Keskusvaalilautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Keskusvaalilautakunnan sihteerin ottaminen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin

PRIDno-2022-6153

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Vaalilain (714/1998) 14 §:ssä säädetään kunnan keskusvaalilautakunnan työskentelystä. Keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön.

Porissa keskusvaalilautakunta on lähtökohtaisesti ottanut itselleen kaksi sihteeriä. Kahden sihteerin ottaminen on tarpeen tulevaisuudessakin vaalien menetyksellisen järjestämisen turvaamiseksi.

Keskusvaalilautakunta on 22.9.2021 (§ 68) päättänyt ottaa elinvoima- ja ympäristötoimialan lakimies Iiris Lehden keskusvaalilautakunnan I sihteeriksi valtuustokaudeksi 2021-2025.

Aiemmin sihteerit on otettu määräajaksi vastaamaan yksistä vaaleista kerrallaan. Tällöin tehtävää on hoidettu lähtökohtaisesti oman toimen ohella hoidettu niin sanottuna sivuvirkana. Keskusvaalilautakunnan II sihteerin ottamisen osalta esitetään, että noudatetaan aiempaa käytäntöä, ja II sihteeri otetaan määräajaksi hoitamaan vuoden 2023 eduskuntavaaleja. Voimassa olevassa vaalilaissa ei sihteerin tehtävään ole asetettu erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Porin kaupungin hallintosäännön 14 §:ssä vaalitoimielinten osalta viitataan vaalilaissa säädettyyn.

Jenni Åman on ilmoittanut suostumuksensa keskusvaalilautakunnan II sihteerin virkaan. Åman on koulutukseltaan tradenomi (YAMK) ja toimii konsernipalveluiden yhteyspäällikkönä. Åman on hoitanut sivutoimisesti keskusvaalilautakunnan I sihteerin virkaa vuoden eduskuntavaaleissa 2019, europarlamenttivaaleissa 2019, kuntavaaleissa 2021 ja II sihteerin virkaa aluevaaleissa 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

  • ottaa yhteyspäällikkö Jenni Åmanin keskusvaalilautakunnan II sihteeriksi eduskuntavaalien järjestämiseksi ajalle 1.11.2022–30.4.2023. Åman hoitaa virkaa sivuvirkana
  • saattaa asian HR-yksikön päätettäväksi II sihteerille maksettavan korvauksen osalta

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Jenni Åman

Kokouskäsittely

Merkitään, että Jenni Åman poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. Asia koskee häntä henkilökohtaisesti.

Tiedoksi

keskusvaalilautakunnan II sihteeri, HR-yksikkö, vs. kaupunginjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.