Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 593 Varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointiin panostettava ja laadittava selvitys loma-ajankohtien ilmoittamisen riittävän aikaisesta ilmoittamisesta, valtuustoaloite, useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Julia Liljegren

PRIDno-2022-2814

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Julia Liljegren  jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

” Varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointiin panostettava ja laadittava selvitys loma-ajankohtien ilmoittamisen riittävän aikaisesta ilmoittamisesta

Porin kaupungille on tärkeää, että meillä on hyvinvoivat ja työssään viihtyvät ja jaksavat työntekijät jokaisella toimialalla. On tärkeää pitää kiinni osaavista työntekijöistä ja luoda hyvät työskentelyolosuhteet ja mahdollisuudet pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan myös mahdollisuudella vaikuttaa omiin loma-ajankohtiinsa. Loma-ajat liittyvät oleellisena osana työntekijöiden työhyvinvointiin.

Porin kaupungin käytäntönä varhaiskasvatuksessa on ollut muutaman vuoden ajan se, että varhaiskasvatuksen työntekijöiden on pidettävä lomat koulujen loma-aikoina, liittyen varhaiskasvatuksessa olevien lasten hoidon tarpeeseen kyseisinä koulujen loma-aikoina. Edes palkattomia lomia ei myönnetä näiden koulun loma-aikojen ulkopuolelle.

Osassa varhaiskasvatuksen yksiköissä on muodostunut tavaksi ilmoittaa henkilökunnan loma-ajankohdat vasta kaksi viikkoa ennen loma-ajan alkamista. Tilanteesta on seurannut se, ettei henkilökunta ole voinut suunnitella omaa lomaansa ja sen myötä henkilökohtaista elämäänsä hyvissä ajoin, esimerkiksi tilata matkaa tai suunnitella puolison ja perheen kanssa yhteistä lomaa. 

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on vaikuttanut myös siihen, että työnantaja on voinut ehdottaa työntekijälle pikaista lomapäivän pitämistä, vaikka työntekijällä ei olisi kyseiselle päivälle lomapäivän tarvetta.

Mielestämme vastuu varhaiskasvatuksen henkilöstön hyvinvointia tuottavista toimintamalleista on Porin kaupungilla. Kuten strategiassakin toteamme, kannustamme esihenkilöitä johtamisosaamisensa kehittämiseen ja tarjoamme heille tukea ja toimintamalleja päivittäiseen johtamistyöhön. Tuemme erilaisin toimenpitein henkilöstön työhyvinvointia.

Esitämme, että Porin kaupunki tekee selvityksen kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä olevista loma-aikojen ilmoittamiskäytännöistä ja työntekijöiden mahdollisuuksista vaikuttaa omiin lomiinsa. Selvityksessä on kuultava varhaiskasvatuksen esihenkilöitä ja työntekijöitä.

Julia Liljegren

Hanna Sinisalmi

Timo Aro

Sanna Grönmark

Laura Pullinen

Mika Tuhkanen

Kaarina Ranne”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Julia Liljegren ja Hanna Sinisalmi ovat 30.5.2022 tehneet otsikon mukaisen valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista. Kaupunginhallitus päätti 6.6.2022 pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 30.9.2022 mennessä

Aloitteessa valtuutetut esittävät, että varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointiin on panostettava ja että varhaiskasvatuksen tulee tehdä selvityksen kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä olevista loma-aikojen ilmoittamiskäytännöistä ja työntekijöiden mahdollisuuksista vaikuttaa omiin lomiinsa.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta antaa seuraavan lausunnon aloitteeesta:

Varhaiskasvatuksen talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi on viime vuosina tehty useita erilaisia toimenpiteitä. Henkilökunnan vuosilomien sijoittelu ensisijaisesti koulujen loma-aikoihin on ollut yksi niistä. Koulujen loma-aikoina tarvitaan vähemmän sijaisia. Lisäksi henkilökunnan lomien sijoittaminen lasten poissaolojaksoille on osa laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta. Näin toimien vakinaista, ammattitaitoista henkilöstöä on eniten paikalla silloin kun lapsiakin on paljon.Vuosilomia on haasteellista myöntää vaikkapa keväisin, jolloin varhaiskasvatuksen lapsimäärä on korkeampi kuin syksyllä, kausi-influenssat aiheuttavat sairauslomia ja sijaisia on vaikea saada.

Työehtosopimukset lähtevät siitä, että loma-ajat pyritään sopimaan. Työnantajan tulee kuulla työntekijöiden lomatoiveita. Jos lomatoiveita ei ole mahdollista toteuttaa vaikkapa päällekkäisten toiveiden vuoksi, vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana. Sopimuksissa on useita säännöksiä vuosiloman antamisesta ja sijoittumisesta esim. kesäajankohtaan.

Varhaiskasvatuksessa arvio tarvittavasta henkilökuntamäärästä eri kesäkuukausille tarkentuu sitä mukaan, kun vanhemmilta saadaan tietoa heidän tarvitsemistaan palveluista ko. ajalle. Ensimmäisiä kesäkyselyitä vanhemmille tehdään jo huhtikuussa. Heinäkuussa on selkeästi eniten kesälomia, mutta myös kesä- ja elokuulle sijoittuu osa lomista. Varhaiskasvatuksessa on ollut pohdinnassa myös vuosittain kiertävät lomat, mutta esihenkilöiltä saadun palautteen mukaan, sellaisiin ei ole halukkuutta siirtyä. Henkilöstö on päiväkodeissa ollut halukas joustoihin toistensa lomatarpeiden mukaan. Esihenkilön tehtävä on varmistaa, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti lomien myöntämisen suhteen.

Palkattomien työvapaiden osalta varhaiskasvatuksessa noudatetaan HR-yksikön ohjeita. Harkinnanvarainen työloma ratkaistaan tapauskohtaisesti henkilöstön yhdenmukainen kohtelu huomioiden. Asiassa harkitaan ensin, voidaanko harkinnanvaraisen työloman myöntämistä työtehtävien hoidon kannalta pitää mahdollisena vai ei. Harkintaan vaikuttavia seikkoja ovat työnantajan työ-ja resurssitilanteeseen liittyvä mahdollisuus työloman myöntämiseen ilman, että toiminta vaarantuu tai muu henkilöstö ylikuormittuu työloman vuoksi. Mikäli toimialan tai laitoksen/työyksikön työtilanne, sijaistarve tms. syy ovat yksilöitävissä olevia esteitä, harkinnanvaraista työlomaa ei myönnetä. Työnantajan kannalta ongelmallisiksi voivat muodostua tilanteet, joissa työnantajalle tulee tosiasiallista sijaistarvetta ja sijaisten hankintaan, saatavuuteen liittyy riskejä. Toimialoilla ja laitoksissa/työyksikön tehtävien hoitaminen ei tule vaarantua tai vaikeutua millään tavalla sen takia, että jollekin työntekijälle myönnetään harkinnanvaraista työlomaa. Varhaiskasvatuksessa sijaisista on suuri pula, eikä pitkiä palkattomia työlomia ole voitu myöntää, yksittäisiä päiviä kyllä, jos lasten hoidon tarve on ollut vähäisempää kuin on oletettu.

Työhyvinvoinnin johtaminen on laaja-alainen kokonaisuus, jota Porissa on haluttu kehittää entisestään. Työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa myös monella muulla tavalla kuin lomatoiveiden toteuttamisella. Henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely on juuri aukeamassa. Kysely tapahtuu 19.9.-2.10.2022. Sen vastauksia tullaan hyödyntämään työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Mirella Keto poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 18.19.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Julia Liljegren jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022 § 80 valtuustoaloitteen, jonka mukaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointiin on panostettava ja on laadittava selvitys loma-ajankohtien ilmoittamisen riittävän aikaisesta ilmoittamisesta. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.6.2022 § 379 pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (Sivistyslautakunta 27.9.2022 § 246) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.