Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Palveluliikelaitoksen toimintasäännön muuttaminen

PRIDno-2022-776

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen aterian ja puhtauden palvelupäällikön nimike tulee muuttaa kaupungin muiden vastaavien nimikkeiden mukaisesti yksikön päälliköksi.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää muuttaa Palveluliikelaitoksen palvelupäällikön nimikkeen yksikön päälliköksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja muutettiin nimike 1.3.2022 toimintasääntöön.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Liisa Rampa saapui kokoukseen 17.21.

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Johtokunta on edellisen kerran päivittänyt Palveluliikelaitoksen toimintasäännön 15.2.2022.

Palkkaus / palkanlisien päättämiseen on tullut lisäkohta määräaikaisista korotuksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Palveluliikelaitoksen 23.8.2022 päivitetyn toimintasäännön. Toimintasääntö tulee voimaan 1.9.2022.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

”Johtokunta hyväksyy voimassa olevaan Porin palveluliikelaitoksen toimintasääntöön seuraavan muutoksen: Toimintasäännön 6 § Palveluliikelaitoksen henkilöstöasioita koskevat tehtävät ja toimivalta -pykälän Palkkauksesta / palkanlisistä päättäminen -osion alle lisätään seuraava määräys: ”Kohde: Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus 1–5 %, Päättäjä: Liikelaitoksen johtaja, HR:n lausunnon saatuaan”. Toimintasäännön muutos tulee voimaan 1.9.2022.”

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kokouksessa todettiin, että esityslistan liitteenä ei ole ollut mukana 23.8.2022 päivitettyä Porin palveluliikelaitoksen toimintasääntöluonnosta.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

”Johtokunta hyväksyy voimassa olevaan Porin palveluliikelaitoksen toimintasääntöön seuraavan muutoksen: Toimintasäännön 6 § Palveluliikelaitoksen henkilöstöasioita koskevat tehtävät ja toimivalta -pykälän Palkkauksesta / palkanlisistä päättäminen -osion alle lisätään seuraava määräys: ”Kohde: Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus 1–5 %, Päättäjä: Liikelaitoksen johtaja, HR:n lausunnon saatuaan”. Toimintasäännön muutos tulee voimaan 1.9.2022.”


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.