Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Hammasteknikkopalvelun option käyttöönotto

PRIDno-2022-2484

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Satakunnan kuntien ja Satakunnan sairaanhoitopiirin hammasteknikkopalveluiden yhteishankinnasta järjestettiin kilpailutus vuonna 2019. Sopimuksen kesto on 1.10.2019 – 31.12.2022 ja optiovuodet 1 + 1. Hankinta tehtiin puitehankintana useampien toimijoiden kanssa. Tarjouksen voi antaa osissa tuotteittain ja alueittain.

Hammasteknikkopalveluiden tuottajiksi valittiin; Hammaslaboratorio Heidi Koskela, Hammaslaboratorio Satahammas Oy, InteraDent Finland oy, Hammaslaboratorio DeCo Oy, Hammaslaboratorio Autio Oy ja SomnoMed Nordic AB

Satakunnan hyvinvointialueen aloituksen 1.1.2023 vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista, että Porin perusturva kilpailuttaa tällä hetkellä uudelleen hammasteknikkopalveluiden tuottajat eikä uutta koko Satakunnan yhteiskilpailutusta myöskään tässä vaiheessa voida tulevien organisaatiomuutosten vuoksi tehdä.

Kaikki palveluntarjoajat sekä yhteistyökunnat ja Satakunnan sairaanhoitopiiri ovat halukkaita ottamaan käyttöön optiovuoden ajalle 1.1.-31.12.2023. Lisäksi palveluntarjoajat hyväksyvät sopimuksen siirron Satakunnan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Sopimuksesta poiketen palveluntuottajien on mahdollista esittää hinnankorotusta 1.1.2023 alkaen 5.8.2022 mennessä. Sopimuksen mukaan hinnanmuutos voi olla suuruudeltaan enintään 1 %. Hintojen muutosten on perustuttava toimialan kustannustason nousuun esim. raaka-ainekustannukset tai henkilöstökustannusten yleissitovan työehtosopimuksen palkankorotuksiin tai alakohtaisen lainsäädännön ja viranomaisohjeiden olennaisiin vaikutuksiin palvelun sisältöön. Palveluntuottajan on esitettävä selvitys perusteluineen Tilaajalle hinnan tarkastuspyynnön yhteydessä.

Mikäli toisen optiovuoden käyttö tulee ajankohtaiseksi, tehdään siihen liittyvät päätökset Satakunnan hyvinvointialueen organisaation toimesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Esitetään, että otetaan käyttöön hammasteknikkopalveluiden sopimuksen optio ajalle 1.1.-31.12.2023 kaikkien palveluntarjoajien kanssa: Hammaslaboratorio Heidi Koskela, Hammaslaboratorio Satahammas Oy, InteraDent Finland oy, Hammaslaboratorio DeCo Oy, Hammaslaboratorio Autio Oy ja SomnoMed Nordic AB.

Annetaan palveluntuottajille mahdollisuus esittää hinnankorotusta 1.1.2023 alkaen 5.8.2022 mennessä.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hankintapalvelut, Satakunnan sairaanhoitopiiri, johtava ylihammaslääkäri Katja Lepistö, palveluntuottajat (autio@tendent.com, jussi.karttunen@deco.inet.fi, hhkoskela@gmail.com, satahammas@gmail.com, InteraDent/haapaniemenjanne@gmail.com, mjarvinen@somnomed.com)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.