Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 1.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Valitus tonttijohdon poistamisen veloituksesta

PRIDno-2023-96

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi
  • Markku Harju, verkostopäällikkö, markku.harju@pori.fi

Perustelut

Samuli Lehto ja Eero Lehto ovat tehneet liitteenä olevan, 27.12.2022 päivätyn Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnalle osoitetun valituksen yhteisen tonttivesijohdon erottamisen kustannuksista. Valituksessaan he vaativat Porin Vesi, liikelaitokselta hyvitystä tonttijohdon erottamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Kyseessä on tarpeettomaksi jääneen tonttijohdon (entinen yhteisvesijohto eli kimppavesijohto) irrottaminen Porin Veden runkovesijohtoverkostosta. Samuli Lehto on tehnyt 20.9.2022 kirjallisen työtilauksen uuden oman vesijohtoliittymän tekemisestä ja vanhan yhteistonttivesijohdon erottamisesta. Erotettu johto on aiemmin ollut neljän osakkaan yhteistonttivesijohto. Valituksen laatijat ovat muiden osakkaiden rakentaessa oman uuden tonttivesijohtonsa jääneet entisen yhteistonttivesijohdon viimeiseksi liittyjäksi. 

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen, Porin Veden hallitus 10.10.2001, ja vakiintuneen käytännön mukaan kulloinenkin tonttijohdon haltija/haltijat vastaa/vat tonttijohtoa koskevista velvoitteista myös tilanteessa, jossa johto jää tarpeettomaksi. Johto ei ole tarpeeton niin kauan, kun sillä on yksikin käyttäjä. Porin Vesi ei voi etukäteisesti laskuttaa poistuvia kimppajohdon osakkaita erotustyöstä, joka ei välttämättä koskaan toteudu.

Yhteistonttijohdon haltijoiden on mahdollista keskenään sopia myöhemmin mahdollisesti tulevista erottamiskustannuksista. Näihin sopimuksiin Porin Vesi, liikelaitos ei ota kantaa.

Porin Vesi, liikelaitos voi myös ottaa tarpeettomaksi jäävän tonttijohdon vastuulleen, mikäli asiasta on sovittu liikelaitoksen ja tonttijohdon haltijan välillä ja poistettavasta liittymästä on maksettu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta hylkää kuvauskohdassa esitetyin perustein Samuli Lehdon ja Eero Lehdon tekemän valituksen 27.12.2022, eikä suorita hyvitystä tonttijohdon erottamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Samuli Lehto ja Eero Lehto​​

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.