Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 587 Enäjärven koulun kentän muuttaminen nykyaikaiseksi lähiliikuntapaikaksi, valtuustoaloite, useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Mika Aho

PRIDno-2022-646

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Mika Aho jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite Enäjärven koulun kentän muuttaminen nykyaikaiseksi lähiliikuntapaikaksi.

Enäjärven koulun vieressä oleva kenttä on kunnoltaan päässyt rapistumaan huonoon kuntoon. Kentällä sijaitsee nykyisin jääkiekkokaukalo, hiekkakenttä ja pieni kuntopolku viereisellä metsäsaarekkeella.

Jääkiekkokaukalo on päässyt rapistumaan niin huonoon kuntoon, että se on jopa turvallisuusriski luistelijoille ja kaukalon suojaverkot eivät enää suojaa kaukalon ulkopuolella luistelijoita, eikä kaukalon läheisyyteen parkkeerattavia autoja. Talvisin kaukalo ja kaukalon vieressä oleva kenttä jäädytetään ja siinä käy päivittäin paljon luistelijoita taaperosta vaariin.

Hiekkakenttä on päässyt kulumaan monesta eri syystä sellaiseksi, että kesällä pienelläkin sateella siitä tulee lähinnä kurakenttä. Esimerkiksi minkäänlaista yleisurheilumahdollisuutta kentällä ei enää juurikaan ole, edes koululaisten käyttöön.

Viereiseen metsäsaarekkeeseen rakennettiin pieni kuntopolku, mutta senkin kunto on jo päässyt rapistumaan.

Enäjärven koulun kentälle voisi perustaa ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan kaikille suunnatun lähiliikuntapaikan korvaamalla kaukalon esimerkiksi monitoimikaukalolla, minkä voisi talvella jäädyttää ja kesällä käyttää esimerkiksi koripallon taikka kaukalojalkapallon pelaamiseen. Kentälle mahtuisi lisäksi myös ulkokuntosali ja vaikka leikkipaikka perheen pienemmille. Uudistuksessa tulee huomioida myös se, että talvisin kaukalon viereen voidaan jäädyttää luistelualue muille kuin kaukalossa luisteleville ja kiekkoileville. Avoimelle kentän osalle tulisi myös järjestää esimerkiksi koululiikuntaan sopivaa aluetta, yleisurheilulajien, palloilulajien taikka muiden koululiikuntamuotojen suorittamiseen kesä aikana.

Kuntopolkua tulisi samalla myös kunnostaa asianmukaiseksi.

Alue tulisi myös turvallisuuden ja kunnossapysymisen vuoksi tehdä sellaiseksi, että sinne ei pääse esimerkiksi autolla taikka muilla moottoriliikennevälineillä. Kentän ja koulun väliin mahtuu / jo on pieni parkkipaikka. Parkkipaikka tulisi kuitenkin kunnostaa ja tehdä se selkeämmäksi esimerkiksi opastein.

Vastaavanlaisia pieniä lähiliikuntapaikkoja on jo tehty Porin keskustan lähialueille useita ja nyt olisi jo aika tehdä sellainen ensimmäinen hieman kauemmaksikin keskustasta.

Porissa 31.01.2022

Mika Aho

Kaupunginvaltuutettu, Vas

Muut allekirjoittajat:

Tapio Furuholm, vas

Raisa Ranta, vas

Emmastiina Hesso, vas"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Mika Aho jättivät valtuuston kokouksessa 31.1.2022 § 22 valtuustoaloitteen Enäjärven koulun kentän muuttamisesta nykyaikaiseksi lähiliikuntapaikaksi. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 7.2.2022 § 70 aloitteesta sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 30.4.2022 mennessä.

Sivistyslautakunnan lausunto:

Aloitteessa tuodaan esille turvallisen ja toimivan liikuntaympäristön merkitystä alueen viihtyvyydelle ja alueen asukkaiden liikkumiselle. Asukkaiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen on tärkeä osa kunnan ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden liikkumisen edistämisellä on kauaskantoisia vaikutuksia.

