Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 607 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Tekninen toimiala

PRIDno-2020-4960

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:


Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.


Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.


Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.


Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.


Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

  • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
  • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
  • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
  • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.


Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

  • Ajoneuvoasentaja, vakituinen työsuhde, Logistiikkayksikkö, PORI-04-34-21

    • Logistiikan toimintayksikön korjaamon henkilöstöön kuuluu seitsemän asentajaa, joista yksi on raskaankaluston asentaja (töissä vain neljänä päivänä viikossa). Asentajista yksi on jo useamman vuoden ollut kokoaikaisesti muissa tehtävissä infran kunnossapidossa. Käytännössä vahvuus on viisi asentajaa. Lisäksi korjaamolta on eläköitynyt etumies 1.1.2022. Korjaamo osti vuonna 2021 yksityisiltä korjaamoilta työtä n. 80 000 eurolla. Vuoden 2022 alusta toimitilojen ylläpitopalveluiden kiinteistönhoidon käytössä oleva ajoneuvo- ja työkonekalusto lisälaitteineen (aurat, hiekoittimet, yms.) siirtyi kokonaan logistiikan ylläpidettäväksi. Rekrytoitava henkilö osallistuisi kaikkien ajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin logistiikan korjaamolla, painottuen raskaaseen kalustoon ja työkoneisiin. Erityisesti talvikunnossapidossa tarvittavassa kalustossa ilmenevät viat johtuvat usein katualueilla tapahtuvista äkillisistä rikkoontumisista jotka vaativat välitöntä reagointia, tämä kalusto tulee voida korjata mahdollisimman nopeasti. Korjaamolla tarvitaan ajoneuvoasentaja jolla on raskaan kaluston ja työkoneiden korjaamiseen tarvittavaa osaamista, lisäksi perustaidot rautarakennetöihin. Syntynyt työntekijävaje edellyttää rekrytointia jokapäiväisen toiminnan turvaamiseksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

  • Ajoneuvoasentaja, vakituinen työsuhde, Logistiikkayksikkö, PORI-04-34-21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, tekninen toimiala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.