Joukkoliikennejaosto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Porin Linjat Oy:n lippu- ja maksujärjestelmän esittely ja kehittämistarpeet

PRIDno-2021-468

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.10.2020 § 543 yleisen talousvastuun perusteella ja omistajaohjauksesta vastuullisena mm. että:

 • Käyttöoikeussopimukset Porin paikallisliikenteestä ja Ulvila-Pori yhteysvälin liikenteestä irtisanotaan päättymään 6.6.2021. 

 • Hankintasopimus avoimesta joukkoliikenteestä tehdään Porin Linjat Oy:n kanssa alkaen 7.6.2021. Ensimmäinen hankintasopimus saattaa olla lyhytaikainen siirtymäajan sopimus ennen monivuotisen sopimuksen tekemistä. 

 • Kehottaa joukkoliikenneviranomaista aloittamaan neuvottelut ensisijaisesti TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa Waltti lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotosta. Porin Linjat Oy ei jatka oman lippu- ja maksujärjestelmänsä kehitystä siltä osin, kun tavoitteena on tuottaa liikennepalvelulain 320/2017 § 157 mukainen teknologia, jolla lipputuotteen matkustusoikeus on todennettavissa sähköisen viestintäverkon avulla taustajärjestelmästä. 

 

Joukkoliikenteen järjestämistapamuutoksen valmistelu etenee keväällä 2021 ensimmäisen hankintasopimuksen sisältyvän linjaston suunnittelulla ja lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönottoon tähtäävillä toimenpiteillä. Koska käyttöoikeussopimus on irtisanottu, hankintasopimuksen arvoon ja sisältöön vaikuttava lippu- ja maksujärjestelmä ja siihen liittyvät käytännön toimet on ripeästi saatava liikkeelle. 

Laki liikenteen palveluista 320/2017 157 § edellyttää yhteentoimivuuden edistämistä julkisissa hankinnoissa:

Tämän lain 181 ja 182 §:ssä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, että hankittaessa liikkumispalveluja tai niihin liittyviä lippu- ja maksujärjestelmiä tämän lain, hankintalain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisesti on tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa ja hankintasopimuksessa edellytettävä, että: (29.3.2019/371)

1) palveluntarjoaja on kuvannut, miten se on täyttänyt 154 §:ssä säädetyt velvollisuutensa; (29.3.2019/371)

2) palveluntarjoajan lipputuotteisiin perustuvien matkustusoikeuksien on oltava todennettavissa sähköisen viestintäverkon avulla taustajärjestelmästä, ja todentamisessa on käytettävä yleiskäyttöisiä teknologioita;

3) jos matkustusoikeus todennetaan toisen palveluntarjoajan taustajärjestelmästä, taustajärjestelmien välisen viestinnän on oltava mahdollista rajapinnan kautta.

Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä kaikki sellaiset palveluntarjoajien käyttämät järjestelmät, jotka täyttävät 1 momentin 2 kohdan vaatimukset. Toimivaltaisen viranomaisen on myös huolehdittava siitä, että sen toiminta muutoinkin edistää lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta.

 

Joukkoliikenteessä on mahdollista hyödyntää ilman tarjouskilpailua sidosyksikön tarjoamaa lippu- ja maksujärjestelmää. Porin kaupungilla on kaksi lippu- ja maksujärjestelmiä tuottavaa sidosyksikköä, Porin Linjat Oy ja TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy (Waltti -lippu- ja maksujärjestelmä), joista jälkimmäinen tarjoaa lippu- ja maksujärjestelmiä omistajakaupungeilleen Suomessa. Porin Linjat Oy:n järjestelmää on kehittämässä Aline Creative Technology Studio Oy (Kyyti likel -mobiilisovellus).Kahden vaihtoehdon vertailemiseksi molemmille yrityksille on toimitettu samansisältöinen kysely, jossa kysytään lippu- ja maksujärjestelmän ominaisuuksista, riskienhallinnasta ja kustannuksista, sekä miten järjestelmä täyttää liikennepalvelulain vaatimukset ja miten järjestelmän käyttöönotto täyttää hankintalain vaatimukset. Arvioinnin suoritti Humandigi Oy.

Humandigi Oy:n tekemän arvioinnin perusteella järjestelmät ovat perustoiminnallisuudeltaan, kehitettävyydeltään, luotettavuudeltaan ja turvallisuudeltaan yhdenvertaisia. Porin Linjat Oy:n järjestelmä on ketterämpi ja TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n tuote on valmiimpi seudullisen yhteistyön ja eri liikennemuotojen yhdistämisen kannalta. Porin Linjat Oy:n järjestelmän ylläpitokustannukset ovat merkittävästi TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n järjestelmää pienemmät, kehityskustannukset jonkin verran suuremmat, mutta eivät merkittävästi kokonaiskustannuksia ajatellen.

Vertailussa käytetyissä laskelmissa ei ole huomioitu joukkoliikenneviranomaisen kustannuksia ict-suunnittelijan matkustajadataan liittyvästä työpanoksesta, joka on välttämätön liikenteen suoritteiden ja kustannustehokkuuden arviointiin. Kyseistä työpanosta tarvitaan jatkossakin ja yhä enemmän, jos järjestelmän kehitystyötä edistetään Porin Linjat Oy:n ratkaisun mukaisesti.  TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ratkaisuun tämä työ sisältyisi. Porin Linjat Oy:n ratkaisu ei ole vielä kaikilta osin liikennepalvelulain mukainen, vaan vaatii kehitystyötä.

