Keskusvaalilautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

PRIDno-2022-5317

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.

Vaalilain 67 §:n mukaan äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Kaupunginvaltuusto on 18.5.2020 (§ 66) päättänyt äänestysaluejaosta siten, että äänestysalueita on Porin kaupungissa yhteensä 23. Niiden henkilöiden,​ joita ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle, äänestysalueeksi merkitään äänestysalue 2 Teljä ja Malminpää.

Oikeusministeriö on 14.9.2022 päivätyssä kirjeessään ohjeistanut kuntia seikoista, joihin kunnan tulee kiinnittää huomiota äänestyspaikkoja määrätessään seuraavasti:

  • Äänestyspaikan tulee pääsääntöisesti olla äänestysalueella, mutta erityisistä syistä se voidaan sijoittaa äänestysalueen ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa;
  • Varsinaisen äänestyshuoneen lisäksi äänestyspaikassa tulee olla odotustilaa. Jollei erillistä odotushuonetta ole käytettävissä, on erityinen paikka äänestyshuoneen vieressä sopivalla tavalla erotettava niin, että äänestäjät voivat siitä suoraan siirtyä äänestyshuoneeseen. Tämä paikka on voitava sulkea siten, että pääsy sinne estetään muilta kuin niiltä äänestäjiltä, jotka ovat saapuneet ennen kello 20;
  • Äänestyspaikkana käytettävän huoneiston sopivuutta harkittaessa tulisi yhtenä näkökohtana ottaa huomioon myös huoneiston aatteellinen luonne ja käyttötarkoitus. Kansalaisten yhdenvertaisuuden ja julkisen vallan puolueettomuuden näkökulmasta tulisi olla pyrkimyksenä, että vaalihuoneistot ovat aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman neutraaleja. Merkittävää painoarvoa ei kuitenkaan tulisi antaa sille seikalle, mikä taho omistaa äänestystilan. Merkittävämpänä perusteena on pidettävä tilan sopivuutta arvioitaessa sen käyttötarkoitusta ja varustelua.
  • Äänestyspaikan esteettömyydestä huolehtiminen. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten mahdollisuuksiin äänestää oman alueensa äänestyspaikassa tai ennakkoäänestyspaikoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kunnanhallituksen on huolehdittava vaalilain 9 §:n 4 momentin mukaisesti siitä, että vaalipaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot merkitään Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin. Äänestyspaikat tulee olla merkittynä rekisteriin 13.1.2023 kello 12 mennessä.

Äänestyspaikat ja muutokset vuoden 2022 aluevaalien äänestyspaikkoihin

Äänestyspaikoiksi pyritään nimeämään pääosin kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä. Äänestyspaikalta edellytetään esteetöntä saavutettavuutta ja mahdollisuuksien mukaan pysyvää sijaintia.

Aluevaaleissa äänestyspaikoiksi määrätyt paikat ovat toimineet lähtökohtaisesti hyvin. Keskusvaalilautakunta esittää vuoden 2022 aluevaalien äänestyspaikkoihin sellaisia muutoksia, jotka ovat välttämättömiä, mikäli muun muassa kiinteistöt poistuvat käytöstä tai kaupungin omistukseen tulee sellaisia kiinteistöjä, jotka palvelevat vaalipäivän äänestystä aikaisempaa paikkaa paremmin.

Äänestysalueen 013 Liinaharja ja Tuorsniemi äänestyspaikkana vuoden 2022 aluevaaleissa toimi päiväkoti Pikkureppu. Pikkurepun viereiselle tontille valmistui syksyllä 2022 uusi Vähärauman koulu, joka tarjoaa vaalipäivän äänestystä varten päiväkotia tarkoituksenmukaisemmat tilat. Keskusvaalilautakunta esittää äänestysalueen 013 äänestyspaikaksi Vähärauman koulua.

Äänestysalueen 019 Reposaari vaalipäivän äänestyspaikkana on toiminut Reposaaren kirjasto. Reposaaren kirjastossa suoritetaan keväällä 2023 korjaustöitä, eikä kirjasto ole käytettävissä eduskuntavaalien äänestyspaikkana. Keskusvaalilautakunta esittää, että Reposaaren äänestyspaikka siirretään Reposaaren koululle vastaavasti kuin Reposaaren ennakkoäänestyspaikkakin.

Äänestysalueen 023 Lavia äänestyspaikkana toimii Lavian yhtenäiskoulu. Vaalipäivän äänestys on aikaisempina vuosina toimitettu koulun akatemiasalissa, jonne on kulku ainoastaan kirjaston kautta. Tämä on ollut epäkäytännöllinen ratkaisu sekä äänestämisen että kirjaston toiminnan kannalta. Äänestyksen toimittamisen sujuvoittamiseksi keskusvaalilautakunta esittää, että äänestys toimitetaan Lavian yhtenäiskoulun liikuntasalissa.

Muutoin äänestyspaikkoina toimivat kiinteistöt ja tilat olisivat samat kuin aluevaaleissa 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikoiksi määrätään oheisen liitteen mukaiset paikat.

Lisäksi keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus määrää keskusvaalilautakunnan tekemään tarpeelliset merkinnät äänestyspaikkarekisteriin.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.