Keskusvaalilautakunta, kokous 23.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänten laskenta

PRIDno-2022-255

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 84 §:n mukaan aluevaaleissa ennakkoäänestyksessä ja kirjeäänestyksessä annettujen äänestyslippujen laskennasta huolehtii kokouksessaan kunnan keskusvaalilautakunta.

Porin kaupungin keskusvaalilautakunta on huolehtinut, että sen valvonnassa 10 laskentapöytää laskee ennakkoäänestyksessä annetut äänestysliput.

Vaalilain 86 §:n mukaan vaalikuorissa olevien ennakkoäänestyksessä ja kirjeäänestyksessä annettujen äänestyslippujen laskenta voidaan aloittaa vaalipäivänä aikaisintaan kello 10. Kunkin laskentaa suorittavan lautakunnan on tehokkaasti huolehdittava siitä, ettei mitään laskennan tietoja välity laskentatilan ulkopuolelle ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista.

Laskennassa mitättömät äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput jaotellaan siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat omana ryhmänään. Kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan.

Ennakkoäänestyksen ja kirjeäänestyksen yhdistetty tulos lasketaan kunnan kultakin äänestysalueelta erikseen, lukuun ottamatta 82 §:ssä tarkoitettuja tapauksia.

Ennakkoäänten ja kirjeäänten laskennan tuloksesta tiedotetaan vaalihuoneistojen sulkeutumisen jälkeen oikeusministeriön määräämällä tavalla.

Oikeusministeriön ohjeen (Vaaliohjeet 1: Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät) mukaan keskusvaalilautakunnan tulee tallentaa ennakkoäänestyksen tulos laskentajärjestelmään sitä mukaan kun se valmistuu, tavoitteena, että kunnan koko tulos on tallennettu klo 20 mennessä.

Vaalilain 85 §:n mukaan äänestyslippu on mitätön, jos:

1) vaalikuoressa on useampi tai muutakin kuin yksi äänestyslippu;
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;
3) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin oikeusministeriön painattamaa äänestyslippua;
4) äänestyslippua ei ole leimattu;
5) ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa;
6) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä; taikka
7) äänestyslipulla on eduskuntavaaleissa äänestetty ehdokasta, joka on asetettu ehdokkaaksi kahdessa tai useammassa vaalipiirissä.

Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää.

Oikeusministeriön vaaliohjeessa on annettu ohjeita äänestyslipun mitättömyyden arvioimista varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakkoäänten laskennan. Keskusvaalilautakunta kunkin äänestysalueen osalta erikseen:
- erottaa mitättömät äänestysliput eri ryhmäksi
- jaottelee muut äänestysliput siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat omana ryhmänään
- laskee kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärän
- tiedottaa ennakkoäänten laskennasta oikeusministeriön määräämällä tavalla.

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään ennakkoääntenlaskennan tapahtumat ja toimenpiteet tiedoksi.

Päätös

Päätettiin aloittaa ennakkoäänten laskenta ohjeistuksen antamisen jälkeen klo 12:10. Ennakkoäänten vaalikuorten avaaminen oli aloitettu kello 8:00. Ennakkoääniä oli laskemassa 10 laskentapöytää, joissa oli pöytäpäällikkö sekä 4-5 laskijaa.

Laskenta suoritettiin äänestysalueittain. Hylättäväksi ehdotettavat äänestysliput esitettiin pöydittäin keskusvaalilautakunnalle ja keskusvaalilautakunta päätti kunkin äänestysalueen osalta, mitkä äänestysliput olivat mitättömiä. Mitättömät äänestysliput erotettiin omiksi ryhmiksi, muut äänestysliput jaoteltiin siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut äänet ovat omana ryhmänään ja laskettiin kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä. Laskennan tulos tallennettiin ennakkoäänet-laskentalomakkeesta äänestysalueittain vaalitietojärjestelmään, joka arkistoitiin yhdessä äänestyslippujen kanssa. Ennakkoäänet-laskentalomakkeet säilytetään asiakirjoissa.

Lisäksi suoritettiin ennakkoäänten varmistuslaskenta siten, että jokaisen äänestysalueen äänestysliput laskettiin uudestaan. Varmistuslaskennan suoritti eri pöytäkunta kuin varsinaisen ennakkoäänten laskennan oli tehnyt.


Muutoksenhaku

Keskusvaalilautakunnan päätöksestä, joka koskee ääntenlaskentaa, ei saa hakea erikseen muutosta (vaalilaki 100 §).