Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 588 Valtuustoaloite Eurooppakorttelin p-talon pysäköintipaikkojen käyttö Porin lukion opiskelijoille, valtuustoaloite, valtuutettu Jussi Ihamäki

PRIDno-2022-1956

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Jussi Ihamäki jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

” Valtuustoaloite Eurooppakorttelin p-talon pysäköintipaikkojen käyttö Porin lukion opiskelijoille

Porin lukiossa on tulevina vuosina noin 1250 opiskelijaa ja ensi syksystä lähtien kaikkien sijoituspaikka on Tasavallankadulla sijaitseva PSYL:n kortteli. Yläkoulun poistuminen Tasavallankadulta aiheuttaa muutoksia niin sisätiloihin kuin sisäpihan parkkipaikkoihinkin. Jo nyt suuri ongelma on ollut sekä opettajien että opiskelijoiden parkkipaikkojen riittävyys. Pysäköintisuunnitelman ansiosta opettajien parkkeeraus onnistunee jatkossa koulun sisäpihalle, mutta opiskelijoiden parkkipaikat ovat jatkossa entistä enemmän vähissä, koska käyttäjämäärä lisääntyy huomattavasti. Lisäksi lähiparkkeja käyttävät myös mm. SAMK:n opiskelijat.

Ratkaisuksi ongelmaan ehdotan seuraavaa. Porin kaupungilla on käytössään 95 parkkipaikkaa Eurooppakorttelissa, Porin lukion läheisyydessä. Parkkipaikkojen käyttöaste on tutkimusten mukaan ollut alhainen (0,24). Erään tutkimuksen aikaan parkissa oli 23 autoa 95 parkkipaikalla. Myös minun ja muutaman muun tarkkailijan tarkistaessa käyttöastetta, siellä oli paljon vapaita paikkoja. Tulevan suurlukion yksi ongelma liittyy siis opiskelijoiden parkkeeraamiseen. Koulun läheisyydessä parkkipaikat ovat vähissä. Mielestäni vähällä käytöllä olevaa p-talon parkkialuetta voisi käyttää lukion opiskelijoiden parkkipaikkana lukiolta erikseen anottavalla parkkiluvalla. Matalasta käyttöasteesta johtuen lukiolaisille voisi osoittaa 50-60 parkkipaikkaa koulupäivän ajaksi ilman että se vaikuttaisi muiden käyttäjien parkkeeraamiseen ja kaupungin tuloihin.”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Jussi Ihamäki on jättänyt valtuustoaloitteen ”Eurooppakorttelin p-​talon pysäköintipaikkojen käyttö Porin lukion opiskelijoille”. Kaupunginvaltuusto on lähettänyt asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 31.8.2022 mennessä.  Aloitteessa todetaan, että lukiokoulutuksen keskittyminen Tasavallankadulle niin sanottuun PSYL-kortteliin vaikuttaa etenkin opiskelijoiden pysäköintimahdollisuuksiin. Ratkaisuehdotuksena on, että Eurooppa-korttelissa sijaitsevia, Porin kaupungin hallinnoimia pysäköintipaikkoja osoitettaisiin lukiolaisten käyttöön. Sivistyslautakunta antaa aloitteesta seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: 

Sivistystoimiala on tietoinen PSYL-korttelin ja sen lähialueen (mm. Palmgren-konservatorio, Cygnaeuksen koulu, SAMK, matkakeskus, Porin Steiner koulu, ruokapalvelukeskus) pysäköintiongelmista. Palveluverkkouudistuksiin liittyvissä palavereissa asiaa on nostettu esiin. Sivistyslautakunta on ottanut kantaa alueen liikennejärjestelyihin kokouksessaan 9.11.2021 § 235 antaessaan lausuntoa alueen asemakaavan muutoksesta.

