Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.5.2022 § 319 käsiteltiin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-maaliskuun 2022 ajalta.

"Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden osalta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa myöntää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan kaupunginhallitukselle ekosysteemisopimuksen toteuttamisen viivästymisestä johtuen. Muilta osin konsernipalveluissa ei toistaiseksi ennusteta poikkeamia.

Perusturvassa ylityspainetta on erityisesti ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kohdalla. Tämän lisäksi erikoissairaanhoidon ostot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähes miljoonalla eurolla huolimatta siitä, että Satasairaalan myöhästyneen tilinpäätösaikataulun vuoksi alkuvuodelle 2022 kirjattiin hyvityksiä vuoden 2021 laskutuksesta 1,4 miljoonaa euroa. Koronatilanne aiheuttaa edelleen lisäkustannuksia (tammi-maaliskuun toteuma kirjanpidon koronatunnisteella on 1,8 miljoonaa euroa), eikä valtio ole toistaiseksi tehnyt päätöksiä korvausmallista kunnille. Yhteenvetona perusturvan määrärahojen riittävyyteen sisältyy merkittävä riski, mutta varsinaista euromääräistä ylitysennustetta ei vielä tässä kohtaa vuotta kyetä antamaan.

Sivistystoimialan toimintakate on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yli 6 prosenttia. Talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspoissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ovat lisänneet varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja, ja palvelusetelipäiväkodeissa on enemmän lapsia kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mikä on kasvattanut palvelusetelikuluja. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien määrä on sen sijaan edelleen jonkin verran laskenut lasten määrän vähentyessä. Mikäli toimintakulujen kehitys jatkuu nykyisellään, sivistystoimialan määrärahat tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittymään noin 1,3 miljoonaa euroa.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala ennustaa pysyvänsä talousarviossa. Toimialan toimintatuotot ovat kokonaisuutena samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, kuitenkin joukkoliikenteen lipputulokehitys on tässä vaiheessa vuotta heikompaa kuin on arvioitu. Traficom käy kevään aikana neuvotteluja kaupunkien kanssa joukkoliikenteen valtionavuista ja mahdolliset lisäykset tukiin lipputulomenetysten tai polttoaineen hinnankorotusten takia selvinnevät vasta kesällä tai sen jälkeen. Toimialan toimintakulut ovat kasvaneet maltillisesti vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Työllistämispalkkoja on maksettu 125 000 euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistettyjen määrä on noussut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta: työllistettyjä oli tammikuussa 150 henkilöä (vuonna 2021 116), helmikuussa 144 (vuonna 2021 129) ja maaliskuussa 142 (vuonna 2021 138). Elinkeinotoiminnan ostopalveluissa ostopalvelujen lisääntyminen Prizztech Oy:ltä oli tiedossa talousarviota laadittaessa ja se huomioitiin talousarvion valmisteluvaiheessa.

Teknisen toimialan osalta jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi on valmisteltu teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovan erän eli toimintamenojen 450 000 euron lisämäärärahapyyntöä. Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Satakunnan Pelastuslaitos ennustaa ylittävänsä talousarvion sitovan erän (toimintakate) noin 0,3 miljoonalla eurolla. Mikäli pelastuslaitoksen palvelutasoa nostetaan vielä vuoden 2022 aikana, voi ylitys olla merkittävästi tätä suurempi.

Palveluliikelaitoksen taloudelliset tunnusluvut osoittavat selkeää heikennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna erityisesti elintarvikkeiden hinnannousun seurauksena. Mikäli tilanteessa ei tapahdu  muutoksia, liikelaitoksen tuloksen arvioidaan jäävän talousarviosta selvästi, vähintään 0,5 miljoonalla eurolla.

Porin Veden taloudellinen toteuma on viime vuoden mukainen eikä talousarviopoikkeamia toistaiseksi ennusteta. 

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat ylittämään talousarvion. Kuukausittaiset maksut eivät ole muuttuneet olennaisesti viime vuodesta, joten ylitys talousarvioon tulee olemaan 1-2 miljoonan euron luokkaa.

Taloushallinnon järjestelmämuutos

Taloushallinnon järjestelmät ovat muuttuneet 1.5.2022 alkaen. Muutoksesta johtuen ennustetoiminnallisuutta ja talousarviomuutoksia ei toteutettu vanhaan järjestelmään alkuvuoden 2022 osalta, eikä euromääräistä ennustelukua näin ollen näy talousraportilla. Ennuste ja talousarviomuutokset tullaan syöttämään uuteen talousjärjestelmään kevään ja kesän aikana

Henkilöstö

Palkkajärjestelmän määrittelyjä on uudistettu uuden KT Kuntatyönantajien henkilöstöraportointisuosituksen mukaiseksi, mikä aiheuttaa muutoksia esimerkiksi ikäjakaumiin ja henkilötyövuosiin. Sarastia Oy on ilmoittanut, että teknisten haasteiden vuoksi henkilöstöraportit maaliskuulta myöhästyvät. Henkilöstöä koskevat raportit esitetään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle jälkikäteen niiden valmistuttua.

Investoinnit

Infrastruktuurin rakentamisen työkohteet ovat käynnissä hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Myös tiloihin kohdistuvat kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet työohjelman mukaan.  Palloiluhallin rakennuttaminen on organisoitu ja toteuttamismuoto valittu. Maailmantilanteen takia on aloitettu investointien riskienarviointia.

Verotulot

Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2022 helmikuussa. Toinen merkittävä tekijä on yhteisö-veron jako-osuuden palauttaminen normaalitasolle. Yhteisöveron jako-osuus oli korona kompensaationa korotettuna 10 prosentilla vuosina 2021 ja 2022. Kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2021 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,3 M€.

Yhteisöveron alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä. Koska nämä täydennykset koskevat viime vuotta, niin ne maksetaan korotetulla jako-osuudella ja siten niiden vaikutus on merkittävä.

Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2021 kiinteistöveroista tilittyi vasta vuoden 2022 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.

Verotuloja on maaliskuun lopussa kertynyt 28,6 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan oli kertynyt 27,5 % koko vuoden kertymästä. Merkittävin tekijä paremmalle kertymälle on yhteisöverojen kertymä. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa tehtävä kunnallisveron jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanne ja Ukrainan sodan kehitys vaikuttavat talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.

Kuntaliiton huhtikuun ennusteen mukaan koko vuoden verotulot ovat 355,0 M€ eli 5,2 M€ parempi kuin talousarviossa.

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 145,9 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatioksi 42,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,7 miljoonaa euroa, yhteensä 183 miljoonaa euroa.

Tehtyjen päätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 145,7 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatio 42,7 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 182,8 miljoonaa euroa.  Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtionosuuksien toteumaprosentti on 25,0 (v. 2021 25,0). Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen osalta ei toistaiseksi ennusteta merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät tulosennustetta vähintään 3,5 miljoonalla eurolla ja huhtikuun verotuloennuste parantaa sitä noin 5,2 miljoonaa euroa. Näin ollen vuoden 2022 ensimmäinen tulosennuste on nyt -4,7 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä ennusteeseen sisältymättömiä epävarmuustekijöitä ovat yleisen maailmantilanteen epävarmuuden ja inflaation kasvun lisäksi perusturvan taloudelliset riskitekijät sekä kunta-alan tulevat sopimusratkaisut ja niihin liittyvät palkankorotukset.

Vuonna 2021 tammi-maaliskuun tulos oli noin 0,5 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-maaliskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.