Nuorisovaltuusto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Sääntöjen tarkistaminen ja hyväksyminen vuodelle 2023

PRIDno-2022-6582

Perustelut

Sääntöjen tarkistaminen ja hyväksyminen seuraavalle vuodelle.

Ehdotus

Käydään säännöt läpi ja hyväksytään ne.

Päätös

Kävimme säännöt läpi ja muokkasimme muutamaa kohtaa.

Lisätään järjestäytymiskokouksessa käsiteltiviin asioihin "Tiedotuskertomuksen hyväksyminen". 

Kohdasta 3§ muutettiin "Nuorisovaltuutettu katsotaan eronneeksi tehtävästään, mikäli hän on selittämättömästi poissa viidestä (5) peräkkäisestä kokouksesta." kolmeen peräkkäiseen kokoukseen.

Lisättiin kohtaan 12§ "Nuorisovaltuusto kustantaa ns. virkistäytymistapahtumat, mm. pikkujoulut ja virkistäytymiset, sellaisille jäsenille, jotka ovat osoittaneet aktiivisuutta nuorisovaltuustotoiminnassa. Tähän luetaan esim. noin 50% kokousaktiivisuus niissä kokouksissa, joiden aikana henkilö on ollut nuorisovaltuuston jäsenenä. Myös muunlainen aktiivisuus, esim. nuvan edustaminen tapahtumissa/lautakunnissa lasketaan. Epäselvissä tapauksissa nuorisovaltuuston enemmistö äänestää jäsenen osallistumiskulujen korvaamisesta." Otetaan myös lyhenteet pois teksistä ja korvataan ne täyspitkiin sanoihin.

Muokattiin kohdasta 8§ lause "Summan ylittäessä 500€ tulee lasku ilmoittaa ensin nuorisoyksikön esimiehelle." lauseeseen "Summan ylittäessä 500€ tulee ilmoittaa asiasta nuorisovaltuustoa ohjaavalle nuorisotyöohjaajalle." Lisäsimme myös kohdan loppuun "Nämä hankinnat kuitenkin tulee saattaa myön mun nuorisovaltuuston tietoon. Nuorisovaltuuston hankintojen kuitit pitää tuoda hankinnasta seuraavaan kokoukseen tiedoksi. Myös laskutukseen menneistä kuluista pitää tuoda kulujen määrä tiedoksi hankinnasta seuraavaan kokoukseen."


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.