Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kiinteistönmuodostuksen ja rakennusvalvonnan taksat

PRIDno-2022-317

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Porin rakennusvalvontayksikköön kuuluvat kaupunkimittaus ja rakennusvalvonta. Edellinen rakennusvalvontayksikön taksan tarkistus toteutettiin yhdessä ympäristösuojelu- ja maaseutuelinkeinoviranomaisen kanssa 1.6.2019 ja on sisältänyt pääasiassa yksittäisiä tarkennuksia.

Rakennusvalvontayksikön taksa on tarkoitus päivittää vastaamaan paremmin kehittyneitä kiinteistömuodostuksen ja rakennusvalvonnan palveluita, huomioimaan sähköistyneitä palvelumuotoja ja vastaamaan paremmin yhä lisääntyvien aineistotoimitusten ja tietopyyntöjen suorittamiseen. Tarkoitus on myös yhdistää samaan taksaan rakennusvalvontayksikköä koskevat osat asiakirjahinnastoa, josta on päättänyt aiemmin kaupunginhallitus (KH 23.6.2014 § 379), sekä suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten maksut, joista on päättänyt kaupunginvaltuusto (KV 24.3.2014 § 35). Organisaation uudistumisen ja tehtäväsiirrosten myötä päätösvalta taksoista on tarkoituksenmukaista siirtää nykyisen organisaatiomallin mukaisesti lautakunnalle. Porin kaupungin hallintosäännössä (KV 14.6.2021 § 127) todetaan elinvoima- ja ympäristölautakunnan päättävän toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista valtuuston asettamien yleisten perusteiden mukaisesti (§ 31).

Kaupunkimittauksen osalta hinnastoon tehtävät muutokset tähtäävät lähinnä laskun määräämisen perusteiden selkiyttämiseen ja työn sujuvuuteen. Euromääräisiin voimassa oleviin hintoihin esitetään varsinaisia korotuksia vain muutamien kiinteistötoimituslajien ja kiinteistörekisterinpitäjän päätösten hinnoittelun osalta.

Kiinteistötoimitusten hinnoittelun rakenne pysyisi pääpiirteittäin samana. Lohkomisen yhteydessä suoritettava rasitteen käsittelyn ja tilusvaihdon hinnoittelua tarkastettaisiin ylöspäin. Samoin erillisen rasitetoimituksen ja tilusvaihdon hinnoittelua. Samassa yhteydessä tarkennettaisiin tilusvaihdon hinnoittelurakennetta. Rajankäyntinä tehtävien kiinteistönmääritystoimitusten hinnoittelua tarkennettaisiin niin, että kiinteistönmuodostamislain 11 luvun 108 § mukainen rajankäynti hinnoitellaan erikseen muita rajankäyntejä halvempana. Muiden rajankäyntien perusmaksu pysyisi samana ja rajamerkkikohtainen hinnan osa nousisi maltillisesti.

Kiinteistörekisterinpitäjän päätösten osalta esitetään osittaista hinnan tarkistusta ylöspäin ja uutena hinnoittelukohtana lisättäisiin rekisteriyksikön nimeäminen/nimen muuttaminen.

Tonttijakojen osalta euromääräisiin hintoihin ei esitetä muutoksia. Esitettävät muutokset ovat tarkennuksia hinnoittelun soveltamiseen.

Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksymisen osalta euromääräisiin hintoihin ei esitetä muutoksia. Muutokset laajentavat hinnoittelun käyttömahdollisuudet myös asemakaavan pohjakartan hinnoitteluun, mikä on tarpeen kuntayhteistyöhön liittyvien kustannusten laskutuksen perusteiden selkiyttämiseksi.

Paikkatietoaineistojen hinnoitteluun esitetään tuotavaksi uusina elementteinä pdf-muotoisten asiakkaalle tulostettavaksi toimitettavien tuotteiden hinnoittelu sekä raami paikkatietoaineiston julkaisulupien hinnoitteluun. Vanhoihin hintoihin ei esitetä muutoksia. Lisäyksenä esitetään yksikön päällikön mahdollisuutta päättää ja sopia aineiston luovutuksesta opetuskäyttöön.

Rakennusvalvonnan mittausten osalta (49 §) muutokset eivät pidä sisällään varsinaisia hinnan tarkistuksia kumpaankaan suuntaan. Hinnaston muutoksilla eriteltäisiin/tarkennettaisiin lisätöinä tehtävien töiden hinnoittelua sekä hinnoiteltaisiin erikseen mittauksia, jotka joudutaan tekemään tilanteissa, joissa rakennustyötä on jatkettu lupaehtojen vastaisesti. Lisäksi rakennuksen osittaisen purun johdosta tehtävän sijaintikatselmuksen hinnoittelu tuotaisiin taksaan.

Kiinteistötoimitusten ja kiinteistörekisterinpitäjän päätösten osalta on suoritettu vertailua muutamien saman kokoluokan kaupunkien (Jyväskylä ja Lahti) sekä MML:n hinnoitteluun. Taksojen rakenteessa on eroavaisuuksia, joiden johdosta taksat eivät ole aivan suoraan verrattavissa. Yhteenvetona voisi todeta, että yleisimpien toimituslajien osalta Porin kaupungin taksa olisi esitettyjen muutostenkin jälkeenkin em. vertailukuntia halvempi.

