Joukkoliikennejaosto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokeilu: maksuton nopea Yyteri-bussi viideksi viikoksi kesällä 2022

PRIDno-2022-1528

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö esittää uuden linjan 44 perustamista yhteysvälille kauppatori - matkakeskus - VT2 - Yyteri. Matkailu- ja markkinointiyksikkö on valmistellut linjan reittiä ja aikataulua yhteistyössä Porin Linjat Oy:n kanssa. Linjan kustannukset rahoitetaan kaupunginhallituksen Yyterin kehittämistoimiin varatusta määrärahasta ja linjan on tarkoitus olla asiakkaille maksuton. Linjan liikennöinnin kustannusarvio on noin 21 000 euroa kokeilujakson ajalta.

Porin kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö on vastuutettu johtamaan Yyterin matkailupalvelujen kehittämistoimia ja markkinointia, joihin Yyterin saavutettavuuden parantaminen keskeisesti liittyy. Uuden linjan toivotaan houkuttelevan Yyteriin saapuvia valitsemaan joukkoliikenteen oman auton sijaan, ja siten helpottavan Yyterin alueen pysäköintiä.

Uutta linjaa halutaan kokeilla kesän vilkkaimpina matkailuviikkoina aikavälillä 27.6.-31.7.2022. Linjan 44 aikataulu on sovitettu saapuvien ja lähtevien junien aikatauluihin. Linjaa ajetaan maanantaista sunnuntaihin. Linja lisää joukkoliikenteen tarjontaa Yyterin lisäksi VT2:lle, jonka varrella sijaitsevilta pysäkeiltä voi nousta kyytiin matkustaakseen Yyteriin tai keskustaan.

 

Aikataulut ja reitit

juna saapuu Kauppatori, laituri 7 Matkakeskus, laituri 8 Yyteri
9:40 9:40 9:45 10:15
11:48 11:50 11:55 12:25
13:44 13:50 13:55 14:25
15:44 15:50 15:55

16:25

Kauppatori, laituri 7 - Antinkatu - Rautatienpuistokatu - Matkakeskus, laituri 8 - Satakunnakatu - Luvianpuistokatu - VT2 - Yyterinsantojentie - Kangastie - Sipintie - Virkistyshotelli Yyteri - Hevospankintie, Punainen tupa

 

Yyteri Matkakeskus, laituri 7 Kauppatori, laituri 7 juna lähtee
11:15 11:45 11:50 12:12
13:15 13:45 13:50 14:12
15:15 15:45 15:50 16:12
17:15 17:45 17:50 18:12

Virkistyshotelli Yyteri - Hevospankintie - Yyterinsantojentie - VT2 - Maamiehenkatu - Luvianpuistokatu - Satakunnankatu - Matkakeskus,laituri 7 - Rautatienpuistokatu - Antinkatu - Kauppatori, laituri 7

Linjan 44 vuorot ajetaan aikataulun mukaisesti eli ne eivät odota, jos juna on myöhässä.

 

Arviointi

Nopeat yhteydet kauppatorilta ja matkakeskuksesta Mäntyluodontietä pitkin Yyteriin eivät paranna vuorotarjontaa muille matkustajille. Käytännössä Kaanaan ja Mäntyluodontien varren asukkaat saavat lisää yhteyksiä, mutta Kaanaasta on melko pitkät kävelymatkat Yyterinsantojentien pysäkeille.

Junien aikatauluihin sovitetut vuorot aiheuttavat osittain päällekkäistä vuorotarjontaa Yyterin pysäkeillä. Avoimen joukkoliikenteen pahinta päällekkäisyyttä on vältettävä, jotta matkustajalle ei synny epätietoisuutta onko kyseessä maksullinen (3,50 € aikuisen kertalippu) vai maksuton vuoro. Yyterin kaupunkistrategisen merkityksen takia avoin joukkoliikenne ylläpitää Yyterissä 60 minuutin vuoroväliä ympäri vuoden. Kesällä 2021 junien aikatauluihin sovitettuja vuoroja ei ajeta kesällä 2022, koska kokeilun vuorotarjonta on kohdennettu junien aikatauluihin.

Kokeilun takia lipputulot linjoilla 34, 34M ja 34R todennäköisesti vähenevät viiden viikon ajalta, mutta kustannusvaikutukseen vaikuttaa ilmaisten matkojen ohella myös sääolot. Kokeilun aikaisia matkustajamääriä seurataan sekä kokeilulinjalla 44 että linjoilla 34, 34M ja 34R. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä kokeilun esityksen mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko 16.12-16.17.

Merkitään, että Johanna Jokelainen poistui tauon aikana kello 16.12.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy, matkailu- ja markkinointiyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi