Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 9.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Opetustuntien jakautuminen Poriin ja Ulvilaan kevät 2022

PRIDno-2022-1148

Valmistelija

  • Mari Korhonen, mari.korhonen@pori.fi
  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Perustelut

Liitteessä on esitetty tilanne 1.3.2022.

Tammikuussa 2022 opetuskausi käynnistyi etäopetuksessa koronarajoitusten vuoksi. Osan kursseista aloitus siirtyikin tästä syystä helmikuulle, jolloin päästiin aloittamaan lähiopetus. Tämänhetkisen tiedon mukaan kurssit kuitenkin ehditään vielä pitämään täysimittaisina, eikä kevätkauden tuntimäärä tästä syystä pienene, toisin kuin kahtena aiempana keväänä.

Alkuvuoden epävarma koronatilanne on vaikuttanut kuitenkin ilmoittautujamääriin. Tästä syystä kursseja on peruuntunut jonkin verran tavanomaista enemmän. Tällä hetkellä on toteutumassa 87,7 prosenttia suunnitelluista tunneista, mutta jonkin verran alkavia lyhyt- ja kesäkursseja tulee vielä peruuntumaan keväältä liian pienen ilmoittautujamäärän vuoksi. Kevään kokonaistuntimäärä tullee olemaan noin 9800 tuntia eli hieman enemmän kuin syyskaudella 2021.

Ulvilassa kursseja on peruuntunut tavallista enemmän liian pienen ilmoittautujamäärän vuoksi. Ulvilassa on nyt toteutumassa 81,9 prosenttia suunnitelluista tunneista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto päättää tuntien jakautumisesta Poriin ja Ulvilaan liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin tuntien jakautumisesta Poriin ja Ulvilaan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi