Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 599 Toimikunnan asettaminen vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanon nimeämiseksi vuoden 2023 eduskuntavaaleihin

PRIDno-2022-5197

Valmistelija

  • Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi
  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.-28.3.2023.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa (2019) ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Lauta- ​ja toimikuntien kokoonpanosta sekä kelpoisuudesta osallistua vaalilautakunnan- ​ja toimikunnan työskentelyyn säädetään vaalilaissa.

Vaalilautakuntien- ​ja toimikuntien kokoonpanoja on aiempina vuosina valmisteltu luottamushenkilöistä koostuvassa toimikunnassa. Vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakuntien- ​ja toimikuntien kokoonpanoa valmistelevaan toimikuntaan valittiin seitsemän jäsentä siten, ​että jäsenet edustivat kutakin valtuustossa edustettua puoluetta. Vastaava toimikunta ehdotetaan nimitettäväksi myös valmistelemaan tulevien eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja -​toimikuntien kokoonpanoa. Lisäksi esitetään, että valmisteleva toimikunta osallistuisi tarvittaessa keskusteluun keskusvaalilautakunnan kanssa keskitetyistä vaalimainospaikoista ja niiden mahdollisesta kehitystarpeesta.

Vaalilain kelpoisyysedellytysten lisäksi asetettavan toimikunnan tulee vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittisen edustavuuden tarkastelun lisäksi tarkastella myös tasa-​arvolain soveltamista. Sekä varsinaisissa että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Lisäksi harkittavaksi tulee vaalilain 16 §:n mukaisesti vaaliavustajien nimeäminen. Lain mukaan vaalilautakunta nimeää vaalipäivän äänestystä varten yhden tai useamman vaaliavustajan. Vaalilautakunta voi ottaa avustavaa henkilöstöä äänestyslippujen laskemista ja järjestämistä varten sekä 77 §:ssä tarkoitettua äänioikeusrekisterin ja muiden oikeusministeriön tietojärjestelmien käyttämistä varten.

Valmistelevan toimikunnan tulee tehdä ehdotus kaupunginhallitukselle vaalilautakuntien ja -​toimikuntien kokoonpanosta viimeistään vuoden 2023 tammikuun alkupuolella. Vaalilautakuntien ja -​toimikuntien koulutukset järjestetään helmikuussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikunnan valmistelemaan ehdotusta vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten asetettaviksi vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoiksi sekä osallistumaan keskitetyn vaalimainonnan kehittämistyöhön yhdessä keskusvaalilautakunnan kanssa.

Kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan seitsemän jäsentä niin, ​että jäsenet edustavat kutakin valtuustossa edustettuna olevaa puoluetta. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää toimikunnan sihteeriksi yhteyspäällikkö Jenni Åmanin.

Toimikunnan tulee saada tehtävänsä valmiiksi siten, ​että kaupunginhallitus voi viimeistään vuoden 2023 tammikuun alussa asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi toimikunnan jäseniksi

Esko Ahola, puheenjohtaja

Henri Järvinen, varapuheenjohtaja

Ismo Läntinen

Sari Nyberg-Tuominen

Matti Hatanpää

Raija Kuoppala

Eija Hakala

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää toimikunnan sihteeriksi yhteyspäällikkö Jenni Åmanin.

Toimikunnan tulee saada tehtävänsä valmiiksi siten, että kaupunginhallitus voi viimeistään vuoden 2023 tammikuun alussa asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.

Tiedoksi

Valitut henkilöt, luottamushenkilötiimi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.