Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 11.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Talousarvion 2025 lähtökohdat

PRIDno-2024-2145

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 3.6.2024, § 272 vuoden 2025 talousarvion toimiala- ja liikelaitoskohtaisen kehyksen. Kehys ja talousarvion laadintaohje 2025 ovat liitteinä. 

Kaupungille maksettava Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko 2025 on 6 % eli 2,652 milj. €. Tämä on summaltaan sama kuin kuluvana vuonna.

Porin Veden tilikauden ylijäämä 2025 päätetyssä kehyksessä on 1.975 milj. €. Luku on 0,225 milj. € suurempi kuin kuluvana vuonna.

Porin Veden investointikehys 2025 on 6 milj. € vuodelle 2025.  Tämä on taloussuunnitelman 2024-26 mukainen ja summaltaan miljoona euroa suurempi kuin kuluvana vuonna.

Kaupunginhallitus edellyttää myös liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

Porin Vesi, liikelaitoksen yksityiskohtainen talousarvioesitys laaditaan annetun kehyksen pohjalta. Talousarvion toteuttaminen sekä käyttölauden, että investointien rahoituksen osalta tulee edellyttämään Porin Veden taksan korottamista 1.1.2025 alkaen - ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Suunnitelman mukaan talousarvio ja siihen liittyvä esitys taksasta 2025 tuodaan johtokunnan käsittelyyn 27.8.2023 pidettävään kokoukseen.

Kaupungin talousarviokäsittelyn ja kaupunginvaltuuston vuoden 2025 talousarviopäätöksen jälkeen johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen lopullisen talousarvion 2025 vuoden 2024 lopussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.