Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Porin palveluliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 8 Fredman Pro Hygi -mittarit Ulvilan ja Noormarkun sairaaloihin, 16.02.2022
§ 9 Taski Aquamat 10.1 Lavian terveysasemalle, 28.02.2022
§ 11 Hankinta, Länsi-Porin koulun raepesukone, 02.03.2022
§ 12 Hankinta, Enäjärven koulun keittiön yhdistelmäuuni, 02.03.2022
§ 13 Hankinta, induktiotaso Puinnintien päiväkodille, 03.03.2022
§ 14 Moppikone keskustan Uimahalliin, 08.03.2022
§ 15 Harjapesuri Keskustan Uimahallille, 08.03.2022
§ 16 Moppikone Enäjärven koululle, 08.03.2022
§ 17 Hankinta, Scanbox -ateriakuljetusvaunu (2kpl), 10.03.2022
§ 18 Hankinta, Uudenkoiviston koulun keittiön yhdistelmäuuni, 10.03.2022
§ 19 Hankinta, Kuninkaahaan koulun buffetlinjasto, 10.03.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Oman auton käyttöoikeus, Palveluliikelaitos 2022, 10.03.2022
§ 21 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 15.03.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 10 Saatavien kirjaaminen luottotappioksi, 28.02.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi