Keskusvaalilautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Laitosäänestys vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

PRIDno-2022-5315

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.-28.3.2023.

Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat muiden ohella sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt, sosiaalihuollon toimintayksiköt (laitos). Vaalilain 46 §:n 2 momentin mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Vaalilain 48 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Laitosäänestyksen piiriin kuuluvia laitoksia on Porin kaupungin alueella ollut vakiintuneesti noin 40. Keskusvaalilautakunta on pyytänyt Porin kaupungin perusturvalta ja edelleen Satakunnan hyvinvointialueelta lausuntoa ennakkoäänestyspaikoiksi nimettävistä laitoksista Porin kaupungissa.

Lausunnon mukaiset laitosäänestyspaikat ovat liitettynä asian oheen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikoiksi laitoksissa määrätään oheisen liitteen mukaiset paikat.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunnan toimisto, perusturva, Satakunnan hyvinvointialue

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.