Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vuoden 2024 presidentinvaalin toisen vaalin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

PRIDno-2024-284

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina 9.2.2024 ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;
3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka
4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kirjeäänestys on 63 §:n 1–3 momentissa tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;
2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;
3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaneet ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavaa tarkastamista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää jättää huomioon ottamatta seuraavat ennakkoäänestykset:

  • yhdessä tapauksessa ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin (liite 1) (vaalilaki 63.2 § 1 kohta)
  • kahdessa tapauksessa lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt (liitteet 2-3) (vaalilaki 63.2 § 3 kohta)
  • yhdessä tapauksessa kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus (liite 4) (vaalilaki 63.2 § 4 kohta)


Vuoden 2024 presidentinvaalin toisen vaalin hyväksyttyjen kirjeäänestysten lukumäärä on 34 kappaletta ja hyväksyttyjen ennakkoäänestysten lukumäärä on 32 328. Pöytäkirjan liitteenä on hyväksyttyjen ennakkoäänestysten lukumäärä äänestysalueittain.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Ilmoitus muutoksenhakukiellosta

Keskusvaalilautakunnan päätöksestä, joka koskee ennakkoäänestystä, ei saa hakea erikseen muutosta (vaalilain 66 §).