Liikuntapaikkojen käyttö koostuu kahdenlaisesta käytöstä, organisoidusta urheiluseurakäytöstä sekä kaupunkilaisten omatoimisesta liikkumisesta. Ulkoliikunta-alueilla on suuri merkitys kaupunkilaisten omatoimisen liikkumisen mahdollistajana. Lähiliikuntapaikat ovat monikäyttöisiä, luovasti toteutettuja ja ympäristöön sopeutuvia alueita, joissa voi käydä liikkumassa pääasiassa vapaasti, ilman varauksia tai muita rajoituksia ja ne tarjoavat mahdollisuuden liikkua monipuolisesti yksin, perheen kanssa tai kaveripiirissä. Lähiliikuntapaikan varusteluun kuuluu usein monipuolista käyttöä mahdollistava kaukalo. Lähiliikuntapaikat sijaitsevat usein koulujen yhteydessä tai läheisyydessä, jotta ne palvelevat myös koulupäivän aikaista käyttöä. Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen kuuluu olennaisena osana koulupäivään sekä opetuksen että omatoimisen liikkumisen mahdollistamisen muodossa. Meri-Porin alueella sijaitsee ennestään kaksi varustelultaan lähiliikuntapaikaksi luonnehdittavaa liikkumisympäristöä, toinen Meri-Porin yhtenäiskoulun ja toinen Kyläsaaren koulun yhteydessä.  

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 15.6.2020 § 83 Porin päivitettyä palveluverkkouudistusta 2020. Vuonna 2019 tehdystä palveluverkkopäätöksestä poiketen, Enäjärven koulun peruskorjaus päätettiin jättää toteuttamatta. Enäjärven koulu toimii koulukäytössä toistaiseksi, mikä on hyvä huomioida myös lähiliikuntapaikan varustelua suunniteltaessa. Lähiliikuntapaikkojen sijoittuminen koulujen yhteyteen helpottaa myös niiden valvontaa, sillä kokonaan valvomaton lähiliikuntapaikka saattaa vetää puoleensa myös ilkivaltaa. 

Sivistyslautakunta yhtyy aloitteeseen siltä osin, että Enäjärven koulun liikkumismahdollisuuksia on tarpeen kohentaa. Sivistystoimialan näkökulmasta on tärkeää, että liikkumisolosuhteita pystytään kehittämään siellä, missä on tarvetta. Tähän liittyen opetus- ja varhaiskasvatusyksiköt käyvät säännöllisesti keskustelua koulujen ja päiväkotien pihojen ylläpitoon käytettävien määrärahojen kohdentamisesta. Aloitteen mahdolliseen edistämiseen tulee varautua talousarviovalmistelun yhteydessä. Käytännön suunnittelu ja toteutus tapahtuu teknisen toimialan toimesta, mutta myös sivistystoimialan edustajien (opetusyksikkö sekä liikunta- ja nuorisoyksikkö) tulee olla mukana jo tehtävien toimenpiteiden suunnittelusta lähtien.  

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Valmistelija

Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Mika Aho jättivät valtuuston kokouksessa 31.1.2022 § 22 valtuustoaloitteen Enäjärven koulun kentän muuttamisesta nykyaikaiseksi lähiliikuntapaikaksi. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 7.2.2022 § 70 aloitteesta sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 30.4.2022 mennessä.

Sivistyslautakunnan lausunto:

Aloitteessa tuodaan esille turvallisen ja toimivan liikuntaympäristön merkitystä alueen viihtyvyydelle ja alueen asukkaiden liikkumiselle. Asukkaiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen on tärkeä osa kunnan ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden liikkumisen edistämisellä on kauaskantoisia vaikutuksia.

Liikuntapaikkojen käyttö koostuu kahdenlaisesta käytöstä, organisoidusta urheiluseurakäytöstä sekä kaupunkilaisten omatoimisesta liikkumisesta. Liikuntapaikat sijaitsevat usein koulujen ja päiväkotien läheisyydessä, mikä lisää osaltaan kyseisten liikuntapaikkojen käyttöä. Ulkoliikunta-alueilla on suuri merkitys kaupunkilaisten omatoimisen liikkumisen mahdollistajana. Lähiliikuntapaikat ovat monikäyttöisiä, luovasti toteutettuja ja ympäristöön sopeutuvia alueita, joissa voi käydä liikkumassa pääasiassa vapaasti, ilman varauksia tai muita rajoituksia ja ne tarjoavat mahdollisuuden liikkua monipuolisesti yksin, perheen kanssa tai kaveripiirissä. Lähiliikuntapaikan varusteluun kuuluu usein monipuolista käyttöä mahdollistava kaukalo. Lähiliikuntapaikat sijaitsevat usein koulujen yhteydessä tai läheisyydessä, jotta ne palvelevat myös koulupäivän aikaista käyttöä. Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen kuuluu olennaisena osana koulupäivään sekä opetuksen että omatoimisen liikkumisen mahdollistamisen muodossa. Meri-Porin alueella sijaitsee ennestään kaksi varustelultaan lähiliikuntapaikaksi luonnehdittavaa liikkumisympäristöä, toinen Meri-Porin yhtenäiskoulun ja toinen Kyläsaaren koulun yhteydessä.  

