Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Mammografiaseulontapalvelun option käyttöönotto

PRIDno-2022-2483

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Kunnan tulee järjestää seulontaohjelman mukaisille naisikäryhmille rintasyöpää ehkäisevät mammografiaseulontatutkimukset terveydenhuoltolain (1326/2010) 14§:n ja valtioneuvoston asetuksen (339/2011) mukaan Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat Porin kaupunki (vastuukunta), Ulvilan kaupunki ja Merikarvian kunta. Porin perusturvassa kutsutaan mammografiaseulontaan 50-69 -vuotiaat naiset joka toinen vuosi. Hankinta käsittää perusturvan osalta yhteensä noin 6000 tutkimusta/vuosi.

Porin perusturva on yhdessä Porin kaupungin hankintapalveluiden kanssa kilpailuttanut mammografiaseurantapalvelut vuonna 2020. Hankinta tehtiin yhteiskilpailutuksena ja mukana ovat Rauma ja Säkylä. Varsinainen sopimuskausi päättyy 31.12.2022. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana, kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Ajalla 1.1.2021-31.3.2022 on kuvauksia tehty sopimuksen puitteissa yhteensä 8458, joista Porin perusturvan alueella 5794, Raumalla 2239 ja Säkylässä 443. Keskimäärin 85% kutsutuista on kuvattu.

Satakunnan hyvinvointialueen aloituksen 1.1.2023 vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista, että Porin perusturva kilpailuttaa tällä hetkellä uudelleen mammografiaseulontapalveluiden palveluntarjoajan eikä koko Satakunnan yhteiskilpailutusta ei myöskään tässä vaiheessa voida tulevien organisaatiomuutosten takia tehdä.

Palveluntarjoaja Suomen Terveystalo Oy on suostunut jatkamaan sopimusta toistaiseksi voimassa olevana ja yhteistyökunnat Rauma ja Säkylä haluavat myös jatkaa yhteistyötä sopimuksen osalta. Hyvinvointialueen vastuuttama Satasairaalan hankintatoimi sekä Satadiag puoltavat myös option käyttöönottoa. Palveluntarjoajalle sopii sopimuksen siirto Satakunnan hyvinvointialueelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Esitetään, että jatketaan mammografiaseulontapalvelu sopimusta Suomen Terveystalo Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Palvelu tuotetaan Porin perusturvan lisäksi Raumalle ja Säkylään.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hankintapalvelut, Suomen Terveystalo Oy/mikko.welling@terveystalo.com, Säkylän kunta, Rauman kaupunki, Satadiag/Harri Hagman, oh Elise Inberg, yl Leena Lipsanen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.