Joukkoliikennejaosto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Joukkoliikenneviranomaisen talouden toteuma vuonna 2021

PRIDno-2021-467

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikenteen uudistus astui voimaan 7.6.2021, kun liikennöinnissä siirryttiin käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että lipunmyyntituotot, mutta myös taloudellinen riski siirtyi liikennöitsijältä joukkoliikenneviranomaiselle eli Porin kaupungille.

Joukkoliikenteen kustannuspaikalle tehtiin yksi talousarviomuutos vuoden 2021 aikana. Kaupunginvaltuusto päätti 26.4.2021 kokouksessaan myöntää 0,​7 M euron lisämäärärahan ja muutoksen vuoden 2021 talousarvioon covid-​19 -​taudin aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman kompensoimiseksi.

Lipunmyyntituotot kasvoivat lopulta loppuvuodesta 0,1 M euroa budjetoitua suurimmiksi. Toimintatuottojen suuri nousu johtui kuitenkin avustusten lisääntymisestä yli 1 M eurolla. Valtio myönsi joukkoliikenteelle yli 1 M euroa budjetoimatonta valtionapua vuoden 2021 aikana; ilmastoperusteinen tuki sekä kaksi erillistä tukea lipputulomenetyksiin koronan vuoksi, josta viimeinen 149 000 euron koronatukipäätös tuli vielä aivan joulukuun loppupuolella. Valtionavustuksista maksettiin edelleen liikennöitsijöille tukea lipputulomenetyksiin yhteensä 218 000 euroa.

Toimintamenot jäivät lähes 0,9 M euroa pienemmiksi kuin käyttösuunnitelmassa oli arvioitu. Henkilöstökulut eivät toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti joukkoliikenteessä johtuen siitä, että henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit jäivät osittain toteutumatta. Tähän vaikutti muun muassa pitkään jatkuneet rekrytointivaikeudet joukkoliikenteessä.

Palvelujen ostot jäivät yli 0,9 M euroa pienemmiksi käyttösuunnitelmaan verrattuna. Tästä suurin osa tulee asiakaspalvelujen ostoista, jotka jäivät 0,9 M euroa pienemmiksi. Käyttösuunnitelmassa asiakaspalvelujen ostoihin kirjattiin huhtikuussa joukkoliikenteelle myönnetty 0,7 M euron lisämääräraha. Määrärahalisäystä ei olisi taloudellisesta näkökulmasta jälkikäteen katsottuna tarvittu, mutta ilman tätä saatua 0,7 M euron lisämäärärahaa ei olisi voitu tehdä uutta liikenteen hankintasopimusta samassa laajuudessa kuin alkuperäinen määräraha olisi mahdollistanut, koska valtion tukipäätökset tulivat vasta sopimuksen teon jälkeen.

Joukkoliikenteen toimintakate alittui 2 M eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää merkitä tiedoksi joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikön vuoden 2021 talouden toteumaraportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.