Sivistystoimiala näkee koulujen ja oppilaitosten saavutettavuuden tärkeänä asiana sekä oppilaiden, opiskelijoiden, henkilökunnan kuin vierailijoidenkin osalta. Toimiala kannustaa kulkemaan lyhyet matkat ennen muuta kävellen tai pyöräillen ja pidemmät matkat avointa joukkoliikennettä hyödyntäen. Tällä on merkitystä sekä hyvinvoinnin että ympäristön kannalta. Porin lukio on sijaintinsa vuoksi helposti saavutettavissa joukkoliikennevälinein. Kansaneläkelaitoksen koulumatkatuki mahdollistaa edullisen kulkemisen yli seitsemän kilometrin päässä lukiosta asuville opiskelijoille.  Sivistystoimiala näkee tärkeänä, että joukkoliikenneviranomainen huomioi lukion ja alueen muiden oppilaitosten tarpeet reitti- ja aikataulusuunnitelmissaan.

Kaikissa tapauksissa kevyt- tai joukkoliikenne eivät ole mahdollisia, ja kouluun kuljetaan esimerkiksi henkilöautolla. Henkilökunnan tai opiskelijoiden tarvitsee harvemmin kesken työ- tai koulupäivän käyttää autoa, joten pysäköintimahdollisuus voi pääsääntöisesti sijaita myös hieman kauempana oppilaitoksesta. Sivistystoimialalla ei ole tietoa kaikista PSYL-korttelin ja sen lähialueen pysäköintipaikoista, niiden omistus- ja hallintasuhteista, maksuttomuudesta ja maksullisuudesta tai aikarajoituksista. Sivistystoimialan tiedon mukaan esimerkiksi junaradan ja valtatien välissä sijaitsevalla pysäköintialueella on vapaita, maksuttomia, aikarajoittamattomia pysäköintipaikkoja. Kävelymatka Porttaalitunnelin kautta lukiolle on noin 700 metriä. Sivistystoimiala toivoo tekniseltä toimialalta kokonaisnäkemystä asiasta, minkä perusteella opiskelijoille ja henkilökunnalle voidaan viestiä asiasta. Mikäli Eurooppa-korttelissa on kaupungin hallinnoimia, vapaita pysäköintipaikkoja, sivistystoimiala viestii asiasta mielellään opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Sivistystoimiala näkee ennen muuta kevyen- ja joukkoliikenteen kehittämisen tärkeinä, mutta kannattaa myös alueen pysäköintimahdollisuuksien kehittämistä. Keskustan alueella on monia oppilaitoksia. Pysäköintimahdollisuuksia tulee tarkastella kokonaisuutena, ei vain yhden oppilaitoksen opiskelijoihin kohdistettuna etuutena. Parhaiten tarpeeseen vastaisi PSYL-korttelin ja sen lähialueen kokonaissuunnitelmaa, joka selkeyttäisi pysäköintiä ja lisäisi turvallisuutta esimerkiksi alakoululaisten saattoliikenteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta antaa kuvauksen mukaisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuustolle on tehty aloite Eurooppakorttelin pysäköintitalon pysäköintipaikkojen varaamisesta Porin lukion opiskelijoiden käyttöön.

Aloitteessa todetaan, että Porin lukiossa on tulevina vuosina noin 1250 opiskelijaa ja syksystä 2022 lähtien kaikkien sijoituspaikka on Tasavallankadulla sijaitseva PSYL:n kortteli. Yläkoulun poistuminen Tasavallankadulta aiheuttaa muutoksia niin sisätiloihin kuin sisäpihan parkkipaikkoihinkin. Jo nyt suuri ongelma on ollut sekä opettajien että opiskelijoiden parkkipaikkojen riittävyys. Pysäköintisuunnitelman ansiosta opettajien parkkeeraus onnistunee jatkossa koulun sisäpihalle, mutta opiskelijoiden parkkipaikat ovat jatkossa entistä enemmän vähissä, koska käyttäjämäärä lisääntyy huomattavasti. Lisäksi lähiparkkeja käyttävät myös mm. SAMK:n opiskelijat.