Humandigi Oy:n näkemyksen mukaan lippu- ja maksujärjestelmän osalta kannattaa luoda kehitysmalli, jossa joukkoliikenneviranomaisen johdolla tiivistetään yhteistyötä Porin Linjat Oy:n, Aline Creative Technology Studio Oy:n, Porin kaupungin ICT-yksikön ja tarvittaessa TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa. Liian tiukka jako Porin Linjat Oy:n ratkaisun ja TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n välillä ei ole kuitenkaan hedelmällistä, vaan kokonaisarkkitehtuurista voi löytyä kohtia, joissa TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:lla on sopiva paikka täydentämiseen.Järjestelmien ja toimittajien arviointi on tehtävä uudelleen, kun nykyiseen järjestelmäarkkitehtuuriin tai laitteistoon tulee iso uudistustarve, joukkoliikenneviranomaisen tarpeet järjestelmälle muuttuvat olennaisesti tai joukkoliikenneviranomaisen ja Porin Linjat Oy:n väliset vastuut muuttuvat.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että joukkoliikenneviranomainen alkaa valmistella lippu- ja maksujärjestelmää koskevaa sopimusta osana Porin Linjat Oy:n kanssa tehtävää paikallisliikenteen järjestämistapamuutokseen liittyvää sopimuskokonaisuutta joko osana paikallisliikenteen hankintasopimusta tai omana sopimuksenaan. Sopimus tuodaan kevään 2021 aikana joukkoliikennejaoston hyväksyttäväksi. Sopimus tehdään ainakin aluksi suhteellisen lyhytkestoisena, mikä mahdollistaa ehdotetun toimintamallin toimivuuden arvioinnin lainsäädännön näkökulmasta kohtuullisen pian.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Merika Lanne

Kokouskäsittely

Merkitään, että Merika Lanne poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Lanne toimii TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy hallituksen varajäsenä, joten hän oli esteellinen (yhteisöjäävi).

Valmistelija

 • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto on kokouksessaan 9.2.2021 päättänyt 7.6.2021 alkavan hankintasopimuksen mukaisessa liikenteessä käytettäväksi lippu- ja maksujärjestelmänä Porin Linjat Oy:n nykyistä järjestelmää.  Päätösten, evästysten ja Porin Linjat Oy:n kanssa käytyjen sopimusneuvottelujen myötä joukkoliikennejaosto hyväksyi 4.5.2021 § 34 kaksivuotisen sopimuksen, jossa sidosyksikkö Porin Linjat Oy tuottaa tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen tarvitsemat palvelut, joita ovat mm.

 • lippu- ja maksujärjestelmä
 • lipputulojen selvittäminen (clearing)
 • ostokustannusten jakosopimusten mukainen laskutus
 • myyntikanavat
 • tiedottaminen
 • neuvonta lipputuotteista, aikatauluista ja reiteistä
 • asiakaspalautteen käsittely

Edellä mainitut palvelut hankitaan lähtökohtaisesti vastaamaan 6.6.2021 asti voimassa olleen käyttöoikeussopimuksen aikana Porin Linjat Oy:n ylläpitämiä sopimuksen kohteen palvelujen tasoa kuitenkin sovellettuna 7.6.2021 alkavan liikennöinnin hankintasopimuksen mukaisiin tarpeisiin. Sopimuskorvaus on 192 000 € (alv. 0%) vuodessa.

Joukkoliikennejaoston 9.2.2021 § 4 päätöksen mukaisesti sopimus tehtiin lyhytkestoisesti, mikä mahdollistaa sopimuksen mukaisten palvelujen toimivuuden arvioinnin. Lisäksi sopimuksen tarkoituksena on selventää sopimuksen mukaisten palvelujen kustannusrakenteen läpinäkyvyyttä erotuksena Porin Linjat Oy:ltä erillisillä hankintasopimuksella hankittavaan liikennöintiin.

Sopimus tuli voimaan 7.6.2021 ja on voimassa 4.6.2023 asti. Sopimuskautta voidaan jatkaa Porin seudun joukkoliikennejaoston päätöksellä enintään kahdella (2) vuodella (optio). Optiokaudelle tehdään erillinen sopimus. Päätös option käyttämisestä tulee tehdä viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Sopimuksen seurantaneuvotteluja on käyty Porin Linjat Oy:n kanssa. Neuvotteluissa on todettu tarve ratkaista ja rahoittaa lippu- ja maksujärjestelmän seuraavia kehitysaskeleita. Siksi Porin Linjat Oy:n liikennepäällikkö Jarno Valtanen esittelee joukkoliikennejaostolle nykyisen lippu- ja maksujärjestelmän toimintaa ja kehittämiskohteita.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää myöntää Porin LInjat Oy:n liikennepäällikkö Jarno Valtaselle puhe- ja läsnäolo-oikeuden asian käsittelyn ajaksi.

Joukkoliikennejaosto käy lippu- ja maksujärjestelmän kehittämisehdotuksista evästyskeskustelua ja päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Porin Linjat Oy:n liikennepäällikkö Jarno Valtanen oli läsnä kokouksessa kello 14.40-15.17.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.