrattuna. Vuorotarjonta väheni mm. yhtenäiskoulua varten suunniteltujen tilausajon luonteisten linjojen 33 ja 33S poistamisen takia ja linjan 31 Mäntyluoto lopettamisen takia. Ilman merkittävää määrärahojen lisäystä tai lipputulojen kasvua aiempaan palaaminen on mahdotonta. Uudistuksen jälkeen ympärivuotinen kustannus Meri-Porin liikenteestä on noin 1,8 M€, mikä on 28 % koko paikallisliikenteen linjaston sopimuskorvauksesta 6,6 M€. Nykyiset reitit ja aikataulut löytyvät esityslistan liitteistä.

Ennen uudistusta toteutunutta matkustusta tutkittiin selvittämällä jokaisen linjan pysäkkikohtaiset nousut. Johtopäätöksenä todettiin, että Tiedepuiston ja keskustan välinen liikkuminen oli merkittävä liikkumisvirta Mäntyluodon ja Reposaaren linjoilla 31, 40, 40M. Kustannustehokkuuden näkökulmasta Tiedepuiston ja keskustan välille on edullisempaa tarjota lisävuoroja omana reittinään, kuin kierrättää vuorot Meri-Porin kautta.

Perusopetuslain mukaiset koulukuljetukset Meri-Porin yhtenäiskoulun oppilaille ovat reittien ja aikataulujen suunnittelun lähtökohtana koulupiirin alueella. Koulukuljetukset hoidetaan yhdellä autolla Reposaaresta ja Mäntyluodosta (linja 43), toisella autolla Yyteristä (linja 34), ja kolmannella Kyläsaaren ja Preiviikiin suunnalta (linjat 34, 35 ja 7P).

Yhtenäiskoulun opetuksen alkamis- ja päättymisajat määrittävät, milloin bussien on oltava koululla. Koska reittejä ajetaan keskustasta koulun kautta päätepysäkeille Yyteriin ja Reposaareen, sekä vaihtoyhteyksillä Preiviikin suuntaan, pitkät etäisyydet aiheuttavat haastetta aikataulujen yhteensovittamiseen yhtenäiskoulun opetusaikojen kanssa. Arkisin Tiedepuistoon tarjotaan yhteyksiä noin 60 minuutin välein linjoilla 35, 40M ja 43. Harvan vuorovälin takia odotusaikoja syntyy väistämättä kaikkialla Porissa.

Yhtenäiskoulusta riippumattomina aikoina Reposaaresta ja Mäntyluodosta ajetaan linjan 40M reittiä pitkin keskustaan, jolloin matka-aika on lyhyempi kuin linjalla 43 Pihlavan kautta. Pihlava-Kyläsaari-Uusiniitty -reitin alueella matkustajille on kaksi reittivaihtoehtoa kohti keskustaa, joko Yyteristä saapuvalla 34-vuorolla Karjarannan kautta tai 35-vuorolla Pietniemen ja Tiedepuiston kautta Maantiekatua pitkin. Linjan 34 vuoroilla matka-aika on nopeampi kuin linjan 35 vuoroilla, mikä todennäköisesti näkyy myös tehtyjen matkojen määrässä.

Arki-iltaisin vuorotarjonta toteutetaan nopeina 34- ja 40M -vuoroina. Myöhäisvuoroja on vähennetty koko kaupungin alueella, mutta Meri-Porissa tarjotaan edelleen laajempaa liikennöintiaikaa kuin muualla. Viimeiset vuorot lähtevät matkakeskuksesta klo 21:15 Mäntyluotoon ja Reposaareen, Uusiniitty-Kyläsaari-Pihlava-Kaanaa-Yyteri -reitille klo 22:30. Paluuvuorot keskustaan lähtevät klo 22:25 (40M) ja 23:25 (34).

Viikonloppuisin Meri-Poriin ajetaan linjan 34 reittiä Yyteriin, josta vuorotunnein vuorot jatkavat tunnuksella 34M Mäntyluotoon ja 34R Reposaareen. Tarjonta mahdollistaa Meri-Porin sisäisen liikenteen ja asiointiyhteydet Pihlavan palveluihin. Enimmäismatka-aika Reposaaresta keskustaan on Karjarannan sujuvasta liikenteestä huolimatta 1h 10 min. Viimeinen vuoro matkakeskuksesta lähtee klo 21:10 34R-vuorona Reposaareen ja palaa puolilta öin matkakeskukseen.

Arki-iltaisin olisi mahdollista ajaa 34M ja 34R -vuoroja korvaten 34 ja 40M -vuorot, mikäli Meri-Porin sisäisen liikenteen parantaminen nähdään nopeita keskustayhteyksiä tärkeämmäksi. 34M ja 34R -vuorot aiheuttaisivat matka-ajan pidentymistä keskustaan matkustaville Kaanaan, Mäntyluodon ja Reposaaren asukkaille, Pihlava-Kyläsaari-Uusiniitty -reitin varrella asuville matka-aika säilyisi samana verrattuna 34-vuoroihin. Kustannuksissa ei olisi merkittävää eroa.

Lisätietoja joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksista löytyy päätöksenteosta diaarinumeroilla

 • PRIDno-2019-4653 järjestämistapa, Spring Advisor Oy​
 • PRIDno-2020-5402 reitit ja aikataulut, Ramboll Oy

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Krista Virtanen-Olejniczak poistui asiakohdan käsittelyn aikana klo 15:58 ja saapui klo 16:03.

Arto Nurmi poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana klo 16:24.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Porin perussuomalaiset valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Arto Nurmi jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.10.2021 § 220 valtuustoaloitteen koskien joukkoliikenneuudistuksen onnistumisen seurantaa. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.10. § 2021 § 733 pyytää aloitteesta joukkoliikennejaoston ja sivistyslautakunnan lausunnot .

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 18.1.2022 § 9 ja joukkoliikennejaosto lausunto 25.1.2022 § 8) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Asia päätettiin palauttaa yksimielisesti jatkovalmisteluun.

Kokouskäsittely

Arto Nurmi esitti Tapio Furuholmin kannattamana asian palauttamista valmisteluun, jotta saataisiin lisätietoa mahdollisista aikataulumuutoksista.

Valmistelija

 • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Porin perussuomalaisten valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Arto Nurmi jätti valtuuston kokouksessa 11.10.2021 § 220 valtuustoaloitteen, joka koskee joukkoliikenneuudistuksen onnistumisen seurantaa. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksesssaan 14.2.2022 § 103 lisätietoja joukkoliikennejaostolta aikataulumuutoksista, joilla parannettaisiin koulumatkojen sujuvuutta ja vähennettäisiin odotusaikoja.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 18.1.2022 § 9 ja joukkoliikennejaosto lausunto 25.1.2022 § 8) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Nykyisen liikennöintisopimuksen pitkäjänteisyydellä (kesto 8+2 vuotta) tavoitellaan, että joukkoliikenteen kokonaispalvelutaso on matkustajille mahdollisimman jatkuvaa ja ennustettavaa. Matkustajien liikkumistottumukset ovat yleensä varsin vakiintuneita. Joukkoliikennesuunnittelun nyrkkisääntö on, että tehtyjen muutosten vaikutuksia voi arvioida kokonaisvaltaisesti vasta noin 2–3 vuoden kuluttua muutoksista. Kertyneiden asiakaspalautteiden ja kokemusten sekä matkustajamäärien alueellisten muutosten perusteella Meri-Porin joukkoliikenteessä esiintyy puutteita, joita on perusteltua korjata tulevan kouluvuoden alusta. 

Joukkoliikenneviranomainen on neuvotellut Meri-Porin peruskoulujen joukkoliikennetarpeista 2.3.2022 Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Kyläsaaren koulun kanssa. Muistio on oheismateriaalin yhteydessä.

Kysely koululaisille joukkoliikenteen toimivuudesta

Viikolla 11 toteutettiin koulujen ehdotuksesta Meri-Porin peruskoulujen oppilaille joukkoliikennekysely, jossa keskityttiin koulukyyteihin ja vapaa-ajan matkustustarpeisiin. Nettikyselyä jaettiin koulujen kautta (Meri-Porin yhtenäiskoulu, Enäjärven koulu, Kyläsaaren koulu, Reposaaren koulu) ja siihen saatiin 452 vastausta. Tulosten perusteella suurimmaksi puutteeksi koetaan bussien liian harva kulku niin koulu- kuin vapaa-ajanmatkoilla. Vapaa-ajanmatkoilla Meri-Porin bussien haluttaisiin kulkevan nykyistä useammin: arki-iltoihin suurin osa ja viikonloppuihin noin 50 prosenttia vastaajista toivoo puolen tunnin vuoroväliä. Koulumatkoilla hankalimmaksi asiaksi koetaan bussien ahtaus.

Vapaa-ajanmatkoilla iltaisin ja viikonloppuisin liikkumistarpeita on sekä keskustaan että Meri-Porin sisällä. Suurin osa vastaajista toivoo ilta- ja viikonloppuliikennettä ajettavan Meri-Porissa 34-linjan kaltaisesti eli Pihlava–Enäjärvi–Kyläsaari-reittiä. Tosin kyselyn vastaajajoukko painottui kyseiselle alueelle. Keskustan päässä ajoreitillä ei ole merkitystä 45 prosentille vastaajista, kolmasosa toivoo Karjarannan reittiä ja viidesosa Vähärauman–Pietniemen-reittiä. Koko tuloskooste on oheismateriaalina.  Kaikille porilaisille suunnattu avoin käyttäjäkysely on toteutettu aiemmin syksyllä 2021, eivätkä sen vastaukset olleet ristiriidassa koululaisten vastausten kanssa.

Palvelutasoa ohjaavat periaatteet kouluvuoden 2021-22 aikana

Meri-Porin nykyinen joukkoliikennetarjonta (linjat 34, 34M, 34R, 35, 40M, 43) perustuu säännöllisiin ja nopeisiin yhteyksiin keskustaan. Yyteri–Pihlava–Kyläsaari–Uusiniitty-alueelta tarjotaan kaikkina viikonpäivinä joka kulkutunnilla matka-ajaltaan nopeampi yhteys Karjarannan läpi keskustaan, mitä täydennetään arkisin päiväsaikaan Pietniemen ja Vähärauman kautta kulkevalla yhteydellä (30 minuutin kokonaisvuoroväli). Reposaareen ja Mäntyluotoon ajetaan arkisin valtatietä pitkin ja Vähärauman kautta (reitit 40M ja 43) ja viikonloppuisin Pihlava–Kyläsaari-reittiä oikaisten Karjarannan läpi. Arkisin vuorot on rytmitetty niin, että eri suunnista pääsee Meri-Porin yhtenäiskoululle ja takaisin 10–20 minuutin odotusajoilla aamulla ja iltapäivällä.

Kaikkina päivinä vuorot pyritään ajamaan mahdollisimman vakiominuuttisesti, jotta matkustajan on helppo muistaa aikataulu ja koska Meri-Porin joukkoliikennematkustajista erittäin suuri osuus on muita kuin peruskoululaisia. Niin koululais- kuin kuntalaiskyselyssä Meri-Porin joukkoliikenteen suurimpana ongelmana nähdään vuorotarjonnan riittämättömyys suhteutettuna omiin liikkumistarpeisiin.

