Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 604 Vanadiinin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa / Vanadium Recovery Project Oy

PRIDno-2022-768

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 8.9.2022 myöntänyt ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 27 §:n perusteella Vanadium Recovery Project Oy:n vanadiinilaitoksen toiminnalle. Lupa koskee hakemuksen mukaista noin 9.000 t/a vanadiinipentoksidin tuotantoa oheistoimintoineen ja varastoalueineen. Vanadiinin talteenottolaitos sijoittuu Porin Tahkoluodon sataman yhteyteen. Aluehallintovirasto on myös myöntänyt luvan saajalle oikeuden aloittaa hakemuksen mukainen toiminta lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 8.9.2022 ESAVI/41865/2021 Vanadium Recovery Project Oy:n ympäristöluvasta ja aloittamisluvasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.