Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Toiminnan kehittäminen / kannustuspalkinto

PRIDno-2022-2382

Valmistelija

  • Timo Salmi, timo.salmi@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitos on vuonna 2017 käynnistänyt menettelyn, jossa vuosittain palkitaan yksi liikelaitoksen toimintayksikkö, joka on omalla toiminnallaan ja asenteellaan osoittanut esimerkillistä osallistumista ja sitoutumista työhönsä liikelaitoksen toiminnan kehittämiseksi. Kannustuspalkinnon kriteerinä on erityisesti kehittämistyön vaikuttavuus ja siirrettävyys joko muihin toimintayksiköihin tai organisaatioihin.

Johtokunnan myöntämät kannustuspalkinnot:

Vuosi 2017 - Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen sydänmerkki- aterioiden kehittämistyö

Vuosi 2018 - Länsi-Porin koulun keittiön sitoutuminen ja vastuun ottaminen hävikkiruoan punnituskokeilussa

Vuosi 2019 - Porin uimahallien hygienia –osaamisen lisääminen

Vuosi 2020 - Ravintokeskuksen keittiön omavalvonnan siirtyminen sähköiseen järjestelmään

Vuosi 2021 - Aromi 14 käyttöönoton pilotointi Noormarkun palvelualueen keittiöissä

 

Vuosi 2022 - Pintahygienia -mittausten kehittäminen korkean hygienian kohteissa

Korkean hygienian kohteissa puhtaiden, turvallisten ja terveellisten toimintaympäristöjen luominen sekä laadun tarkkailu vaativat dokumentoituja tuloksia, joita voidaan mitata. Pintapuhtautta ei pysty määrittelemään silmämääräisesti, vaan siihen tarvitaan pintapuhtautta mittaava laite. Tähän on olemassa erilaisia mittareita ja ohjelmia, jotka mittaavat mikrobien määriä pinnoilla. Palveluliikelaitos on määritellyt kaksi vuotta sitten ensimmäisen kohteensa, jossa järjestelmää alettiin käyttämään. Kohteita on lisätty vuosittain ja tällä hetkellä on kuusi asiakasta, joissa mittaamme pintahygieniaa. Mittaustulokset kirjautuvat järjestelmään, josta saadaan käyttöön tarvittavaa tietoa.

Pintahygieniamittaukset takaavat paremman ja dokumentoidun laadun työntekijöiden, esihenkilöiden ja asiakkaiden käyttöön. Mittausten avulla pystymme todentamaan siivouksen laadun vaikeissakin tilanteissa. Mittaamalla, pystytään näkemään tehdyn työn laadullinen taso ja tarkistamaan, ovatko korjaavat toimenpiteet olleet oikeita, kehittämään työmenetelmiä sekä nostamaan laadun tasoa. Mittaustulokset toimivat työntekijöiden motivoijana, saadaan puhdistettava näkymätön lika näkyväksi. Esihenkilö saa uusia tarvittavia johtamisen välineitä ja tarvittavaa tietoa todellisesta puhtauslaadusta asiakkaille näytettäväksi.

Vuonna 2021 Palveluliikelaitos aloitti pintahygieniamittauksien kehittämisen sairaalahygieniakohteissa, Sairaaloiden Pori, Ulvila ja Noormarkku osastoilla ja avoterveydenhuollossa. Laadun kehittäminen sairaalahygieniakohteissa on alusta asti vaatinut puhtauden suunnittelutiimin ja sairaalakohteiden esihenkilöiden välistä saumatonta yhteistyötä. Säännöllinen laadunmittaus on vaatinut mitattavien tilojen ja kalusteiden suunnittelua ja mittaussuunnitelman tekemistä ja aikataulun laatimista.  Valmiin suunnitelman vieminen käytäntöön on vaatinut esihenkilöiltä asiaan pitkäjänteistä sitoutumista. Palveluohjaajat ovat ensimmäisinä opetelleet näytteenoton ja laadun seurannan ja mukaan on myös saatu muutamia työntekijöitä. Tulevaisuuden tahtotila olisi, että erikseen sovitut työntekijät tekisivät laadunmittaustyötä osana työtään ja palveluohjaajat ottaisivat satunnaisotoksia. Esihenkilö käyttää saatuja tuloksia osana johtamista ja asiakasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

Laadunmittaus on otettu hyvin vastaan henkilökunnan keskuudessa. Työ on pitkäjännitteistä, vaatii hyvää aikataulutusta ja aikataulussa pysymistä, jotta saadaan tarvittavaa dokumentointia pidemmältä aikaväliltä. Mittaaminen nähdään tärkeänä ja se kehittää työn tuloksia.

Kehittämistyöhön osallistui yhteensä 11 henkilöä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää myöntää vuoden 2022 kehittämistyöhön osallistuneille henkilöille kannustuspalkinnon, jonka suuruus on yhteensä 550 €. Kannustuspalkinto käytetään kehittämistyöhön osallistuneiden kesken yhteisesti päättämällä tavalla tyky-toimintaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.