Taksaan lisättäväksi esitettävien julkaisulupien ja asiakkaalle tulostettavaksi toimitettavien pdf-tiedostojen osalta hinnoitteluvertailu kuntien välillä on hankalaa ja hinnoittelumekanismit moninaisia. Asiakkaalle tulostettavaksi toimitettavien pdf-tiedostojen osalta esitetty hinnoittelu olisi ainakin opaskartan tapauksessa jossain määrin em. vertailukuntia kalliimpi, mutta palvelun hyvin satunnaisen käytön vuoksi myös hinnan vaikutus on vähäinen.

Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavia maksuja on viimeksi korotettu vuonna 2015 ja sen jälkeen on tehty yksittäisiä tarkennuksia. Porin kaupungin rakennusvalvontamaksujen perusteet ovat kokonaisuutena edullisimmat suhteessa muihin TOP10-kaupunkien vastaaviin maksuihin, eikä niiden tasoa tai määräytymisperusteita ole toistaiseksi tarvetta muuttaa. Nyt korjataan pykälöintimuutoksista johtuvia viittausnumeroita ja jatkossa laskutettava kokonaisala merkitään lisätietoihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 § mukaan luvanhaltija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä kaupungille maksun, jonka perusteet määrätään kaupungin hyväksymässä taksassa. Maksut kattavat ne kulut, jotka rakennusvalvonnan suorittamat tehtävät kaupungille aiheuttavat. Maksuilla ei kuitenkaan kateta rakennusvalvonnan tehtäviin sisältyvää yleistä rakentamisen neuvontaa ja jatkuvan valvonnan yleisiä tehtäviä.

Asiakirjahinnaston (KH 23.6.2014 § 379) sitovuus rakennusvalvontayksikköä koskevilta osilta on tarkoitus purkaa kaupunginhallituksen päätöksellä ja korvata lautakunnan hyväksymässä taksassa rakennusvalvontayksikön päivitetyn taksan palveluilla. Järjestely yhtenäistää kartta- ja rekisteritietopalvelun maanmittauslaitoksen tarjoamien palvelujen kanssa ja huomioi Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista. Tiedonhaku yksinkertaistetaan tuntiperusteiseksi vähimmäismäärän ollessa 0,5 h.

Taulukko Asiakirjahinnaston ja Kiinteistönmuodostuksen ja rakennusvalvonnan taksan korvaavuuksista:

Asiakirjahinnasto

Taksa

Maksulliset asiakirjat, kiinteähintaiset:

 

  • Rakennus- ja huoneistorekisterin ote ja rakennuspaikkatiedot
  • Rakennusvalvonnan tietojärjestelmistä massaluovutuksena annettavat tiedot, kuukausittainen ajoerä

18 § Oikeaksi todistetut kiinteistötietopalvelun tulosteet

19 § Pohjakartta sekä opas- ja osoitekartta
 

 

  • Alkuperäisen piirustussarjan lähettäminen kopiolaitokselle

55 § Arkisto-, rekisteri- ja kopiointipalveluista perittävät maksut

56 § Maksujen määräytymisperusteet

Tiedonhausta perittävät maksut:

  • Normaali tiedonhaku (työaika alle 0,5 h)
  • Vaativa tiedonhaku (työaika 0,5 h – 2 h)
  • Hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä – 5 h)

55 § Arkisto-, rekisteri- ja kopiointipalveluista perittävät maksut

56 § Maksujen määräytymisperusteet

 

Poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista (KV 24.3.2014 § 35) perittävien maksujen hinnat ovat ajalta, jolloin kaupunginhallitus päätti kyseisistä asioista. Päätösvalta on nykyisen delegoitu toimialajohtajalle. Hinnat ovat edullisimmat suhteessa TOP10-kaupunkeihin ja useimpien muiden Porin kokoluokan kaupunkien hintoihin. Maksuluokat ovat kuitenkin ajanmukaiset, eikä niihin kohdistu muutospaineita. Hintoihin esitetään maltillisia tarkistuksia.

Kaupunginvaltuuston päätös poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävistä maksuista korvataan taksassa kohdilla § 54 ja 39.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta hyväksyy rakennusvalvontayksikköä koskevan Kiinteistönmuodostuksen ja rakennusvalvonnan taksan. Lautakunta lähettää kaupunginhallituksen päätettäväksi kumota Asiakirjahinnaston sitovuus taksan kohtia § 18, 19, 55 ja 56 vastaavilla osilla. Lautakunta pyytää kaupunginhallitusta lähettämään kaupunginvaltuuston päätettäväksi kumota poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja koskeva hinnasto 24.3.2014.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 26.1.2022 § 4 kiinteistönmuodostuksen ja rakennusvalvonnan taksoja. Asian esittely on luettavissa historiatiedoista. Elinvoima- ja ympäristölautakunta hyväksyi rakennusvalvontayksikköä koskevan Kiinteistömuodostuksen ja rakennusvalvonnan taksan.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • kumota Asiakirjahinnaston sitovuuden taksan kohtia § 18, 19, 55 ja 56 vastaavilla osilla.
  • lähettää kaupunginvaltuuston päätettäväksi kumota poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja koskevan hinnaston 24.3.2014.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 26.1.2022 § 4 kiinteistönmuodostuksen ja rakennusvalvonnan taksoja. Asian esittely on luettavissa historiatiedoista. Elinvoima- ja ympäristölautakunta hyväksyi rakennusvalvontayksikköä koskevan Kiinteistömuodostuksen ja rakennusvalvonnan taksan.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2022 § 67 kumota Asiakirjahinnaston sitovuuden taksan kohtia § 18, 19, 55 ja 56 vastaavilla osilla ja lähettää kaupunginvaltuuston päätettäväksi kumota poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja koskevan hinnaston 24.3.2014.

Asian käsittely ja esittely on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja koskevan hinnaston 24.3.2014.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet