Joukkoliikennejaosto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Selvityspyyntö koskien velvoitteita lippu- ja maksujärjestelmien taustajärjestelmä-/tunnistepohjaisuudesta sekä kertalippu- ja puolesta-asiointirajapintojen avaamisesta

PRIDno-2021-5475

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Liikenne-ja viestintävirasto Traficom on 19.11.2021 lä­hettänyt kaikille liikenteen palveluista annetun lain mukaisille tieliikenteen toimi­valtaisille viranomaisille selvityspyynnön koskien velvoitteita liittyen  lippu- ja maksujär­jestelmien taustajärjestelmä- ja tunnistepohjaisuuteen sekä kertalippu- ja puolesta-asiointirajapintojen avaamiseen.

Porin kaupunki on vastannut 25.11.2021 toimittamassaan vastauksessaan, että se ei ole avannut edellä mainitussa laissa vaadittua kertalippujen myyntirajapintaa.

Kertalippujen myyntirajapinnan avaamisvelvollisuus on tullut voimaan jo 1.1.2018.

Traficom liikenteen palveluista annetun lain mukaisena valvovana viranomaisena pyytää 16.3.2022 päivätyllä kirjeellään Porin kaupungilta selvitystä, kuinka se tulee täyttämään velvollisuutensa avata kertalippujen myyntirajapinta niiden jälleenmyyntiä varten.Selvityksessä tulee olla aikatauluarvio velvoitteen toteuttamisesta ja suunnitelma velvoitteen toteuttamisesta.

Traficom muistuttaa, että sillä on liikenteen palveluista annetun lain 255 § mu­kaan mahdollisuus asettaa uhkasakko kertalipun myyntirajapinnan avaamisvelvollisuuden toteuttamisen tehostamiseksi. Selvitys pyydetään toimittamaan viimeistään 6.4.2022 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää lausua asiasta seuraavasti:

Joukkoliikennejaosto on kokouksessaan 9.2.2021 päättänyt 7.6.2021 alkavan hankintasopimuksen mukaisessa liikenteessä käytettäväksi lippu- ja maksujärjestelmänä Porin Linjat Oy:n nykyistä järjestelmää.  Päätösten, evästysten ja Porin Linjat Oy:n kanssa käytyjen sopimusneuvottelujen myötä joukkoliikennejaosto hyväksyi 4.5.2021 (§ 34) kaksivuotisen sopimuksen, jossa sidosyksikkö Porin Linjat Oy tuottaa tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen tarvitsemat palvelut, joita ovat mm.

  • lippu- ja maksujärjestelmä
  • lipputulojen selvittäminen (clearing)
  • ostokustannusten jakosopimusten mukainen laskutus
  • myyntikanavat
  • tiedottaminen
  • neuvonta lipputuotteista, aikatauluista ja reiteistä
  • asiakaspalautteen käsittely

Edellä mainitut palvelut hankittiin lähtökohtaisesti vastaamaan 6.6.2021 asti voimassa olleen käyttöoikeussopimuksen aikana Porin Linjat Oy:n ylläpitämiä sopimuksen kohteen palvelujen tasoa. Joukkoliikennejaoston 9.2.2021 (§ 4) päätöksen mukaisesti sopimus tehtiin lyhytkestoisesti, mikä mahdollistaa sopimuksen mukaisten palvelujen toimivuuden arvioinnin. Sopimus on voimassa 4.6.2023 asti ja se sisältää kahden vuoden option. Sopimuksen seurantaneuvotteluja on käyty Porin Linjat Oy:n kanssa. Neuvotteluissa on todettu tarve ratkaista ja rahoittaa lippu- ja maksujärjestelmän seuraavia kehitysaskeleita, joista joukkoliikennejaosto kuulee esittelyn kokouksessaan 29.3.2022.

Koska nykyinen lippu- ja maksujärjestelmä odottaa päätöksiä uusista teknisistä kehitysaskeleista, päätöksenteon tueksi toimialan talouspäällikkö perehtyy Satakunnan ammattikorkeakoulun Digiakatemia-täydennyskoulutuksen kehittämistyönään lippu- ja maksujärjestelmän yhteensovittamistarpeisiin kaupungin muiden palvelujen kannalta. Kaupungin taloushallinnon ohjelmistot vaihtuvat toukokuussa 2022 ja asiakaspalvelussa valmistaudutaan uuden yhteisasiakaspalvelupisteen avaamiseen valtion palvelujen kanssa (Porin Leijona -hanke) vuonna 2024. Yhteisasiakaspalvelupisteen takia on tunnistettu haasteita erityisesti kassajärjestelmien yhteensovittamisessa ja kaupungin palvelujen digitalisoinnissa sekä asiantuntevan neuvontapalvelun järjestämisessä. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi kaupunki on aloittanut asiakaspalvelun palvelumuotoilun.

Taloushallinnon järjestelmämuutoksilla ja asiakaspalvelun uudelleenjärjestelyillä on merkittävä vaikutus Porin Linjat Oy:n kanssa tehtyyn lippu- ja maksujärjestelmäpalvelut sisältävään sopimukseen. Todennäköisesti useimmat vielä ratkaisemattomat asiat muotoutuvat syksyn 2022 aikana ja siten päätös lippu- ja maksujärjestelmäpalvelut sisältävän sopimuksen option käyttöön otosta on tehtävissä ennen vuoden 2022 päättymistä. Porin kaupungin kannalta velvoite kertalipun myyntirajapinnan avaamisesta on ratkaistavissa parhaiten samanaikaisesti, kun muiden lippu- ja maksujärjestelmän käytön sisältävän sopimuksen mukaisten palvelujen tulevaisuudesta päätetään.

Käytännössä ratkaisut nykyisen sopimuksen mukaisista palveluista ovat päätöksenteossa talven 2022-23 aikana. Lippu- ja maksujärjestelmän osalta Porin Linjat Oy esittää joukkoliikennejaostolle 29.3.2022 nykyistä pidempää sopimuskautta, mikä mahdollistaisi heille pitkäjänteisemmän kehitystyön mm. lähimaksun käyttöönottoa. Kun päätös uudesta lippu- ja maksujärjestelmäsopimuksesta on lainvoimainen, kehittämistyön on alettava viivytyksettä, jotta uuden sopimuskauden alkaessa uudet ominaisuudet ovat käytössä, mukaan lukien kertalippujen myyntirajapinta jälleenmyyntiä varten.

Kaupungin osalta muut käynnistyneet muutokset saattavat aiheuttaa tarpeen pilkkoa nykyinen sopimus useammaksi erikestoiseksi sopimukseksi, jotta kaikki tarvittavat tukitehtävät tulevat hoidetuiksi, mutta samalla säilytetään mahdollisuus nykyistä parempaan asiakaspalvelujen yhdistämiseen valtion yhteisasiakaspalvelupisteessä. Eri aikajänteelle asettuvat tavoitteet tarkoittanevat, että nykyisen option käyttöönotto ei ole tarkoituksenmukainen ratkaisu.

Porin kaupungin nykyinen sopimus lippu- ja maksujärjestelmäpalveluista sidosyksikkö Porin Linjat Oy:n kanssa päättyy 4.6.2023. Päätökset uutta lippu- ja maksujärjestelmäsopimusta varten tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä. Kertalippujen myyntirajapinta jälleenmyyntiä varten toteutetaan siten, että ominaisuus on tuotannossa uuden lippu- ja maksujärjestelmäsopimuksen alkaessa 5.6.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Porin Linjat Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.