Ratkaisuksi ongelmaan on aloitteessa ehdotettu seuraavaa: Porin kaupungilla on käytössään 95 parkkipaikkaa Eurooppakorttelissa, Porin lukion läheisyydessä. Parkkipaikkojen käyttöaste on tutkimusten mukaan ollut alhainen (0,24). Erään tutkimuksen aikaan parkissa oli 23 autoa 95 parkkipaikalla. Suurlukion yksi ongelma liittyy siis opiskelijoiden parkkeeraamiseen. Koulun läheisyydessä parkkipaikat ovat vähissä. Vähällä käytöllä olevaa pysäköintitaloa voisi käyttää lukion opiskelijoiden parkkipaikkana lukiolta erikseen anottavalla parkkiluvalla. Matalasta käyttöasteesta johtuen lukiolaisille voisi osoittaa 50-60 parkkipaikkaa koulupäivän ajaksi ilman, että se vaikuttaisi muiden käyttäjien parkkeeraamiseen ja kaupungin tuloihin.

Tekninen toimiala on perehtynyt aloitteeseen. Porin lukion lähialueella on jo aiemmin, Porin Suomalaisen Yhteislyseon aikana ollut puutetta pysäköintipaikoista. Tasavallankadun puolelle toteutettiinkin koulun aiemman remontin yhteydessä vinopysäköintiä sekä Porilaistenkadun puolelle lisäpysäköintipaikkoja pysäköintiongelmaa poistamaan. Pysäköintiongelma on tuotu esille myös lukioiden yhdistymishankkeen alkuvaiheessa. Lukion läheisyydessä olevilla katualueilla ei ole enää mahdollisuuksia pysäköintipaikkojen lisäämiseksi.

Yleiseen käyttöön tarkoitetuista, kaupungin hallinnoimista pysäköintialueista on toteutettu kaikille avoin www-kartta Porin palvelukarttaan (https://arcgisportal.pori.fi/palvelukartta/). Kunkin pysäköintialueen osalta kartalta löytyy myös tieto mahdollisesta maksullisuudesta tai aikarajoituksesta.

Kuten aloitteessa todetaankin, Eurooppakorttelin pysäköintitalon käyttöaste on nykyisellään hyvin alhainen. Yleiseen käyttöön tarkoitetuilla pysäköintipaikoilla käyttöaste on viime vuosina vaihdellut 13-19 prosentin välillä. Pysäköinti on tällä hetkellä maksullista III-vyöhykkeen hinnalla. Pääasiassa pysäköintitalossa maksetaan kuukausipysäköintiluvalla (30 euroa/kk) tai mobiilisti. Tekninen toimiala näkee, että maksullisuuden poisto ja 6 tunnin aikarajoituksen asettaminen olisi kannatettava ajatus alueen pysäköintiongelman pienentämiseksi. Tekninen toimiala toteaa kuitenkin, ettei kaupungin hallinnoimilla yleisillä pysäköintialueilla pysäköintipaikkoja nimikoida rajatuille käyttäjäryhmille, vaan pysäköintipaikkojen tulee jatkossakin olla kaikkien käytettävissä. Tekninen toimiala valmistelee maksullisuuden poiston ja aikarajoituksen asettamisen syksyllä 2022 pikaisella aikataululla.

Tekninen toimiala myös kannustaa lämpimästi kulkemaan koulumatkat kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä mikäli se vain suinkin on mahdollista. Matkakeskuksen läheisyys takaa lukiolle hyvät joukkoliikenneyhteydet eri suunnista.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen edellä esitetyn lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Jussi Ihamäki jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.4.2022 § 59 valtuustoaloitteen koskien Eurooppakorttelin p-talon pysäköintipaikkojen käyttöä Porin lukion opiskelijoille. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022 § 296 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 7.6.2022 § 190 ja teknisen lautakunnan lausunto 6.9.2022 § 146) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.