Sivistyslautakunta yhtyy aloitteeseen siltä osin, että Enäjärven koulun alueen liikkumismahdollisuuksia on tarpeen kohentaa, kiinnittäen erityistä huomiota olosuhteiden turvallisuuteen. Aloitteessa tuodaan turvallisuusnäkökulmasta esiin erityisesti jääkiekkokaukalo suojaverkkoineen. Näiden kuntoa on arvioitava teknisen toimialan edustajien kanssa ja tehtävä sen jälkeen käyttäjäturvallisuuden edellyttämiä toimenpiteitä. Hiekkakenttää ja kuntopolkua koskevat kunnostustoimenpiteet on tarpeen toteuttaa koululaisten ja alueen asukkaiden liikkumisen edistämiseksi. Parkkipaikan kunnostaminen tulee arvioida samassa yhteydessä.

Sivistystoimialan näkökulmasta on tärkeää, että liikkumisolosuhteita pystytään kehittämään siellä, missä on tarvetta. Tähän liittyen opetus- ja varhaiskasvatusyksiköt käyvät säännöllisesti keskustelua koulujen ja päiväkotien pihojen ylläpitoon käytettävien määrärahojen kohdentamisesta. Mikäli aloitteen edistäminen edellyttää määrärahoja, tähän tulee varautua talousarviovalmistelun yhteydessä. Käytännön suunnittelu ja toteutus tapahtuu teknisen toimialan toimesta, mutta myös sivistystoimialan edustajien (opetusyksikkö sekä liikunta- ja nuorisoyksikkö) tulee olla mukana jo tehtävien toimenpiteiden suunnittelusta lähtien.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Timo Lehtimäki, liikuntapaikkainsinööri, timo.lehtimaki@pori.fi

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Mika Aho jättivät valtuuston kokouksessa 31.1.2022 § 22 valtuustoaloitteen Enäjärven koulun kentän muuttamisesta nykyaikaiseksi lähiliikuntapaikaksi. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 7.2.2022 § 70 aloitteesta sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 30.4.2022 mennessä.

Teknisen toimialan lausunto:

Teknisen toimialan Infrayksikkö/liikuntapaikat vastaa nykyisen liikuntapaikkaverkoston kunnossapidosta resurssiensa puitteissa. Liikuntapaikkaverkostoa ja uusien liikuntapaikkojen perustamista tarkastellaan yhdessä sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön kanssa.

Aloitteen yhteydessä tuotiin esille toivomus, että lähiliikuntapaikkoja rakennettaisiin myös keskustan ulkopuolelle.    

Meri-Porin alueella sijaitsee ennestään kaksi lähiliikuntapaikaksi luokiteltavaa liikuntapaikkakokonaisuutta, toinen Meri-Porin yhtenäiskoulun ja toinen Kyläsaaren koulun läheisyydessä kahden kilometrin päässä Enäjärven koululta, sekä Pihlavan urheilukenttä 1,5 kilometrin etäisyydellä.

Lähtökohtana tietenkin on, että koulun läheisyydessä pitää olla myös liikuntapaikka. Nykyinen kaukalo ja hiekkakenttä mahdollistaa joitakin pallopelejä kesällä, sekä talvella jääurheilun. Nykyinen jääkiekkokaukalo pidetään sellaisessa kunnossa, että käyttö on turvallista ja kenttää tullaan sorastamaan kuivatuksen parantamiseksi. Kentän läheisyydessä oleva kuntorata luonnehditaan aloitteessa rapautuneeksi, joka kertoo osittain myös vähäisestä käytöstä. Kuntoradalle tullaan tekemään myös tarpeellinen ehostus.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen toimiala päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Mika Aho jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2022 § 22 valtuustoaloitteen koskien Enäjärven koulun kentän muuttamista nykyaikaiseksi lähiliikuntapaikaksi. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2022 § 70 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 10.5.2022 § 169 ja teknisen lautakunnan lausunto 20.9.2022 § 161) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.