Palvelutason muutosten aikataulu

Asiakaspalautteiden ja kertyneiden kokemusten pohjalta on laadittu liikenteen muutosesitys, jossa on korjattu olennaisimpia puutteita kuitenkin säilyttäen liikenteen kokonaismäärä suunnilleen nykytasoisena. Linjakilometreinä mitaten kokonaisuuden liikennöintimäärä lisääntyy talvikaudella viikkotasolla noin 3 prosenttia. Muutosesityksessä on pyritty noudattamaan edellisen toimikauden joukkoliikennejaoston vahvistamia suunnitteluperiaatteita. Oheismateriaali sisältää vaihtoehtoistarkasteluja eräiden muiden liikennöintimallien kustannuksista ja vaikutuksista.

Meri-Porin koululaisten matkustustarpeita parantavat muutokset esitetään toteutettavan elokuusta 2022 alkaen. Nykyiset aikataulut on vahvistettu kesäkuun 2022 alkuun asti. Palvelun luotettavuuden nimissä kesken aikataulukauden tehtävien muutosten tulisi rajoittua lähinnä aikatauluvarmuuden parantamisen kaltaisiin pieniin teknisiin asioihin. Kokonaan uusien vuorojen perustamiseen liikennetuotantoon (esimerkiksi kuljettajien työvuorosuunnittelu) tulee yleisellä tasolla varata aikaa vähintään muutama viikko. Lisäksi Meri-Porin peruskoulujen rehtorit pitävät elokuuta 2022 siedettävänä aikatauluna parannusten toteuttamiseen.

Muutosaikatauluesitys on tässä vaiheessa luonteeltaan luonnos, jonka pohjalta ei ole suunniteltu liikennetuotantoa eli autokiertoja ja kuljettajien työvuoroja. Tuotannollista tehokkuutta ajosarjojen suunnitteluun voidaan löytää esimerkiksi yhdistämällä samoihin kuljettajien työvuoroihin enemmän ristiin Meri-Porin liikennettä ja muuta liikennettä. On perusteltua, että aikataululuonnokseen voidaan tehdä liikennetuotannon suunnittelun yhteydessä vielä vähäisiä muutoksia esimerkiksi aikatauluvarmuuden, liikennetuotannon tehokkuuden ja joukkoliikenteen mielekkään kokonaispalvelutason varmistamiseksi.

 

Suunnitteluperiaatteet: Meri-Porin ja Makholman suunnan avoin joukkoliikenne kouluvuoden 2022-23 aikana, linjat 7, 7P, 34, 34M, 34R, 34W, 35, 40M ja 43

