Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Ympärivuorokautisen hoidon asiakastyytyväisyyskysely 2022

PRIDno-2022-2438

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa, että palvelujen laatua on seurattava järjestelmällisesti, luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen. Palveluntuottajan on kerättävä palautetta iäkkäiltä henkilöiltä ja heidän omaisiltaan/läheisiltään järjestelmällisesti, yhdenmukaisesti ja iäkkäitä henkilöitä osallistavia palautejärjestelmiä käyttäen. Palvelun laatua on seurattava myös asiakkaiden toimintakykyä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevilla, luotettavilla ja vertailukelpoisilla palvelujen laadun mittareilla.

Porin perusturvan iäkkäidenpalvelut ovat laatineet yhteistyössä tehostetun palveluasumisen palveluntuottajien kanssa yhteisen asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselymittaristot vuonna 2014.  Palveluntuottajien kanssa on sovittu, että asiakas- ja omaistyytyväiskyselyt toteutetaan vuosittain helmi-maaliskuussa ja käydään tulokset yhteisesti lävitse ja sekä toimitetaan perusturvalautakunnalle tiedoksi.

Kyselyyn vastasi maaliskuussa 2022 yhteensä 433 iäkästä ja 369 omaista. Kyselyssä oli 25 kysymystä liittyen mm. asumiseen, henkilökuntaan, ruokailuun, palvelun sisältöön, lääkehuoltoon ja lääkäripalveluihin, ulkoiluun.  Kyselyssä oli lisäkysymyksenä asiakkaille tänä vuonna; Miten korona on vaikuttanut elämäänne?

Tulokset käydään kaikissa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä yhdessä henkilökunnan kanssa lävitse.

Kysymykseen, että palvelu vastaa odotuksia asiakkaat ovat vastanneet julkisissa yksiköissä 94 % ja omaiset 89 %, kun taas ostopalvelupaikossa asiakkaiden vastaus on 94 % ja omaisten 83 %.

Kysymykseen että minun on hyvä asua ja olla, asiakkaat ovat vastanneet julkisissa yksiköissä 92 % ja omaiset 94 %. Ostopalvelupaikoissa asiakkaat ovat vastanneet 92% ja omaiset 89 %.

Julkisen yksikön asiakkaista 85 % voisi suositella yksikköä läheisilleen/ystävilleen kun taas ostopalvelupaikoissa 82 % voisi suositella yksikköä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tehdyn asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyiden perusteella Porin yhteistoiminta-alueella asuvat ikäihmiset saavat hyvää hoitoa niin julkisissa kuin ostopalvelupaikoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Iäkkäiden palvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.