Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Vastuulääkäripalvelun option käyttöönotto

PRIDno-2022-2485

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturva yhdessä hankintapalveluiden kanssa on 24.6.2019 kilpailuttanut vastuulääkäripalveluiden järjestämisestä ikääntyneiden perusturvan omiin ympärivuorokautisiin yksiköihin ja optiona perusturvan alueella toimiviin yksityisiin ikääntyneiden ympärivuorokautisiin yksiköihin. Palveluntuottajaksi valittiin Pihlajalinna Terveys Oy.

Sopimuskaudeksi määriteltiin 1.10.2019-30.9.2022 sekä optiovuodet 1 + 1.

Satakunnan hyvinvointialueen aloituksen 1.1.2023 vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista, että Porin perusturva kilpailuttaa tällä hetkellä uudelleen vastuulääkäripalveluiden palveluntarjoajan, joten ehdotetaan otettavaksi käyttöön optiovuodet 1+1.

Yhteistyöhön ollaan oltu tyytyväisiä ja myös Pihlajalinnan Terveys Oy on suostuvainen jatkamaan palveluntuottajana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää ottaa käyttöön ikääntyneiden ympärivuorokautisten yksiköiden vastuulääkäripalveluiden sopimuksen Pihlajalinnan Terveys Oy:n kanssa optiovuodet 1+1 niin, että sopimus päättyy 30.9.2024. 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hankintapalvelut, Pihlajalinna Terveys Oy/antti.hulkkonen@pihlajalinna.fi, Ikääntyneiden palveluiden johtaja Pirjo Rehula, Akuutti kotikeskuksen ylilääkäri Tanja Reunanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.