 1. Linjat 34, 35 ja 43 ajetaan Meri-Porin yhtenäiskoululle vakiominuuttisuusperiaatteella (tulot noin klo 7.50, 8.50 ja 9.50 ja paluut noin klo 12.08, 13.08, 14.08, 15.08, ajat sisältävät muutaman minuutin liikkumavaran). Muutos lyhentää odotusaikoja aamulla Yyterin suunnasta.
 2. Vuorotiheys Pihlava–Kyläsaari–Uusiniitty-alueelta keskustaan aamuruuhkan aikana säilytetään puolessa tunnissa muutamalla lisävuorolla linjalle 35.
 3. Arkisin linjan 40M vuoroja muutetaan jonkin verran 43-vuoroiksi Meri-Porin sisäisten kulkuyhteyksien parantamiseksi (esim. Mäntyluoto–Pihlava-yhteys) ja lisäkapasiteetin saamiseksi Meri-Porin yhtenäiskoulun koulukuljetuksiin. Nopeampina 40M-vuoroina säilytetään vähintään keskeisimmät työmatkayhteydet Reposaaresta ja Mäntyluodosta keskustan suuntaan ja takaisin.
 4. Arki-iltojen liikenne ajetaan nykyiseen linjarakenteeseen pohjautuen seuraavin pienin muutoksin: linjalle 35 lisätään yksi lisävuoro parantamaan Vähärauma–Pietniemi–Kyläsaari–Pihlava-alueen palvelutasoa ja muutama ilta-aikainen 40M-vuoro muutetaan linjan 43 vuoroiksi parantaen Meri-Porin sisäistä liikennettä.
 5. Meri-Porin viikonloppuliikenteen painopistettä muutetaan hieman iltapainotteisemmaksi säilyttäen viikonloppuliikenteen kokonaismäärä suunnilleen nykyisellään. Viikonloppuliikenne ajetaan keskustan päässä nopeampaa Karjarannan reittiä.
 6. Makholman suunnan aamuliikenteen painopistettä muutetaan niin, että Kyläsaaren kouluun ja Meri-Porin yhtenäiskouluun on kaikkina koulupäivinä yhteydet kahdeksaksi ja yhdeksäksi. Kaikkina arkipäivinä (mukaan lukien koulujen loma-ajat) tarjotaan Makholmasta keskustaan aamulla vähintään kaksi menoyhteyttä ja iltapäivällä vähintään kaksi paluuyhteyttä.
 7. Ulasoori–Kyläsaari-välin aikatauluja ei erikseen soviteta Kyläsaaren koulun alkamis- ja päättymisaikoihin Meri-Porin avoimella joukkoliikenteellä. Sivistystoimialalle esitetään, että sivistystoimiala järjestää tarvittavat taksikuljetukset Ulasoorin alueen alakoululuokkien kuljetusoppilaille, perusteena Ulasoorin joukkoliikennelinjastossa tapahtuneista olennaisista muutoksista johtuva koulumatkan rasittavuus ja vaikeus.
 8. Ydinkeskustassa Matkakeskus–Kauppatori-välillä ajoreitit muutetaan liikenteen sujuvoittamiseksi ja yhdenmukaisuuden lisäämiseksi seuraavasti: Matkakeskukselta Kauppatorille reittiä Rautatienpuistokatu–Yrjönkatu–Mikonkatu–Antinkatu ja Kauppatorilta Matkakeskukseen reittiä Antinkatu–Rautatienpuistokatu.
 9. Osa pienimpien käyttäjämäärien vuoroista, kuten varhaisaamut ja myöhäisillat, voidaan ajaa jatkossa paikkamäärältään pienemmällä linja-autokalustolla, mikäli ratkaisulla saavutetaan tuotantoon kustannussäästöjä esimerkiksi kuljettajien työvuorosuunnittelun kautta.
 10. Kyseisiä periaatteita käytetään soveltuvin osin myös koulujen kesäloman ajan liikenteen suunnittelussa osittain kesästä 2022 ja täysimääräisesti kesästä 2023 alkaen. Nykyiseen tapaan kesällä vuorotarjontaa on vähemmän kuin kouluvuoden aikana.
 11. Muilta osin kouluvuoden 2022–2023 liikennetuotannon suunnittelua jatketaan oheisluonnoksena olevan aikataululuonnoksen pohjalta. Ennen julkaisua aikatauluihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia aikatauluvarmuuden, liikennetuotannon tehokkuuden, oppilaskuljetusten sujuvuuden ja joukkoliikenteen mielekkään kokonaispalvelutason varmistamiseksi.

 

Joukkoliikennejaoston päättää ehdottaa sivistyslautakunnalle, että Ulasoorin alueella asuvien lasten koulumatkoista tehdään ennen kouluvuoden 2022-23 alkua arviointi, ovatko koulumatkat oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeita, rasittavia tai vaarallisia.

Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä esitetyt suunnitteluperiaatteet Meri-Porin joukkoliikenteen muutoksista kouluvuoden 2022-23 jatkosuunnittelua varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi joukkoliikennejaosto päätti, että linjan 34 klo 14.20 lähtevää vuoroa selvitetään lisää.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Tarja Grönblom poistui tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksesta kello 16.27.

Merkitään, että Mari Nurmi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksesta kello 16.40.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, sivistyslautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.