Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Palveluliikelaitoksen yhteistyötoimikunnan työnantajan edustajat 1.1.2023 alkaen

PRIDno-2022-2122

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Perustelut

Toimialojen ja liikelaitosten yhteistyötoimikunnat toimivat toimialatason työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä sekä lakisääteisinä työsuojelutoimikuntina. Toimialan ja liikelaitoksen yhteistyötoimikuntaan kuuluu 2-8 työnantajan edustajaa ja 3-10 henkilöstön edustajaa. Työnantajan edustajat nimeää asianomainen lautakunta/johtokunta ja yhden heistä tulee olla toimialajohtaja, joka toimii yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana. Jos työnantajan edustajana toimiva jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hän huolehtii tilalleen toimenkuvansa määrittelemän sijaisen.

Henkilömuutoksista johtuen, Palveluliikelaitoksen johtokunta on 27.10.2020 kokouksessaan päivittänyt työnantajan edustajat Palveluliikelaitoksen yhteistyötoimikuntaan kaudelle 2018 - 2021. Vuoteen 2021 asti toimivalle Palveluliikelaitoksen yhteistyötoimikunnalle johtokunta päätti nimetä työnantajan edustajiksi vs. johtaja Jani Sundellin, palvelupäällikkö Outi Halmelan sekä talouspäällikkö Tuija Levon.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää nimetä Palveluliikelaitoksen yhteistyötoimikunnan vuonna 2022 alkaneelle kaudelle työnantajan edustajiksi edelleen vs. johtaja Jani Sundellin, yksikön päällikkö Outi Halmelan sekä talouspäällikkö Tuija Levon.

Päätös

Johtokunta päätti nimetä Palveluliikelaitoksen yhteistyötoimikunnan vuonna 2022 alkaneelle kaudelle työnantajan edustajiksi edelleen vs. johtaja Jani Sundellin, yksikön päällikkö Outi Halmelan sekä talouspäällikkö Tuija Levon.

Valmistelija

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Perustelut

Toimialojen ja liikelaitosten yhteistyötoimikunnat toimivat toimialatason työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä sekä lakisääteisinä työsuojelutoimikuntina. Toimialan ja liikelaitoksen yhteistyötoimikuntaan kuuluu 2-8 työnantajan edustajaa ja 3-10 henkilöstön edustajaa. Työnantajan edustajat nimeää asianomainen lautakunta/johtokunta ja yhden heistä tulee olla toimiala-/liikelaitoksen johtaja, joka toimii yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana. Jos työnantajan edustajana toimiva jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hän huolehtii tilalleen toimenkuvansa määrittelemän sijaisen.

Palveluliikelaitoksen toiminta ja henkilöstö jakaantuu 1.1.2023 kaupungille jäävään ja hyvinvointialueelle siirtyvään. Eriyttämisestä johtuen organisaatiossa tapahtuu henkilöstömuutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää nimetä Palveluliikelaitoksen yhteistyötoimikunnan toimintakaudelle 2021-2025 työnantajan edustajiksi 1.1.2023 alkaen liikelaitoksen johtajan ja yksiköiden päälliköt.

Päätös

Johtokunta päätti nimetä Palveluliikelaitoksen yhteistyötoimikunnan toimintakaudelle 2021-2025 työnantajan edustajiksi 1.1.2023 alkaen liikelaitoksen johtajan ja yksiköiden päälliköt päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, työnantajan edustajat, Palveluliikelaitoksen yhteystyötoimikunnan sihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.